Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina: »Mučenje je zločin, prepoved mučenja pa je absolutna!«

Ob mednarodnem dnevu v podporo žrtvam mučenja, ki ga obeležujemo 26. junija, varuh človekovih pravic Peter Svetina poudarja, da je mučenje zločin in ga ni nikoli mogoče upravičiti, prepoved mučenja pa je absolutna. Na ta dan je pred natanko 35 leti začela veljati Konvencija Združenih narodov proti mučenju in drugemu krutemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju.

Varuhu so bile leta 2006 z Zakonom o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (MOPPM) zaupane pomembne dodatne naloge in pooblastila Državnega preventivnega mehanizma (DPM). Tako že štirinajst let krepi varstvo, ki jim je bila odvzeta prostost, pred mučenjem in drugimi oblikami okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja

Med družbenimi skupinami, ki jim najbolj grozi mučenje in drugo kruto, nečloveško ali ponižujoče ravnanje ali kaznovanje, so zagotovo osebe, ki jim je odvzeta prostost, vključno s starejšimi in invalidi. Z namenom zaščite starejših in invalidnih oseb v krajih za pridržanje je v okviru Mreže Državnih preventivnih mehanizmov Jugovzhodne Evrope na Dunaju 21. in 22. 6. 2022 potekalo srečanje, ki jo je organiziral avstrijski Državni preventivni mehanizem, ki mreži letos predseduje. Udeleženci so ob koncu srečanja sprejeli sklepe in priporočila, namenjena krepitvi zaščite teh ranljivih skupin in s tem v podporo vsem žrtvam mučenja.

Priporočajo, da so starejši zaporniki nameščeni med splošno zaporniško populacijo, njihove nastanitvene zahteve pa morajo ustrezati njihovim potrebam po spoštovanju njihovega dostojanstva. Priporočajo tudi, da je treba zapornike, ki zaradi starosti ali telesne invalidnosti potrebujejo posebno nego, oskrbovati v ustreznih prostorih in da mora biti v vseh popravnih ustanovah na voljo ustrezno število usposobljenih negovalcev.

Člani DPM-jev JV Evrope so prepričani, da bi moralo biti osebje, ki je vključeno v nadzor in oskrbo starejših zapornikov ali zapornikov s telesno okvaro, redno deležno posebnega usposabljanja. V primerih, da za starejše zapornike skrbijo drugi zaporniki, je te treba ustrezno podpreti in usposobiti. Treba pa je urediti in razjasniti tudi vprašanja odgovornosti zaradi morebitne slabe oskrbe. Člani mreže Državnih preventivnih mehanizmov Jugovzhodne Evrope so še priporočili, da naj državni organi pri pripravi na izpustitev te ranljive skupine zagotovijo ustrezno pomoč glede na potrebe posameznika.

Državni preventivni mehanizem v Sloveniji je samo lani opravil 60 preventivnih obiskov krajev odvzema prostosti, s katerimi preprečuje mučenje ali drugo slabo ravnanje, in izdal kar 501 priporočil, kar je skoraj 200 priporočil več kot leto prej. Pri svojih obiskih ni ugotovil primerov mučenja ali drugega krutega kaznovanja ali ravnanja. Podrobnejše ugotovitve o obiskih krajev odvzema prostosti in priporočilih slovenskega Državnega preventivnega mehanizma so objavljene v 14. poročilu Državnega preventivnega mehanizma za leto 2021.

Natisni: