Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk

Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk

Opcijski protokol h Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk

Spletna stran Odbora za odpravo vseh oblik diskriminacije žensk -

The Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)

Generalna skupščina Združenih narodov je 18. decembra 1979 sprejela Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk. Kot mednarodna pogodba je začela veljati 3. septembra 1981.

Konvencija je neke vrste »listina pravic žensk«, saj natančneje opredeljuje določbe Splošne deklaracije o človekovih pravicah in obeh temeljnih paktov z vidika pravic žensk. Državam pogodbenicam med drugim nalaga obveznost, da pripravijo ukrepe in politike za odpravo diskriminacije žensk, sprejmejo zakonodajo za preprečevanje vseh oblik trgovine z ženskami in izkoriščanja prostitucije žensk, zagotovijo ženskam volilno pravico ter sodelovanje v vladnih in nevladnih dejavnostih, podelijo ženskam enake pravice v zvezi z državljanstvom in državljanstvom njihovih otrok, zagotovijo ženskam enake pravice in dostop do izobraževanja in zaposlovanja ter enak dostop do zdravstvenega varstva in enakost pred zakonom.

Konvencija obvezuje Slovenijo, da sprejme vse potrebne ukrepe, vključno s pozitivnimi ukrepi, da se odpravi diskriminacija in zagotovi polna enakopravnost spolov na vseh področjih, zlasti političnem, družbenem, ekonomskem in kulturnem.

Konvencija v svoji preambuli med drugim izpostavlja ugotovitev, da Splošna deklaracija o človekovih pravicah potrjuje načelo o nedopustnosti diskriminacije in razglaša, da se vsi ljudje rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice, ter da je vsakdo upravičen do uživanja vseh pravic in svoboščin, ki so v njej navedene, brez kakršnegakoli razlikovanja, tudi glede na spol.  Opozarja, da diskriminacija žensk krši načela enakopravnosti in spoštovanja človekovega dostojanstva, da je ovira za enakopravno udeležbo žensk v političnem, družbenem, ekonomskem in kulturnem življenju njihovih držav in ovira razvoj in napredek družbe in družine ter otežuje vsestranski razvoj zmožnosti žensk, v prid lastni državi in človeštvu.  Za uresničitev popolne enakosti moških in žensk je potrebno spremeniti tradicionalno vlogo moških, kot tudi žensk, v družini in v družbi.

V Konvenciji je tudi zapisano, da izraz "diskriminacija žensk" označuje vsakršno razlikovanje, izključevanje ali omejevanje na podlagi spola, katerega posledica ali namen je ogroziti ali onemogočiti ženskam priznavanje, uresničevanje ali uveljavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ne glede na njihov zakonski stan, na podlagi enakosti moških in žensk, na političnem, ekonomskem, socialnem, kulturnem in državljanskem ali kateremkoli drugem področju.

Nadzorni mehanizem

Odbor za odpravo diskriminacije žensk (CEDAW) je telo neodvisnih strokovnjakov, ki spremlja izvajanje Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk. Odbor CEDAW je sestavljen iz 23 strokovnjakinj in strokovnjakov za pravice žensk iz vsega sveta.
Države, ki so ratificirale Konvencijo in Opcijski protokol (države pogodbenice), morajo odboru predložiti redna poročila o izvajanju pravic iz konvencije. Odbor na svojih sejah obravnava poročila držav in vsaki pogodbenici  izrazi svoje ugotovitve in priporočila v obliki sklepnih ugotovitev.


V skladu s Protokolom h konvenciji je Odbor pooblaščen, da:

(1) prejema sporočila od posameznikov ali skupin (nevladnih organizacij), ki predložijo zahtevek za obravnavo kršitev s konvencijo zagotovljenih pravic in

(2) sproži preiskavo v zvezi z grobimi primeri ali sistematičnimi primeri kršitve pravic žensk.


Odbor sprejema tudi splošna priporočila in predloge. Splošna priporočila so namenjena državam in zadevajo tako posamezne člene kakor tudi določene teme iz Konvencije
Konvencije

5 + 6 - Peto in šesto periodično poročilo Republike Slovenije (2014) - v slovenskem jeziku

5 + 6 - Peto in šesto (uradno) periodično poročilo Republike Slovenije (2014) - v angleškem jeziku

            5 + 6 - Sklepne ugotovitve Odbora za odpravo diskriminacije žensk ob obravnavi petega in šestega poročila RS (2008) - v slovenskem jeziku

4 - Četrto periodično poročilo Republike Slovenije (2007) - v slovenskem jeziku

4 - Priloga (Republike Slovenije) k četrtemu poročilu (tabele)

            4 - Sklepne ugotovitve Odbora za odpravo diskriminacije žensk ob obravnavi četrtega poročila RS (2008) - v slovenskem jeziku

3 - Tretje periodično poročilo Republike Slovenije (2002) - v slovenskem jeziku

2 - Drugo periodično poročilo Republike Slovenije (1999) - v slovenskem jeziku

            2 - 3 - Sklepne ugotovitve Odbora za odpravo diskriminacije žensk ob obravnavi drugega in tretjega poročila RS (2003) - v slovenskem jeziku 

1 - Uvodno (prvo) poročilo Republike Slovenije(1995) - v slovenskem jeziku

            1 - Sklepne ugotovitve Odbora za odpravo diskriminacije žensk ob obravnavi drugega in tretjega poročila RS (1997) - v slovenskem jeziku

 

NASLEDNJE POROČANJE:

Odbor poziva državo pogodbenico, naj sedmo periodično poročilo predloži novembra 2019.