Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dolgotrajen postopek odločanja o vlogi za pridobitev naziva v zdravstvu

Kršitelj: Ministrstvo za zdravje
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Ministrstvo za zdravje je za odločitev o vlogi pobudnika za pridobitev naziva višji svetnik potrebovalo skoraj 7 let. S tem je po mnenju Varuha človekovih pravic Republike Slovenije kršilo načelo dobrega upravljanja.

* * *

Pobudnik se je na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) obrnil zaradi dolgotrajnega postopka odločanja o vlogi za pridobitev naziva višji svetnik, ki ga je vodilo Ministrstvo za zdravje (MZ). Vlogo je vložil v začetku avgusta 2014, MZ pa je odločbo izdalo šele v začetku maja 2021. Pobudnik je sprožil upravni spor, od Varuha pa je želel predvsem mnenje o nerazumno dolgem odločanju o zadevi, tudi v skrbi, da se enake kršitve dogajajo v drugih podobnih postopkih.

Varuh se je za pojasnila obrnil na MZ. Iz odgovorov je izhajalo, da je bil poglavitni razlog za zamudo v postopku v nedelovanju Komisije za strokovna napredovanja (komisija). To naj bi bilo najprej posledica pogostih menjav ministrov in s tem neimenovanj oziroma nedelovanj Zdravstvenega sveta, ki ministru predlaga v imenovanje člane komisije. Komisija je bila tako imenovana šele v začetku leta 2015, potem ko je prejšnja v letu 2013 odstopila. Komisija je imela ustanovno sejo, nato pa ni delovala do novembra 2018, kot smo bili seznanjeni, zaradi zapletov glede načina vrednotenja dela članov komisije.

Iz kronološkega poteka reševanja vloge izhaja, da je MZ šele aprila 2019 s strani komisije prejelo oceno vloge. Postopek je nato nekako tekel, dokler ni prišlo do zastoja na MZ, saj je to komisiji odgovor vlagatelja posredovalo šele 13 mesecev po prejemu. Konkretnega pojasnila o razlogih za zamudo nismo prejeli. Seznanjeni smo bili, da so postopke vodile tri različne uradne osebe ministrstva, zato je MZ vodenje postopka lahko komentiralo zgolj na podlagi razpoložljivih listin.

Varuh je od MZ pridobil podatke, koliko vlog za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik je bilo vloženih v obdobju od leta 2014 do 2021, kdaj je bila posamezna vloga vložena in kdaj je bilo o njej odločeno z odločbo. Iz sporočenih podatkov izhaja, da so bili v letih med 2019 in 2021 obravnavani in rešeni vsi pretekli zaostanki, nove vloge pa se rešujejo sproti. Želeli smo pridobiti tudi poslovnik komisije, vendar smo bili seznanjeni, da ga komisija ni sprejela. MZ je zagotovilo, da bo komisijo pozvalo, da pristopi k pripravi poslovnika.

Varuh ugotavlja, da postopek odločanja o vlogi pobudnika ni tekel skladno s Pravilnikom o pogojih in postopku za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik, saj ni bil spoštovan niti eden od v njem določenih rokov[1]. V obravnavanem primeru je postopek od vložitve vloge do izdaje odločbe tekel skoraj 7 let. Na dopolnitev vloge je bil pobudnik pozvan dvakrat in sicer šele v letu 2019. Zadnjo dopolnitev je vložil julija 2019, odločbo pa je prejel šele maja 2021. Postopek je tekel nerazumno dolgo, pri čemer sicer razumemo razloge, ki jih je v obrazložitev v svojih dopisih podalo MZ, vendar pa ti ne opravičujejo tako dolgega trajanja postopka, zato jih ne moremo sprejeti. Tako člane komisije kot člane Zdravstvenega sveta imenuje minister za zdravje, torej je tudi objektivno odgovoren za njihovo delo.

Glede na navedeno je Varuh pri delu MZ ugotovil kršitev načela dobrega upravljanja iz 3. člena Zakona o varuhu človekovih pravic. Pohvalno je, da se sedaj novo vložene vloge za podeljevanje nazivov rešujejo tekoče. Pričakujemo tudi, da bo sedaj komisija vendarle sprejela svoj poslovnik. 10.2-9/2021


[1] Skladno s 7. členom Pravilnika o pogojih in postopku za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik (Pravilnik) mora Komisija za strokovna napredovanja (komisija), če ob pregledu izpolnjevanja vloge oziroma ob vpogledu dokazil ugotovi, da kandidat nima vseh ustreznih dokazil, v roku 5 dni zahtevati odpravo pomanjkljivosti. Če kandidat v postavljenem roku, ki ne sme biti daljši od 15 dni, ne odpravi pomanjkljivosti, se takšna vloga s sklepom zavrže. Nadalje skladno z 8. členom Pravilnika komisija v roku 60 dni pripravi poročilo o izpolnjevanju pogojev za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik in ga pošlje Zdravstvenemu svetu. Skladno z 9. členom naziv svetnik ali višji svetnik podeli minister na predlog Zdravstvenega sveta.

Natisni: