Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Manj ugodna davčna obravnava pokojnin iz tujine

Kršitev: 14.člen Ustave RS - Enakost pred zakonom | 03. člen ZVarCP - Načelo pravičnosti
Priporočilo: Varuh je zato Ministrstvu za finance predlagal, da se sporni 127. člen Zakona o dohodnini ustrezno spremeni. Ministrstvo je zagotovilo, da bo Varuhov predlog upoštevalo pri pripravi naslednje novele Zakona o dohodnini.

Pobudnika sta Varuha človekovih pravic seznanila z manj ugodno davčno obravnavo prejemnikov tujih pokojnin. Varuh je ugotovil, da uporaba šestega odstavka 127. člena Zakona o dohodnini predstavlja neupravičeno razlikovanje med upokojenci, ki prejemajo pokojnino s strani enega samega izplačevalca, in tistimi, ki jim pokojnino nakazujeta dva ali več izplačevalcev. Takšna ureditev nasprotuje načelu pravičnosti, lahko pa bi predstavljala tudi kršitev drugega odstavka 14. člena Ustave Republike Slovenije. Varuh je zato Ministrstvu za finance predlagal, da se sporni 127. člen Zakona o dohodnini ustrezno spremeni. Ministrstvo je zagotovilo, da bo Varuhov predlog upoštevalo pri pripravi naslednje novele Zakona o dohodnini.

* * *

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) sta se v zvezi s problematiko obdavčenja pokojnin iz tujine obrnila pobudnika, ki poleg slovenske pokojnine prejemata tudi pokojnino iz tujine. Kljub skromnemu skupnemu znesku pokojnin sta bila s strani Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) obveščena, da bodo od leta 2020 dalje pokojnine, ki jih ne izplačuje izplačevalec, ki šteje za glavnega delodajalca, obdavčene.

Za pojasnila v zvezi s problematiko, glede katere se je sicer na Varuha obrnilo več posameznikov, je Varuh zaprosil FURS. Slednji je v svojem odgovoru obrazložil, da se od 1. 1. 2020 dalje pri odmeri akontacije dohodnine od pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja dosledno upošteva pravilo o glavnem oziroma neglavnem delodajalcu iz drugega odstavka 127. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in da je s problematiko na področju odmere akontacije dohodnine od pokojnine, dosežene v tujini, seznanjen, nanjo pa je opozoril tudi Ministrstvo za finance (MF).

127. člen ZDoh-2 predvideva različni davčni stopnji za obračun akontacije dohodnine in različni stopnji davčne olajšave za pokojnino, ki jo izplačuje glavni izplačevalec in za pokojnino, ki jo izplačuje izplačevalec, ki ne šteje za glavnega delodajalca. Varuh ocenjuje, da uporaba šestega odstavka 127. člena ZDoh-2 povzroča neupravičeno razlikovanje med upokojenci, ki prejemajo pokojnino, nižjo od 1.173 evrov (kar letos, upoštevaje davčne olajšave, predstavlja znesek pod pragom obdavčljivosti), njihov edini izplačevalec pa je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), in tistimi, katerih skupni znesek pokojnin prav tako ne presega zneska 1.173 evrov, a jih izplačujeta slovenski in tuj izplačevalec (pri tem pa se tisti, pri katerem prejema višji znesek pokojnine, šteje za glavnega izplačevalca), saj so prvi deležni ugodnejše davčne obravnave od drugih.

Varuh meni, da takšna ureditev nasprotuje načelu pravičnosti, lahko pa bi predstavljala tudi kršitev drugega odstavka 14. člena Ustave Republike Slovenije. Osnovni namen pokojnine je namreč zagotoviti prejemnikovo preživljanje v obdobju, ko več ni delovno aktiven, davčna obravnava njegovih prejemkov pa se na podlagi veljavne zakonodaje navezuje na okoliščine, na katere več nima vpliva. Varuh je prepričan, da bi tudi iz tega razloga moral biti glavni kriterij za odmero akontacije dohodnine, določitev stopnje obdavčitve prejemkov in olajšav iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja njihova (skupna) višina, ne pa okoliščina, ali so izplačani s strani glavnega izplačevalca ali ne.

Varuh je glede na navedeno Ministrstvu za finance predlagal, da se sporni 127. člen ZDoh-2, z namenom prenehanja manj ugodne davčne obravnave prejemnikov pokojnin iz tujine, ustrezno spremeni. Ministrstvo je zagotovilo, da bo Varuhov predlog upoštevalo pri pripravi naslednje novele Zakona o dohodnini. 14.3-21/2020Natisni: