Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Doslednost pri odgovarjanju ter dolgotrajnost inšpekcijskih postopkov tudi na lokalni ravni ostaja problem

Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je ugotovil, da je Medobčinski inšpektorat Skupne občinske uprave – 5G kršil načelo dobrega upravljanja, saj pobudnici, ki je nanj naslovila več prijav, ni odgovarjal skladno s 17. členom Uredbe o upravnem poslovanju, prav tako nepojasnjeno ni sledil njeni želji po prilagojenem načinu komunikacije. Inšpekcijski pregled v zvezi s pobudničino prvo prijavo je bil opravljen en dan pred odgovorom Medobčinskega inšpektorata Varuhu ter skoraj 11 mesecev po prijavi, kar Varuh ocenjuje kot nedopustno dolgo. Tako inšpekcijski postopek glede pobudničine prve kot tudi druge prijave še ni zaključen.

* * *

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval pobudo pobudnice v zvezi z domnevnim onesnaževanjem njene nepremičnine z raznimi odplakami ter odpadki. Pobudnica je Varuha seznanila, da je svoja pisma ter prijave med drugim naslovila na Občino Škofljica (Občina) ter Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica (Medobčinski inšpektorat) Naloge takratnega Medobčinskega inšpektorata je v vmesnem času prevzela Skupna občinska uprava 5G, v okviru katere deluje sedanji Medobčinski inšpektorat.

Varuh v zvezi z ravnanjem Občine nepravilnosti ni ugotovil, saj je ta pobudničino sporočilo prejela zgolj v vednost, zato nanj ni posebej odgovarjala.  

Po navedbah Medobčinskega inšpektorata je ta prijavo pobudnice v zvezi z onesnaževanjem njene nepremičnine z odpadnimi vodami, ki naj bi jih povzročali lastniki sosednjih nepremičnin, prejel dne 24. 6. 2019, inšpekcijski pregled pa naj bi bil opravljen 22. 6. 2020, vendar pobudnice o svojih ugotovitvah na podlagi 24. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) še ni obvestil. To naj bi storil ob koncu postopka, zato je Varuh sklepal, da inšpekcijski postopek še ni končan.

V preteklem letu je pobudnica na Medobčinski inšpektorat naslovila dve prijavi. Prvo prijavo, ki se je nanašala na odložene gradbene odpadke na njeni nepremičnini, naj bi Medobčinski inšpektorat prejel od Policijske postaje Ljubljana-Vič dne 19. 5. 2020. To prijavo je Medobčinski inšpektorat odstopil v reševanje Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP), o čemer je obvestil pobudnico ter Varuha. Drugo prijavo pobudnice v zvezi s spreminjanjem naravnih poti pa je dne 27. 5. 2020 Medobčinski inšpektorat prejel odstopljeno od IRSOP. Inšpekcijski pregled v zvezi s tem še ni bil opravljen.

Varuh je ob upoštevanju vse razpoložljive dokumentacije ugotovil, da je bil inšpekcijski pregled v zvezi s prvo prijavo pobudnice opravljen en dan pred odgovorom Medobčinskega inšpektorata Varuhu ter skoraj 11 mesecev po prijavi, kar smo ocenili kot nedopustno pozno. Medobčinski inšpektorat smo opozorili, da sicer drži, da so inšpektorji skladno z določbo 4. člena ZIN pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora v okviru svojih pooblastil samostojni ter da so inšpekcijski postopki (primarno) postopki v javnem interesu, kar pa samo po sebi ne opravičuje občutnih zamud, kot se je pripetila v konkretnem primeru. Pojasnili smo tudi, da 24. člen ZIN ne predstavlja ovire, da inšpektor z vidika načela dobrega upravljanja o svojih dejanjih prijavitelja obvesti tudi prej, prav tako pa ga ne odrešuje obveznosti, temelječe na določbi prvega dostavka 17. člena Uredbe o upravnem poslovanju (UUP), po kateri mora organ odgovoriti na vse dopise, iz katerih je mogoče razbrati pričakovanje odgovora organa in identiteto pošiljatelja, razen če se vsebina dopisa nanaša na postopek, ki se še vodi pri organu, če je dopis šikanozen ali če je organ pošiljatelju na bistveno podobno vprašanje že odgovoril. Organ je dolžan skladno z drugim odstavkom navedenega člena odgovoriti najpozneje v 15 dneh po prejemu dokumenta na naslov, ki izhaja iz dopisa. Na podlagi prejetega odgovora Medobčinskega inšpektorata smo sklenili, da pobudnica takšnega obvestila ni prejela. Dodatno k navedenemu je Varuh tudi ugotovil, da je Medobčinski inšpektorat pobudnico sicer s svojo odločitvijo o odstopu prijave na IRSOP seznanil, pri čemer njeni prošnji po prilagojenem načinu komunikacije ni sledil.
Medobčinski inšpektorat je po dodatni poizvedbi Varuha izrazil strinjanje, da bi moral skladno z UUP zadeve obravnavati v čim krajšem času ter odgovoriti na vse dopise v roku 15 dni. To pa po njegovem mnenju ni vselej mogoče, predvsem zaradi velikega števila prejetih prijav, prioritet dela, pa tudi daljše bolniške odsotnosti z dela. Poudaril je, da je pri obravnavi prijav, vodenju inšpekcijskih postopkov in kriteriju za določitev prioritet treba upoštevati predvsem oceno tveganja, javni interes ter vrsto kršitve ter izrazil zavedanje, da to ni zadostno opravičilo. Glede nadaljnjega postopka je Medobčinski inšpektorat sporočil, da je bil s pobudnico v telefonskem kontaktu ter da bo skupni terenski ogled izveden takrat, ko bo to z vidika možnosti pobudnice mogoče.

Varuh je odziv Medobčinskega inšpektorata, ob predpostavki resničnosti njegovih navedb, ocenil kot ustrezen, vendar je hkrati izrazil dvom, da bi do pozitivnega premika v konkretni zadevi prišlo tudi brez njegovega posredovanja. Na dolgotrajnost inšpekcijskih postopkov tako na državni kot lokalni ravni Varuh opozarja že vrsto let, žal pa napredka, kljub ponavljajočim pozivom Varuha, ni mogoče oceniti kot zadovoljivega. Vsekakor ne gre zanemariti velikega števila zadev, ki jih povprečen inšpektor  obravnava, ob hkratnem upoštevanju že kroničnega kadrovskega primanjkljaja na vseh inšpektoratih. To pa seveda samo po sebi ne opravičuje dolgotrajnega odločanja tako v konkretnem primeru kot tudi v številnih drugih primerih.

Varuh je sklepno izrazil pričakovanje, da bo Medobčinski inšpektorat ob upoštevanju vseh relevantnih okoliščin oba inšpekcijska postopka zaključil v razumnem času ter da bo pobudnico o svojih ugotovitvah najpozneje ob koncu postopka na za njo primeren način seznanil. Obravnavano pobudo Varuh šteje za utemeljeno, ugotovil je kršitev načela dobrega upravljanja. 18.1-17/2019

Natisni: