Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki je Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije očital dolgotrajnost postopka v zvezi z vloženo pritožbo zoper...

Več
Povzetek:

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnil pobudnik zaradi dolgotrajnega odločanja in zavrnitve prošnje o odpisu dolga v...

Več
Povzetek:

Na Varuha se je obrnila pobudnica zaradi poračuna pravic iz javnih sredstev ter dolgotrajnega odločanja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve...

Več
Povzetek:

Varuh na podlagi Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP) anonimnih pobud ne obravnava, če pa ugotovi, da je problematika potrebna pozornosti in bi...

Več
Povzetek:

Pobudnica je zaprosila za starševski dodatek. obenem pa je vložila tudi prošnjo za podaljšanje začasnega dovoljenja za prebivanje v Sloveniji. CSD je...

Več
Povzetek:

Po mnenju Varuha človekovih pravic Republike Slovenije je v nasprotju z določbami Ustave Republike Slovenije, ki v okviru socialne države zagotavlja...

Več
Povzetek:

Varuh je bil seznanjen s primerom, ko CSD ni želel podati vloge na sodišče za sprejem osebe v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda, čeprav je...

Več
Povzetek:

Varuh pozdravlja odločitev Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, da se aktivno posveča sistemskim spremembam, ki bodo izboljšale možnosti za...

Več