Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Po enem letu DPM kljub zavezam vlade ne ugotavlja napredka pri prezasedenosti varovanih oddelkov posebnih socialno varstvenih zavodov

Člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalca Varuha mag. Jure Markič in Ana Polutnik ter predstavnica nevladne organizacije PIC Adriana Aralica, so 21. in 22.8.2018 izvedli tematske obiske posebnih socialno varstvenih zavodov Dom Lukavci, SVZ Hrastovec, Dom Nine Pokorn Grmovje in Dom na Krasu Dutovlje.

Posebej so bili pozorni na prezasedenost varovanih oddelkov posebnih socialno varstvenih zavodov. Preverili so, ali je morebiti prišlo do kakšnih sprememb, ki jih je Varuh predlagal (tudi) v posebnem poročilu in k uresničitvi katerih se je Vlade Republike Slovenije zavezala.

Vlada je namreč Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve (MDDSZ) in enake možnosti naložila, da zagotovi odprtje dodatnega varovanega oddelka v enem od posebnih ali kombiniranih socialnovarstvenih zavodov. MDDSZ in Ministrstvo za finance bi morala poiskati rešitev za zagotovitev sredstev. Vlada je tudi naložila Delovni skupini za vzpostavitev specializirane enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju, da v roku 6 mesecev pripravi kadrovske in prostorske standarde in normative za novo specializirano obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju.

Člani DPM so leto kasneje ugotovili, da do vidnih sprememb ni prišlo. Vsi obiskani zavodi se še vedno soočajo s prezasedenostjo varovanih oddelkov. V Domu Lukavci je bila na dveh varovanih oddelkih (od treh) v času obiska DPM kapaciteta presežena in sicer na enem oddelku za dva in na drugem za šest stanovalcev. V SVZ Hrastovec  so bili v času obiska DPM vsi varovani oddelki polni, na nobenem pa (trenutno) ni bila kapaciteta presežena. Podobno je bilo tudi v Domu Nine Pokorn Grmovje, kjer je en varovani oddelek. V Domu na Krasu v Dutovljah je bilo v času obiska DPM kapaciteta edinega varovanega oddelka presežena za pet stanovalcev (v preteklih mesecih je bilo na tem oddelku tudi že osem stanovalcev preko kapacitete).

Vodstva obiskanih zavodov se na večini varovanih oddelkov redno soočajo z vsaj krajšimi prekoračitvami kapacitete. Posebej zaskrbljujoče je dejstvo, da je na nekaterih oddelkih takšna prezasedenost, da dodatnih postelj ni več možno nameščati v bivalne sobe, saj enostavno ni prostora. Zato so nekateri zavodi v stiski stanovalce namestili tudi v preurejene sobe za umirjanje ali celo v dnevne prostore oziroma na hodnik.

V času obiska članov DPM je bil tako en stanovalec v Domu Lukavci nameščen za manjši paravan v skupnem prostoru. Takšne namestitve stanovalce potisnejo v hudo stisko, kar so članom DPM nekateri poudarili tudi v pogovoru.

DPM je ob obiskih preverjal tudi število stanovalcev z demenco na varovanih oddelkih posebnih socialno varstvenih zavodov, pogoje za njihovo bivanje, njihovo vključevanje v skupnost stanovalcev z drugimi oblikami duševnih bolezni na teh oddelkih in skrb za njihovo aktivno preživljanje prostega časa.

O vseh ugotovitvah bo DPM pripravil poročilo, ki bo nedvomno tudi nov poziv Vladi Republike Slovenije k ureditvi razmer na varovanih oddelkih obiskanih socialno varstvenih zavodov.  

Natisni: