Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pravilnik o postopku izbire koordinatorja zagovornikov otrok

Na podlagi 1. in 4. člena Splošnega akta o načinu izvajanja zagovorništva otrok, organizaciji zagovorništva, vključitvi otroka v zagovorništvo ter nalogah, sestavi in načinu dela strokovnega sveta (Uradni list RS, št. 44/18, 4/20 in 13/21, v nadaljnjem besedilu: Splošni akt) in Koncepta zagovorništva otrok Varuh človekovih pravic izdaja 

Pravilnik o postopku izbire koordinatorja zagovornikov otrok

1. člen
(predmet in namen)

(1) S tem pravilnikom sta podrobneje določena postopek izbire koordinatorja in način uvajanja novega koordinatorja v samostojno delo.

(2) V tem aktu uporabljeni izrazi v moški slovnični obliki so uporabljeni kot spolno nevtralni.

2. člen
(javni poziv za koordinatorja)

(1) Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Varuh) objavi javni poziv za koordinatorja, ko ugotovi, da obstaja potreba po dodatnem koordinatorju na določenem območju, ali zaradi prenehanja sodelovanja z obstoječim koordinatorjem.

(2) Varuh lahko objavi javni poziv za kandidate za koordinatorja tistega območja, za katerega potrebuje koordinatorja, ali kot pogoj za izbiro navede posebna znanja ali izkušnje (npr. znanja ali izkušnje z otroki s posebnimi potrebami, drugimi ranljivimi skupinami otrok ipd.).

(3) Pisne prijave za koordinatorja zbira Varuh. Kandidati za koordinatorja lahko pošljejo Varuhu svoj življenjepis in motivacijsko pismo tudi v času, ko ni odprt javni poziv. Ko Varuh javni poziv objavi, omenjene kandidate pisno pozove, da sporočijo, če je njihova vloga še aktualna.

3. člen
(izbirna komisija)

(1) Komisija za izbor koordinatorja (v nadaljnjem besedilu: Komisija) šteje pet članov. Člane Komisije imenuje Varuh izmed koordinatorjev in zagovornikov ter najmanj dveh zaposlenih pri Varuhu, ki opravljajo naloge s področja zagovorništva. Eden od članov Komisije je koordinator, ki že deluje na izbranem območju ali koordinator, ki namerava sodelovanje z Varuhom zaključiti.

(2) Člani Komisije izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika Komisije.

(3) Komisija vodi postopek izbire kandidatov za koordinatorja.

(4)  Članom komisije, ki niso zaposleni pri Varuhu, se za opravljeno delo v izbirnem postopku plača nagrada v višini 8 točk na posameznega kandidata. Višina točke je določena s Splošnim aktom.

(5) Administrativno tehnične naloge za Komisijo opravlja Varuh.

4. člen
(postopek izbire kandidatov)

(1) Postopek izbire kandidatov za zagovornike je sestavljen iz dveh delov. V prvem Komisija preuči popolnost pisnih prijav in presodi ustreznost kandidatov. Kandidate lahko pozove k dopolnitvi ali razjasnitvi navedb v prijavi.

(2) Kandidate, ki jih Komisija izbere na podlagi pisnih prijav in morebitnih dopolnitev, se v drugem delu postopka povabi na osebni intervju.

5. člen
(intervju s kandidati za koordinatorja)

(1) Intervjuji s kandidati potekajo na sedežu Varuha.

(2) Kandidati so o izbiri oziroma neizbiri obveščeni v roku 15 dni po opravljenem intervjuju.

(3) Odločitev Komisije je dokončna.

6. člen
(dogovor o sodelovanju s koordinatorjem)

(1) Izbrani koordinator sklene z Varuhom Dogovor o sodelovanju, kot to določa 4. člen Splošnega akta, in prejme izkaznico.

(2) S sklenitvijo Dogovora o sodelovanju z Varuhom, izbrani koordinator postane tudi član Strokovnega sveta za zagovorništvo otrok in Skupine koordinatorjev.

(3) Varuh lahko od Dogovora iz prejšnjega odstavka odstopi, če ugotovi, da izbrani koordinator ne izpolnjuje pogojev iz 4. člena Splošnega akta.

7. člen
(mentorstvo novemu koordinatorju)

(1) Izbrani koordinator deluje pod mentorstvom prejšnjega koordinatorja od 6 do 12 mesecev oziroma do zaključka treh primerov, odvisno od števila primerov in od predloga mentorja, ki oceni delo novega koordinatorja.

(2) Če mentorstvo dotedanjega koordinatorja ni mogoče, ga določi Varuh.

(3) Mentorstvo zajema:

  • 1. primer - spremljanje mentorja pri poteku prvega primera v vseh fazah (uvodno srečanje, poročila zagovornikov in sodelovanje z njimi, zaključno srečanje), pisanje poročila koordinatorja, intervizija koordinatorjev,
  • 2. primer – mentor redno spremlja koordinatorja v vseh fazah, koordinator se o vseh aktivnostih predhodno posvetuje z mentorjem, mentor je na razpolago za vsa vprašanja, dileme, spremlja tudi poročila zagovornika in odziv koordinatorja
  • 3. primer – mentor spremlja koordinatorja po potrebi ali na željo novega koordinatorja
  • po 3. primeru mentor ostaja novemu koordinatorju na voljo še za čas, za katerega se dogovorita.

(4) Mentor posreduje Varuhu pisno oceno dela novega koordinatorja po zaključku treh primerov in lahko predlaga nadaljevanje mentorstva.

8. člen
(udeležba koordinatorja na usposabljanju za kandidate za zagovornike)

(1) Izbrani koordinator se mora v skladu z osmo alinejo 3. odstavka 4. člena Splošnega akta, udeležiti uvodnega in teoretičnega dela usposabljanja za kandidate za zagovornike po programu, ki ga določa Pravilnik o postopku uvrstitve na seznam zagovornikov, v roku enega leta od izbire oziroma se udeleži prvega usposabljanja, ki je organizirano po sklenitvi Dogovora s Varuhom.

(2) Če je izbrani koordinator usposabljanje iz prejšnjega odstavka že opravil kot zagovornik, se šteje, da ta pogoj izpolnjuje, če je bil neposredno pred začetkom koordinatorstva aktivni zagovornik.

(3) Uvodni in teoretični del usposabljanja za zagovornike obsega od 55 do 60 pedagoških ur predavanj in delavnic ter praviloma poteka v Ljubljani, na sedežu Varuha, ob petkih popoldan in sobotah.

(4) Izbrani koordinator uspešno opravi uvodni in teoretični del usposabljanja, če se udeleži vsaj 80 % vseh predavanj in delavnic in na njih aktivno sodeluje.   

9. člen
(stroški izobraževanja)

Varuh izbranemu koordinatorju zagotovi brezplačno usposabljanje iz prejšnjega člena in mu povrne potne stroške. 

10. člen
(novi koordinator – mentor)

(1) Izbrani koordinator lahko postane mentor kandidatu za zagovornika, ko sam ni več pod mentorstvom iz 7. člena tega pravilnika ter po zaključenem usposabljanju iz 8. člena.

(2) Na predlog koordinatorja mentorja ali Varuha, lahko izbrani koordinator opravlja vlogo mentorja novemu kandidatu za zagovornika že prej, če je bil izbrani koordinator prej aktiven zagovornik.

11. člen
(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Varuha.

 

dr. Jože Ruparčič
namestnik varuha človekovih pravic in vodja zagovorništva

 

Številka: 0101-5/2021-1-NA
Datum: 23. 3. 2021

 

 

 

 

 

 

Objava na spletni strani Varuha, dne 23. 3. 2021