Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh na posvetu Združenja mulptiple skleroze Slovenije o pomenu dostopnosti javnih ustanov za invalide

Varuh se pogovarja z gospodom, ki je na invalidskem vozičku

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je udeležil 3. posveta poverjenikov Združenja multiple skleroze Slovenije v Dolenjskih toplicah. V uvodnem nagovoru je posebno pozornost namenil stanju dostopnosti grajenega okolja za invalide in ustvarjanju enakovrednih pogojev za čim bolj samostojno življenje oseb z multiplo sklerozo. »Tudi pri Varuhu si prizadevamo za napredek pri uresničevanju tako imenovanih zlatih standardov, ki jih je objavila Mednarodna federacija multiple skleroze. Med sedmimi načeli, ki določajo, kaj je potrebno, da lahko oseba z multiplo sklerozo živi kakovostno življenje, smo se in se bomo še naprej borili za konstanten napredek. Invalidi imajo enako pravico do neodvisnega življenja in vključenosti v skupnost z možnostjo izbire, mora pa jim biti omogočeno tudi, da sami sprejemajo odločitve in da so jim storitve skupnosti na voljo enako kot drugim,« je izpostavil varuh Svetina.

Institucija Varuha človekovih pravic žal ugotavlja, da je enakopravno vključevanje invalidov in ustvarjanje vključujočega življenjskega okolja zanje v Sloveniji prepočasno. »Ne moremo biti zadovoljni z dostopnostjo sodišč, šol, občin, upravnih enot in drugih objektov v javni rabi. Več kot desetletje po uveljavitvi Zakona o izenačevanju enakih možnosti invalidov se lahko gibalno ovirana oseba še vedno znajde pred nepremostljivo oviro, stopnico, pred vhodom v lekarno ali drugo javno ustanovo. Pred kratkim smo objavili tudi Posebno poročilo Varuha o dostopnosti centrov za socialno delo za gibalno in senzorno ovirane invalide. Stanje smo ugotavljali v vseh 63 enotah centrov za socialno delo po Sloveniji in ugotovili, da ni optimalno. Še več, v nekaterih primerih je celo kritično,« je poudaril varuh človekovih pravic.

Poudaril je tudi pomen deinstucionalizacije, ki bo invalidom omogočila pridobitev nadzora nad lastnim življenjem in zahteva, da se jim zagotovijo individualizirane, dostopne in cenovno sprejemljive podporne storitve. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je Varuh človekovih pravic zato pozval, da v dialogu z zainteresirano civilno družbo pripravi celovito strategijo deinstitucionalizacije, ki bo upoštevala mednarodne standarde spoštovanja pravic invalidov.

Na področju zakonodaje je po mnenju Varuha sprejem Zakona o priznanju nadomestila za invalidnost korak v pravo smer. Glede novele Zakona o osebni asistenci, ki je bila sprejeta lani oktobra, pa Varuh pričakuje, da se že uveljavljene pravice do osebne asistence ne bodo krnile. »Nezadovoljni smo, da je bilo zavrnjeno naše priporočilo, da se pripravijo spremembe zakonodaje, s katerimi bodo imeli vsi invalidi, tako tisti s statusom po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov kot tudi tisti s statusom po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, primerljivo socialno varnost. Nikakor ne vidimo utemeljenih razlogov za različno obravnavo,« je poudaril varuh Svetina.

Dodal je, da nas na področju invalidov čaka še precej dela, je pa po mnenju Varuha pozitivno, da so bili v zadnjih letih vendarle narejeni določeni premiki. »Tudi zaradi neutrudnega delovanja organizacij, kot je Združenje Multiple Skleroze Slovenije,  ki si neprestano prizadeva za ustvarjanje vključujočega življenjskega okolja za osebe z multiplo sklerozo. Želim si, da bomo v bližnji prihodnosti živeli v okolju, ki bo invalidom omogočalo polno uživanje pravice do dostojanstva, avtonomije, neodvisnosti in polno vključenost v družbo,« je ob zaključku dejal varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Natisni: