Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Opis projekta

Predstavitev projekta (Wordova datoteka)

Krepitev nacionalne institucionalne strukture za boj proti diskriminaciji
(Strengthening the national institutional structure for the fight against discrimination)
v okviru Prehodnega vira 2005, CRIS No. 2005/017-462.04

Slovenski pravni red, v tem okviru pa posebej tudi pravni red evropskih skupnosti, od države zahteva sprejem ustreznih ukrepov, ki zagotavljajo pravno varstvo morebitnim žrtvam diskriminatorne obravnave, terja pa tudi učinkovito spodbujanje enakega obravnavanja. Obveza po aktivnem boju proti diskriminaciji pomeni sestavni in neločljivi del sistema varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

V sistem boja proti diskriminaciji se vključuje vrsta državnih organov in ustanov, vsaka s svojimi pristojnostmi, v okviru različnih varstvenih ali spodbujevalnih mehanizmov. Pri svojem delu ugotavljamo, da je nacionalna institucionalna struktura, ki naj bi zagotovila učinkovit boj proti diskriminaciji sicer oblikovana, vendar pa bi bili rezultati njenega dela lahko vzpodbudnejši. Obstoječa struktura, vključno z Varuhom človekovih pravic, bi bila po naši oceni lahko bolje usposobljena za sistematično spoprijemanje s problemom diskriminacije, ki ima številne obraze in včasih težko prepoznavne pojavne oblike. Boljše delovanje sistema bi po naši oceni lahko zagotovili zlasti s prenosom praktičnih izkušenj in strokovnega znanja o problematiki na čim bolj široko skupino ključnih institucij, organizacij in posameznikov, ki se srečujejo s problemom diskriminacije. Varuh pozdravlja in podpira vsa dosedanja prizadevanja na tem področju. K temu pomembnemu skupnemu cilju pa želi po svojih močeh prispevati tudi sam.
Iz navedenih razlogov začenja Varuh s projektom "Strengthening the national institutional structure for the fight against discrimination" (Krepitev nacionalne institucionalne strukture za boj proti diskriminaciji) v okviru Prehodnega vira 2005, CRIS No. 2005/017-462.04. Pri projektu Varuh sodeluje z avstrijskim partnerjem Inštitutom za človekove pravice Ludwig Boltzmann (Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights (BIM)). Skupaj želimo, ob uporabi evropskih finančnih virov, pripraviti serijo izobraževalnih seminarjev in delavnic, ki bodo namenjeni usposabljanju zaposlenih pri varuhu in drugim ciljnim skupinam, med drugim tudi uslužbencem javnega sektorja in predstavnikom civilne družbe. Ti dogodki bodo tudi dobra priložnost za izmenjavo izkušenj in razpravo o dobrih rešitvah in morebitnih pomanjkljivostih v obstoječem sistemu.

Prva faza projekta

V prvi fazi projekta pripravljamo seminar Intenzivno usposabljanje strokovnjakov, s katerim želimo zagotoviti učinkovito splošno usposabljanje ožje skupine strokovnjakov. Med njimi bodo zaposleni pri VČP, želimo pa si tudi sodelovanja predstavnikov ministrstev, vladnih uradov, civilne družbe. Seminar bo izveden v obliki zelo intenzivnega enotedenskega, t.j. petdnevnega izobraževanja, predvidoma v sredini meseca junija in je namenjen izobraževanju strokovnjakov, ki bodo pridobljena znanja in izkušnje aktivno uporabljali v praksi, pa tudi posredovali naprej. Za ta seminar se bo uporabila uveljavljena in mednarodno preizkušena metodologija, pri kateri gre za poudarjen interaktivni pristop in uporabo skupinske dinamike med udeleženci. Izobraževanje bodo izvedli tuji strokovnjaki. Pri prvi fazi seminarja je poudarek na ozaveščanju in prepoznavanju diskriminatornih praks, pa tudi srečevanju sodelujočih z (lastnimi) predsodki. V drugi fazi bo sledilo intenzivno seznanjanje s pravnimi koncepti, metodami in tehnikami dokazovanja diskriminacije. Nadalje bodo sodelujoči postavljeni v različne vloge v simuliranem primeru obravnave na sodišču. Sledila bo faza, v kateri se bo sodelujočim pomagalo razviti posamezne posebne spretnosti in razmišljati o strategijah pri svojem delu.

Druga faza projekta

Udeleženci seminarja Intenzivno usposabljanje strokovnjakov, bodo vabljeni k aktivnem sodelovanju pri izvedbi drugih posamičnih dejavnosti v okviru projekta. V naslednji fazi bomo namreč pripravili serijo seminarjev, ki bodo namenjeni posameznim ožjim vprašanjem s področja diskriminacije (denimo vprašanju učinkovitosti pravnih sredstev in pravnih poti, diskriminaciji na delovnem mestu, ipd – priloga 2: seznam seminarjev), oz. posameznim ciljnim skupinam. 
Z izvedbo projekta želi Varuh pomagati pri zagotavljanju pogojev za uspešnejše delovanje celotne strukture, ki zagotavlja učinkovit boj proti diskriminaciji. Menimo, da bo lahko to vplivalo tudi na obseg dosedanje skope pravne prakse s tega področja, ki po naši oceni ne odseva dejanskih problemov v družbi. S predlaganimi dejavnostmi bomo po našem mnenju lahko vplivali tudi na večjo občutljivost družbe na  problem diskriminacije. Večja ozaveščenost in usposobljenost bo po naši oceni lahko dolgoročno močno vplivala na razvoj demokratične kulture, medsebojnega spoštovanja in sožitja ob upoštevanju medsebojnih različnosti. S tem pa bi nedvomno prispevala k odpravljanju vzrokov kršitev tudi vseh drugih človekovih pravic in temeljnih svoboščin.