Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina na matičnem delovnem telesu predstavil ugotovitve iz Posebnega poročila Varuha o dostopnosti centrov za socialno delo za invalide

Simbolna slika stopnic

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes, 2. februarja 2023, v Državnem zboru RS na matičnem delovnem telesu Komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti, predstavil ugotovitve iz Posebnega poročila Varuha o dostopnosti centrov za socialno delo za gibalno in senzorno ovirane invalide. Varuh človekovih pravic RS (Varuh) se je za izdelavo posebnega poročila odločil na podlagi anonimnih prijav uporabnikov centrov za socialno delo. Gre za prvo posebno poročilo, ki je nastalo v času mandata varuha Svetine. »Prepričan sem, da lahko s tem poročilom odgovornim v državi, ki je dolžna skrbeti za izboljšave, ponudimo dovolj izčrpne rešitve za nujno ukrepanje. Omogočanje fizičnega dostopa do objektov v javni rabi, dostopa do informacij in komunikacij za gibalno in senzorno ovirane invalide je pomemben element zagotavljanja enakih možnosti invalidov. Žal se invalidi še vedno prepogosto znajdejo pred številnimi ovirami v javnih ustanovah,« je v državnem zboru izpostavil varuh Svetina.

Varuh je stanje dostopnosti CSD-jev za gibalno in senzorno ovirane preverjal v vseh 16 območnih regijskih centrih za socialno delo oziroma v skupno 63 enotah CSD-jev po Sloveniji. Leta 2021 se je najprej lotil poizvedovanja o dostopnosti za gibalno ovirane, nato pa je januarja 2022 pri istih naslovnikih poizvedoval še o izbranih vidikih dostopnosti za senzorno ovirane. Ugotovil je, da stanje ni optimalno, v nekaterih primerih je celo kritično. »CSD-ji so dolžni zagotavljati različne oblike pomoči vsakomur, ki se znajde v življenjski stiski in potrebuje strokovno pomoč, zato je še toliko bolj pomembno, da so dostopni vsakomur. S stanjem, ki smo mu priča, invalide in ljudi, ki so gibalno ali senzorno ovirani in zaradi tega še bolj ranljivi odrivamo na rob družbe, kar je nedopustno! In to po skoraj 15 letih od začetka veljavnosti Konvencije o pravicah invalidov in več kot desetletje po uveljavitvi Zakona o izenačevanju možnosti invalidov, ki predpisuje odpravo arhitektonskih ovir do leta 2025. Torej, imamo za odpravo ovir le še dve leti,« je bil kritičen Svetina.

Dejal je še, da so že na podlagi prvih Varuhovih poizvedb nekateri centri takoj odpravili pomanjkljivosti glede dostopnosti, kar potrjuje, da je včasih za pomembne spremembe razmer na centrih dovolj že samo nekaj angažmaja njihovih direktorjev, po drugi stran pa se postavlja vprašanje, zakaj so morali biti na to opozorjeni in sami nimajo občutka za to. Torej, razlogi za nesprejemljivo stanje niso vedno posledica ravnanja drugih v sistemu. »Varuh nikakor ne pristaja na navedbe posameznih predstavnikov centrov za socialno delo, da so prostori, kjer delujejo najemniški in da je vse odvisno od dobre volje lastnikov, ali naj se uredi dostopnost. Nenazadnje pristojno ministrstvo daje soglasje k najemu prostorov in očitno tudi pri pristojnih ni dovolj zavedanja glede zakonskih obveznosti. Od države pričakujem, da čim prej zagotovi ustrezno infrastrukturo, s katero bo omogočena enaka obravnava za vse ljudi oziroma njihovo socialno vključevanje. To je nedvoumno naloga Vlade Republike Slovenije in ministrstev, ki na svojih delovnih področjih uresničujejo cilje nacionalnega akcijskega programa za invalide,« je še poudaril varuh Peter Svetina.

Natisni: