Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Počasna sanacija onesnažene Mežiške doline

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) na svojo pobudo obravnava problematiko onesnaževanja Mežiške doline. Več stoletij dolga izraba svinčeve rude v zgornji Mežiški dolini je nad celotnim bližnjim in širšim okoljem pustila neizbrisen pečat. Že četrto leto se v zgornji Mežiški dolini izvajajo določene aktivnosti za izboljšanje kakovosti okolja, ki je močno onesnaženo s svincem. Te aktivnosti so prvič potekale v sklopu dolgoročno začrtanega programa, ko je Vlada RS 12.12. 2007 sprejela Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v zgornji Mežiški dolini. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v sodelovanju s pristojnimi občinami pripravi letne programe ukrepov in jih skupaj s poročilom o izvajanju ukrepov za preteklo leto predloži vladi v sprejetje. Tudi v letu 2009 ostaja glavna usmeritev predlaganih ukrepov zmanjšanje vsebnosti prahu v bivalnem okolju ljudi. Osnovno merilo uspešnosti programa je vsebnost svinca v krvi otrok. Lani izvedena prevalenčna študija je pokazala, da je delež otrok s povečanimi vsebnostmi svinca v krvi nekoliko manjši. Prvi rezultati aktivnosti se že kažejo, tako v okolju kot obremenjenosti otrok s svincem. Potrebno pa bo še precej časa kontinuirano nadaljevati izvajanje programa ukrepov ob sočasnem učinkovitem nadzoru nad širjenjem izpustov, ki bi lahko imeli negativen učinek na sanacijo oziroma bi jih lahko izničili.

Obravnavanje pobude se je izkazalo za utemeljeno. Tako iz poročila o izvajanju ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v zgornji Mežiški dolini kot iz pogovorov, ki smo jih opravili v zvezi z obravnavano problematiko, namreč izhaja, da izvajanje posameznih ukrepov poteka prepočasi. Za čimprejšnjo in čimhitrejšo dosego cilja je potrebno hitro in učinkovito izvajanje sprejetih ukrepov, zato predlagamo, naj se dinamika izvajanja ukrepov pospeši ob tem seveda poudarjamo tudi potrebo po učinkovitem in rednem nadzoru virov izpustov. 7.1-21/2009

Natisni: