Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Drugi javni natečaj za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja človekovih pravic

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije objavlja drugi javni natečaj za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja človekovih pravic.

Namen javnega natečaja je spodbujanje raziskovalne dejavnosti študentov vseh treh ravni visokošolskega študija na področju človekovih pravic, s poudarkom na proučevanju stanja človekovih pravic v Republiki Sloveniji ter implementaciji mednarodnih in evropskih standardov človekovih pravic v slovenski pravni red.

Cilj javnega natečaja je spodbuditi raziskave glede človekovih pravic v Sloveniji na različnih znanstvenih področjih in holistično. S tem razpisom želi Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) dodatno prispevati tudi k uresničevanju druge faze Svetovnega programa za izobraževanje o človekovih pravicah v Sloveniji.

Javni natečaj poteka skladno s Pravilnikom o sodelovanju in ocenjevanju na javnem natečaju Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja človekovih pravic.

Prijavitelji*

Na natečaj se lahko prijavijo kandidatke in kandidati, ki so uspešno zagovarjali diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo na univerzi oziroma visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji, ter kandidatke in kandidati iz Republike Slovenije, ki so uspešno zagovarjali diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo na univerzi oziroma visokošolskem zavodu v tujini.

Predmet natečaja

Predmet natečaja so uspešno zagovarjana diplomska, magistrska in doktorska dela na katerikoli univerzi oziroma drugem visokošolskem zavodu v Sloveniji ali v tujini, ki obravnavajo tematiko človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Republiki Sloveniji. To lahko vključuje obravnavo stanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Republiki Sloveniji, varstvo oziroma spodbujanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Republiki Sloveniji, preučevanje uveljavljanja mednarodnih in evropskih standardov človekovih pravic v slovenskem pravnem redu in politikah, področje stanja vladavine prava v povezavi s človekovimi pravicami v Republiki Sloveniji ipd.

V poštev pridejo dela, napisana v slovenščini ali angleščini, za dela, napisana v drugih jezikih, pa si Varuh pridržuje pravico, da naloge ne sprejme, če ne bi mogel zagotoviti neodvisnih ocenjevalcev z znanjem tega jezika. V primeru, da delo ni napisano v slovenščini, mora biti prijavi priložen povzetek v slovenskem jeziku (250-500  besed).

Na natečaju Varuha lahko kandidirajo posamezniki tudi z deli, ki so že bila prijavljena na drugih podobnih natečajih.

Upoštevala se bodo dela, zagovarjana v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2022.

Način in rok prijave na natečaj

Kandidati naj na naslov Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, s pripisom "ZA II. JAVNI NATEČAJ" pošljejo ali dostavijo:

 • en vezan izvod dela v trdih platnicah in elektronsko verzijo dela (na priloženem USB ključku),
 • potrdilo o uspešno opravljenem zagovoru diplomskega, magistrskega ali doktorskega dela z razvidnim datumom zagovora,
 • kratek življenjepis z osnovnimi osebnimi podatki in kontaktnim naslovom (poštni naslov, elektronska pošta, telefon).

Elektronska verzija NE VELJA kot nadomestilo za tiskan izvod.

Prijavitelj naj v prijavi JASNO OPREDELI za kakšno delo gre:

 • za diplomo na 1. stopnji bolonjskega študija (»diploma 1«),
 • za magisterij na 2. stopnji bolonjskega študija (»diploma 2« ali »magisterij«),
 • doktorat (doktorska disertacija).

Če je prijavitelj delo zagovarjal v tujini in je pridobil drugačen naziv, kot so uveljavljeni v Sloveniji, naj v prijavi navede primerljivo stopnjo oz. naziv po slovenskih standardih (diploma 1, diploma 2 oz. magisterij, doktorat znanosti).

Rok za oddajo del je do vključno 24. 3. 2023, rezultati natečaja bodo znani najpozneje do konca oktobra 2023.

Sodelovanje naloge na natečaju se šteje kot soglasje avtorja, da se prispelo delo obdrži v arhivu Varuha, nagrajeno delo pa lahko posreduje splošni knjižnici, s katero sodeluje Varuh.

Prav tako se kandidat s prijavo strinja, da lahko Varuh uporablja njegove osebne podatke za potrebe izvedbe natečaja in morebitno poznejše komuniciranje, povezano z natečajem (javna objava nagrajencev ipd.).

Ocenjevanje

Strokovna komisija Varuha bo ocenjevala diplomska, magistrska in doktorska dela z različnih področij na temo človekovih pravic v Republiki Sloveniji.

Strokovna komisija Varuha bo upoštevala naslednja osnovna merila:

 • izvirnost teme,
 • celovitost pristopa k obravnavani temi,
 • strokovnost in zahtevnost,
 • relevantnost naloge v smislu obravnavanja aktualnih vidikov človekovih pravic v Republiki Sloveniji, in
 • splošno kakovost dela.

Strokovno komisijo Varuha za oceno diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog imenuje varuh človekovih pravic izmed zaposlenih pri Varuhu in ima najmanj tri člane.

Glede na število prijavljenih del lahko varuh človekovih pravic za vsako kategorijo imenuje samostojno strokovno komisijo Varuha za ocenjevanje diplomskih, magistrskih in doktorskih del. Vsaka strokovna komisija Varuha za posamezno kategorijo ima tri člane in je imenovana izmed zaposlenih pri Varuhu.

Priznanje Varuha

Nagrajena bodo tri dela v treh kategorijah, in sicer v kategoriji diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog, tako da bodo v vsaki kategoriji podeljena priznanja Varuha za:

 • prvo mesto na I. javnem natečaju Varuha,
 • drugo mesto na I. javnem natečaju Varuha in
 • tretje mesto na I. javnem natečaju Varuha.

Strokovna komisija za oceno diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog se lahko odloči, da v posamezni kategoriji podeli manj priznanj ali da priznanja sploh ne podeli.

Če komisija oceni, da je kvalitetnih del s pomembno tematiko raziskovanja več, lahko predlaga tudi podelitev dodatnih priznanj.

Podelitev priznanj in predstavitev nagrajenih del

Priznanja bodo podeljena na svečani prireditvi, na kateri se bodo nagrajenci dela tudi na kratko javno predstavili.

Nagrajena dela bodo lahko posredovana splošni knjižnici, s katero sodeluje Varuh s priporočilom, da so tam dostopna splošni javnosti.
 

Dodatna pojasnila

Dodatna pojasnila in informacije dobite prek elektronske pošte: info(at)varuh-rs.si (Zadeva: Za II. javni natečaj).

Informacije o izvedbi I. javnega natečaj so dostopne na spletni strani Varuha (Varuh podelil nagrade za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja človekovih pravic, 29. 9. 2022).


* V besedilu javnega uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

Natisni: