Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ureditev, ko onesnaževalec naroča in plača meritve izpustov, je neprimerna

Kršitev: 72. člen Ustave RS - Zdravo življenjsko okolje
Priporočilo: Varuh je pristojnemu ministrstvu predlagal, da pozorno prouči problematiko meritev izupstov v okolje in v novi ureditvi zagotovi neodvisen nadzor ter financiranje meritev.
Roke držijo rastlino

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval več pobud, ki jim je bilo skupno nezadovoljstvo pobudnikov z izvedenimi meritvami hrupa pri več zavezancih. Med temi pobudami sta bili tudi pobudi glede poteka dveh inšpekcijskih postopkov okoljske inšpekcije, ki deluje v okviru Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP), v katerih so bile zavezancema odrejene meritve hrupa. Pobudama je bilo skupno nezadovoljstvo pobudnikov glede poteka oziroma izvedbe meritev hrupa. V obeh primerih poročili o izvedenih meritvah hrupa, ki sta jih naročila zavezanca sama, nista pokazali morebitnih prekoračenj mejnih vrednosti. Meritve hrupa, ki so jih naročili pobudniki sami, pa so pokazale precej drugačne rezultate. Prav tako je okoljska inšpekcija v obeh primerih naročila dodatne meritve hrupa, pri čemer pa so se pobudniki pritoževali, da meritve niso potekale pri polnem obratovanju zavezancev, pač pa naj bi bilo v času meritev tiho, kot ni sicer nikoli, ko je proizvodnja v normalnem teku.   
 
Varuh tudi sicer pri svojem delu dobiva podobne informacije o poteku in načinu izvajanja meritev hrupa. Pogosto nas o tem seznanjajo posamezniki na srečanjih s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora, ki redno potekajo pri Varuhu. Velikokrat so opisi podobni kot v opisanih primerih. Meritve so zavezancem vnaprej najavljene in takrat praviloma zavezanci ne obratujejo z vsemi močmi, poročajo nezadovoljni posamezniki ter nevladne organizacije.

Varuh ugotavlja, da vsa ta dogajanja vnašajo razumljiv dvom (tako pri pobudnikih kot tudi pri zavezancih) v samo pravilnost izvedenih meritev in verodostojnost tako pridobljenih rezultatov. Ob tem pa ne gre pozabiti na stroške, ki nastajajo pri večkratnem ponavljanju meritev vsem vpletenim, tudi državi.

Zaradi vsega navedenega smo se obrnili na IRSOP za pojasnila, ali na splošni ravni vidijo možnosti, da se v primerih meritev hrupa, kot sta navedena, odpravi dvom v pravilnost izvedbe ter verodostojnost rezultatov opravljenih meritev.

IRSOP je v odgovoru Varuhu pojasnil, da v zvezi z ugotovitvami Varuha glede nezadovoljstva pobudnikov ter vprašanja verodostojnosti meritev hrupa, tudi inšpekcija v zadnjem času ugotavlja podobno. Dejstvo je, da meritve v skladu z zakonodajo naroči in plača zavezanec.

Varuh je sicer na dejstvo, da je v skladu z zakonsko ureditvijo izbira pooblaščenca, ki izvaja meritve izpustov (vseh, ne le hrupa), prepuščena upravljavcu, v svojih letnih poročilih opozarjal že pred leti (npr. v Letnem poročilu Varuha za leto 2010 na str. 182). Navedli smo, da smo prepričani, da država s takšnim načinom izbora pooblaščenca ne zagotavlja učinkovitega nadzora.

Varuh je seznanjen tudi, da Ministrstvo za okolje in prostor začenja s pripravo sprememb ureditve na področju varstva okolja, zato je glede na vse navedeno ministrstvu že predlagal, da obravnavano problematiko pozorno proučijo in v novi ureditvi zagotovijo neodvisen nadzor ter financiranje meritev. Pričakujemo, da bo ministrstvo predlog oziroma priporočilo Varuha sprejelo in ga tudi uresničilo. Pobude z izpostavljeno problematiko štejemo za utemeljene. Kršeno je načelo dobrega upravljanja in s tem v povezavi tudi pravica do zdravega življenjskega okolja. 17.1-6/2018 in drugi primeri

Natisni: