Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pravilnik o postopku uvrstitve na seznam zagovornikov

Na podlagi osme alineje 25. b člena Zakona o Varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 69/17 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZVarCP) in 7. člena Splošnega akta o načinu izvajanja zagovorništva otrok, organizaciji zagovorništva, vključitvi otroka v zagovorništvo ter nalogah, sestavi in načinu dela strokovnega sveta (Uradni list RS, št. 44/18 in 4/20, v nadaljnjem besedilu: Splošni akt) Varuh človekovih pravic izdaja

Pravilnik o postopku uvrstitve na seznam zagovornikov otrok


1.člen
(predmet in namen)


(1) S tem pravilnikom so podrobneje določeni postopek izbire kandidatov za zagovornike, obvezne vsebine programa usposabljanja, pogoji za opravljanje preizkusa znanja za kandidate za zagovornike otrok in ponovno uvrstitev na seznam zagovornikov.
(2) V tem aktu uporabljeni izrazi v moški slovnični obliki so uporabljeni kot spolno nevtralni.

2.člen
(javni poziv za kandidate za zagovornike)


(1) Varuh človekovih pravic RS (v nadaljnjem besedilu: Varuh) objavi javni poziv za kandidate za zagovornike, ko ugotovi, da obstaja potreba po širitvi mreže zagovornikov ali nadomestitvi večjega števila zagovornikov.
(2) Varuh lahko objavi javni poziv za kandidate za zagovornike tistega območja, kjer zagovornikov primanjkuje ali kot pogoj za izbiro navede posebna znanja ali izkušnje (npr. znanja ali izkušnje z otroki s posebnimi potrebami, drugimi ranljivimi skupinami otrok ipd.).
(3) Pisne prijave kandidatov za zagovornike zbira Varuh. Kandidati za zagovornike lahko pošljejo Varuhu svoj življenjepis in motivacijsko pismo tudi v času, ko ni odprt javni poziv. Ko Varuh javni poziv objavi, omenjene kandidate pisno pozove, da sporočijo, če je njihova vloga še aktualna.

3. člen
(izbirna komisija)


(1) Izbirna komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) šteje pet članov. Člane Komisije imenuje Strokovni svet izmed svojih članov in najmanj dveh zaposlenih pri Varuhu, ki opravljajo naloge s področja zagovorništva.
(2) Komisija vodi postopek izbire kandidatov za zagovornike.
(3) Administrativno tehnične naloge Komisije opravlja Varuh

4. člen
(postopek izbire kandidatov)


(1) Postopek izbire kandidatov za zagovornike je sestavljen iz dveh delov. V prvem Komisija preuči popolnost pisnih prijav in presodi ustreznost kandidatov.
(2) Kandidat, ki jih Komisija izbere na podlagi pisnih prijav, se v drugem delu postopka povabijo na uvodni del usposabljanja in z njimi opravi osebni intervju.
(3) Namen uvodnega dela usposabljanja je podrobnejša seznanitev kandidatov z zgodovino zagovorništva, obstoječimi pravnimi podlagami in dokumenti s področja zagovorništva, Konceptom zagovorništva, organizacijo in načinom dela zagovornika, njegovimi pravicami in dolžnostmi.
(4) Uvodni del usposabljanja obsega vsaj osem pedagoških ur.

5.člen
(intervju s kandidati za zagovornike)


(1) Kandidati, ki so se udeležili uvodnega dela usposabljanja, so lahko povabljeni na intervju s Komisijo.
(2) Intervjuji s kandidati potekajo na sedežu Varuha.
(3) Kandidati so o izbiri oziroma neizbiri obveščeni v roku 15 dni po opravljenem intervjuju.
(4) Odločitev komisije je dokončna.

6. člen
(program usposabljanja za kandidate za zagovornike)


(1) Program usposabljanja za kandidate za zagovornike sestavljajo:
uvodni del usposabljanja,
teoretični del: predavanja in delavnice,
praktični del: prvi primer zagovorništva pod mentorstvom območnega koordinatorja in
preizkus znanja za zagovornika: izdelava izpitne naloge in ustni zagovor.
(2) Uvodni in teoretični del usposabljanja za zagovornike obsega od 55 do 60 pedagoških ur predavanj in delavnic in praviloma poteka v Ljubljani, na sedežu Varuha, ob petkih popoldan in sobotah.
(3) Pred opravljanjem preizkusa znanja za zagovornika se mora kandidat udeležiti vsaj 60% vseh supervizij, intervizij, strokovnega posveta in drugega obveznega izobraževanja, ki ga organizira Varuh.

7. člen
(program usposabljanja - teoretični del)


(1) Teoretični del usposabljanja za kandidate za zagovornike zajema predavanja in delavnice usposobljenih strokovnjakov s področja zagovorništva otrok in drugih področij, ki so pomembna za kvalitetno opravljanje zagovorniških nalog.
(2) Kandidat za zagovornike uspešno opravi teoretični del usposabljanja, če se udeleži vsaj 80 % vseh predavanj in delavnic in na njih aktivno sodeluje.
(3) Varuh ne izdaja potrdil o udeležbi na teoretičnem delu usposabljanja pred preizkusom znanja za zagovornika.

8. člen
(izdajanje potrdil)


Varuh ne izdaja potrdil o udeležbi na teoretičnem delu usposabljanja pred preizkusom znanja za zagovornika, razen na prošnjo kandidata za zagovornika, če je ta že uspešno opravil praktični del usposabljanja.

9. člen
(stroški izobraževanja)


Varuh zagotavlja brezplačno usposabljanje in preizkus znanja. Potne stroške, ki nastanejo zaradi uvodnega in teoretičnega dela usposabljanja, krije kandidat.

10. člen
(vključitev kandidata za zagovornika v supervizijo in intervizijo)


(1) Po uspešno opravljenem teoretičnem delu usposabljanja Varuh kandidata vključi v intervizijo na območju, kjer prebiva in bo praviloma opravljal zagovorništvo ter mu določi supervizijsko skupino.
(2) Varuh pri razporeditvi v intervizijsko in supervizijsko skupino upošteva želje kandidata, če je to mogoče zaradi organizacije in izvedbe vseh drugih nalog v okviru zagovorništva.

11. člen
(dogovor o sodelovanju z zagovornikom)


(1) Kandidat za zagovornika po zaključku teoretičnega dela usposabljanja sklene z Varuhom Dogovor o sodelovanju, kot to določa 7. člen Splošnega akta, in prejme izkaznico. S tem se kandidata za zagovornika uvrsti na seznam zagovornikov.
(2) Zagovornik iz osmega odstavka 7. člena Splošnega akta se mora pred dodelitvijo primera udeležiti vsaj dveh supervizij in dveh intervizij, prvi primer pa opravlja pod mentorstvom območnega koordinatorja. Preizkusa znanja zagovorniku ni potrebno ponovno opravljati.
(3) Varuh s kandidatom za zagovornika ne sklene Dogovora iz prejšnjega odstavka, če ugotovi, da kandidat ne izpolnjuje vseh zakonsko določenih pogojev iz 25. b člena ZVarCP.

12. člen
(program usposabljanja: praktični del)


(1) Kandidat za zagovornika se pred dodelitvijo prvega primera udeleži vsaj dveh supervizij in dveh intervizij. Do opravljanja preizkusa znanja deluje pod mentorstvom območnega koordinatorja.
(2) Uspešno zaključen prvi primer je podlaga za pripravo izpitne naloge. Kandidat pripravi izpitno nalogo po navodilih Varuha.
(3) Pozitivno mnenje koordinatorja o primernosti kandidata je pogoj za pristop k izpitu.

13. člen
(izpitna komisija)


Izpitno komisijo sestavljajo trije člani, ki jih določi Varuh izmed članov Strokovnega sveta ali drugih strokovnjakov s področja otrokovih pravic.

14. člen
(preizkus znanja za zagovornika)


(1) Preizkus znanja za zagovornika poteka na sedežu Varuha vsaj enkrat letno.
(2) Varuh objavi datum opravljanja preizkusa znanja za zagovornika vsaj 30 dni pred preizkusom. Z datumom seznani območne koordinatorje in kandidate za zagovornike, ki izpolnjujejo pogoje za pristop k preizkusu.
(3) Preizkus znanja predstavlja zagovor izpitne naloge pred izpitno komisijo.

15.člen
(potrdilo o opravljenem usposabljanju in preizkusu znanja)


Varuh po uspešno opravljenem usposabljanju in preizkusu znanja zagovorniku izda potrdilo, ki se vloži tudi v arhiv pri Varuhu.

16. člen
(končna določba)


Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Varuha.dr. Jože Ruparčič
namestnik varuha človekovih pravic in vodja zagovorništva

 

Številka: 0101 - 23 / 2020 - 1 - NA
Datum: 26. 11. 2020