Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Državni preventivni mehanizem redno preverja, kako ravnajo z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost

 

Varuh človekovih pravic na podlagi Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, izvaja tudi naloge in pooblastila državnega preventivnega mehanizma. V tem okviru sodelavke in sodelavci Varuha obiskujejo osebe, ki jim je bila odvzeta prostost, in kraje, kjer so ali bi lahko bile te osebe nastanjene. Državni preventivni mehanizem je namreč namenjen krepitvi njihovega varstva pred mučenjem, drugim nečloveškim in ponižujočim ravnanjem ali kaznovanjem. Poročilo o izvajanju nalog na tem področju v letu 2018, je varuh človekovih pravic Peter Svetina danes predstavil na seji Državnega zbora Republike Slovenije.

Varuh je v letu 2018 obiskal 81 krajev odvzema prostosti po Sloveniji – policijske postaje, zavode za prestajanje kazni zapora, azilni dom, psihiatrične bolnišnice, posebne socialnovarstvene zavode, vzgojne zavode, kjer je preverjal, kako ravnajo z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost. V zvezi s odzivi pristojnih organov na ugotovitve in priporočila Varuha za izboljšanje razmer, je Peter Svetina izrazil zadovoljstvo. »Večinoma smo z odzivi zadovoljni, saj se redno odzivajo na naša priporočila in kažejo pripravljenost za sodelovanje. Zlasti ustanove, ki smo jih obiskali, želijo sprejeti vse ukrepe za potrebne izboljšave, ki so v njihovi pristojnosti. Si pa želimo bolj poglobljenega sodelovanja s pristojnimi ministrstvi, še posebej, ko gre za problematiko, zaradi katere so potrebne sistemske spremembe,« poudarja varuh človekovih pravic.

Varuh je izrazil zadovoljstvo, da Državni preventivni mehanizem pri svojih obiskih institucij v letu 2018 ni ugotovil primerov mučenja ali drugega krutega kaznovanja ali ravnanja, je pa opozarjal na situacije, ki bi lahko predstavljale nečloveško ali poniževalno ravnanje s posamezniki, ki jim je odvzeta prostost.

V nagovoru je Svetina izpostavil nekatere ugotovitve iz poročila za leto 2018, kjer Varuh ugotavlja problem prezasedenosti posebnih socialnovarstvenih zavodov. »Posledice so očitne in se kažejo ne le v neustreznih bivalnih pogojih in neustrezni obravnavi oseb, ki so v njih nameščene, ampak tudi v prekomerni obremenjenosti osebja. Kljub posebnemu poročilu in sklepih vlade, se stanje na tem področju v letu 2018 žal še ni izboljšalo in ostaja zaskrbljujoče,« je poudaril Svetina.

Kot je dejal, Varuh na podlagi ugotovitev na terenu spodbuja tudi ureditev oddelkov, namenjenih izključno stanovalcem z diagnozo demence, čemur bi pri vprašanju požarne varnosti morali dati več poudarka tudi v domovih za starejše, predvsem pri vprašanju evakuacije. Dotaknil se je priporočil, ki se nanašajo na psihiatrične bolnišnice, kjer ga skrbi predvsem dejstvo, da se jih precej ponavlja. »V letu 2018 je Varuh znova opozarjal na potrebo, da se pacientom zagotovijo dnevna oblačila in se jih na možnost, da preko dneva niso v pižami, posebej opozarja. Poudarjali smo tudi potrebo, da se aktivnosti za paciente izvaja tudi ob koncu tedna. Še naprej, upoštevajoč določila Zakona o duševnem zdravju, pa ugotavljamo tudi nepravilnosti pri sprejemu pacientov in uporabi posebnih varovalnih ukrepov,« je še povedal Peter Svetina.

Še naprej ostajajo težave na področju prezasedenosti posameznih zavodov za prestajanje kazni zapora, pri zagotavljanju primernih prostorov za bivanje in možnosti za delo oziroma vključevanju zaprtih oseb v najrazličnejše aktivnosti ter pri zagotavljanju potrebnega kadra. Vlado pa Varuh vzpodbuja tudi h pripravi  strokovnih podlag za celostno in enotno obravnavo mladostnikov z navodili za primerno vzgojno ukrepanje, zlasti v primeru mladostnikov s težavami v duševnem zdravju ter pridruženim nasilnim in heteroagresivnim vedenjem.

Kot je povedal varuh človekovih pravic Peter Svetina, bo Varuh nadaljeval z obiski krajev odvzema prostosti in na podlagi svojih ugotovitev dajal priporočila za izboljšanje stanja. »V prihodnje načrtujemo tudi več tematskih obiskov, ki bodo usmerjeni tudi v področje obravnave otrok, starejših ter oseb s posebnimi potrebami.

Poročilo o izvajanju nalog DPM v letu 2018

Natisni: