Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Povzetek:

Občina Zagorje ob Savi (v nadaljevanju Občina) je kršila načela pravičnosti, zakonitosti, pravne države, zaupanja v pravo ter pravne predvidljivosti s...

Več
Kršitelj: Občina Zagorje ob Savi
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo pravičnosti | 28. člen Ustave RS - Načelo zakonitosti v kazenskem pravu
Povzetek:

Občini Idrija in Cerkno sta kršili načelo dobrega upravljanja, ker se nista odzivali na podane prijave na Medobčinski inšpektorat občin Idrija in...

Več
Kršitelj: Občina Cerkno | Občina Idrija
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Pobudnik je v svoji pobudi Varuhu človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) med drugim izrazil svoje nezadovoljstvo zaradi zaraščenosti zemljišča...

Kršitelj: Občina Piran
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Priporočilo: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS smo opozorili, da je prenos bremena dejanske ureditve parcele, v širšem obsegu kot je to pričakovano, na novega zakupnika (ter lastnike sosednjih parcel) v nasprotju z načelom dobrega upravljanja.
Povzetek:

Zapis nepravilnega oziroma pomanjkljivega naslova za vročanje na uradnih dokumentih lahko povzroči mnoge nevšečnosti ali celo izgubo kakšne pravice....

Več
Povzetek:

Upravni organ bi ob ugotovitvi obstoja vprašanja brez rešitve katerega sklenitev zakonske zveze ni mogoča (policijsko preverjanje dokumentov), moral...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic RS je obravnaval pobudo, s katero nas je pobudnik seznanil s prizadevanji za pridobitev statusa stranke v postopku izdelave...

Več

V obravnavani zadevi je bilo ugotovljeno kršenje določil Uredbe o upravnem poslovanju, ki se nanašajo na odgovarjanje na prejete dopise, s strani...

 

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je že v lanskem letu prejel pobudo stanovalcev bivšega hotela Lipa v Ljubljani zaradi...

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnila pobudnica, katere pobudo je Varuh obravnaval že leta 2013. Pobudnica je takrat...

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je izpostavil vprašanje pridobitve soglasja sosedov...