Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

2.1.5. Neustrezna uporaba izraza "materinščina"

Letno poročilo 2001 - Poglavje 2.1.5.

2.1.5. Neustrezna uporaba izraza "materinščina"

Prejeli smo pismo pobudnice, ki opozarja na po njenem mnenju neprimerno uporabo izrazov materinščina in materni jezik v gradivih ministrstva za šolstvo, znanost in šport in Zavoda RS za šolstvo. Posebej je opozorila na razpis tekmovanja v znanju materinščine za Cankarjevo priznanje, ki ga razpisujeta Slavistično društvo Slovenije in Zavod RS za šolstvo. Pobudnica nam je posredovala nekaj gradiv, v katerih sta uporabljena omenjena izraza.


Proučili smo gradiva in ugotovili, da izraz materni jezik vsebujejo tudi posamezni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja. Tak izraz vsebujejo na primer 47. člen (prehodne in končne določbe) Zakona o gimnazijah, Pravilnik o maturi v 39. členu, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izboraževanja v RS ter zakon o osnovni šoli iz leta 1980, ki se v omejenem obsegu še uporablja, ne pa več novi Zakon o osnovni šoli iz leta 1996.


Ocenili smo, da je vprašljiva uporaba izraza materni jezik kot sopomenke za slovenski jezik oziroma uradni jezik v Republiki Sloveniji v posameznih predpisih. Če bi se izraz materni jezik uporabljal dobesedno oziroma v njegovem ozkem jezikovnem pomenu, bi se moral uporabljati za vsak jezik, ki ga kot takega uporabljajo vsi tisti državljani Republike Slovenije, katerih materni jezik ni slovenščina. Včasih je šele iz konteksta mogoče ugotoviti, da gre za slovenski jezik; pri razpisu tekmovanja v znanju materinščine za Cankarjevo priznanje je to dejansko razvidno šele iz seznama literature.


Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport se v odgovoru ni v celoti opredelilo glede zastavljenega vprašanja, ali se mu ne zdi neustrezna uporaba izraza materni jezik, kadar je jasno, da gre za uradni jezik oziroma enega od uradnih jezikov v RS v skladu z ustavo. Vendar so obljubili, da se bodo na pravnoformalni ravni v čim večji meri potrudili za dosledno in poenoteno uporabo terminologije. To velja tako za pripravo predpisov kot drugih gradiv, ki se navezujejo na uporabo obravnavane terminologije.


Bolj zadovoljni smo bili z odgovorom Zavoda RS za šolstvo, ki nas je obvestil, da bodo v svojih gradivih odstranili vse dvoumosti, pri katerih bi bilo mogoče razumeti pojma “materinščina” ali “materni jezik” in slovenščina kot sopomenki, ter predlagali spremembo naslova tekmovanja za Cankarjevo priznanje.