Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Domnevno nepravilno ravnanje z glasovalnimi polami na volitvah

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je bil opazovalec na državnozborskih volitvah dne 3. 6. 2018. Dopisu Varuhu je pobudnik priložil lastnoročno napisan in podpisan zapis z dne 3. 6. 2018 (v nadaljevanju: zapis), v katerem navaja opažanje, da »z volišč prinašajo glasovnice v odprtih, nezapečatenih ali le zalepljenih škatlah, večinoma kar v volilnih skrinjah. Uradne kuverte so premajhne in jih nihče ne uporablja. Ni nobene kontrole (prevzem, oddaja) glede tega. ...«. V zvezi s tem zapisom je pobudnik v razgovoru z varuhinjo še povedal, da ga je na dan volitev posredoval pristojnim, vendar pa potrdila o prejemu zapisa s strani pristojnega organa nima.

Nadalje je pobudnik navedel, da se je 17. 6. 2018 obrnil na Državno volilno komisijo (v nadaljevanju: DVK) z elektronskim pismom, v katerem je navedel, da je »vložil pripombo na nezapečateno posredovanje volilnih pol« in DVK prosil za pojasnilo o ugotovitvah »glede na spornost in neprimernost prenašanja nezapečatenih volilnih pol zaradi možnih zlorab«. Ker odgovora ni prejel, se je nato 23. 8. ponovno obrnil na DVK in prosil za pojasnilo, kako bo ukrepala »zaradi neverodostojnega ravnanja z volilnimi polami«. Ker iz prejetega odgovora DVK pobudnik še vedno ni mogel razbrati, kako je bil obravnavan njegov zapis, je za posredovanje zaprosil Varuha.

V odgovoru na poizvedbo Varuha je DVK pojasnila, da je pobudnik 3. 6. 2018 zaradi ugotovitev pri delu volilnega odbora pri izvedbi volitev 3. 6. 2018 opravil ustni razgovor s tajnico okrajne volilne komisije. DVK je navedla, da pobudnik pri tem ni zahteval pisnega odgovora v zvezi z njegovo pripombo, da ni vložili ugovora zoper delo volilnega odbora, kot to določa 106. člen Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ), ter da tudi DVK njegovih pripomb ni obravnavala.

V 106. členu ZVDZ je določeno, da ima zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora oziroma okrajne volilne komisije pri volitvah vsak kandidat, predstavnik liste kandidatov in vsak volivec pravico vložiti ugovor pri volilni komisiji volilne enote. Ugovor se lahko vloži v treh dneh od dneva glasovanja. Iz odgovora DVK je torej izhajalo, da pobudnik ugotovitev iz zapisa ni vložili na način, kot ga predpisuje ZVDZ. Ker tudi iz pobudnikovih navedb in predložene dokumentacije ni izhajalo nasprotno, smo šteli, da je bila pobuda Varuhu neutemeljena. 5.2-11/2018

Natisni: