Natisni vsebino

5. Spremembe po opravljenih obiskih

Posebno poročilo obravnava le nekatere najpomembnejše ugotovitve, predloge in priporočila za ravnanje z obsojenci na prestajanju zaporne kazni, priporniki in gojenci v prevzgojnem domu za mladoletnike. V prilogi pa so zbrana poročila o opravljenih obiskih v posameznih zavodih za prestajanje zaporne kazni ter v Prevzgojnem domu Radeče. Vsako poročilo o obisku skuša zajeti vsa bistvena vprašanja, na katera smo že “na kraju samem” opozorili naše sogovornike, ko smo hkrati tudi predlagali način rešitve oziroma odprave ugotovljenih problemov ali nepravilnosti. Nekateri predlogi in priporočila so takšne narave, da jih je bilo moč realizirati takoj, spet drugi pa terjajo daljši čas ter morda tudi ustrezno spremembo v normativni ureditvi. Čas za tovrstno spreminjanje pa je primeren prav zdaj, ko je v obravnavi predlog novega zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.

V ilustracijo predstavljamo nekaj primerov sprejetih in upoštevanih mnenj, predlogov in priporočil ob naših obiskih v zavodih za prestajanje zaporne kazni in v Prevzgojnem domu Radeče.

    * UIKS je zagotovila, da bo v Prevzgojnem domu Radeče poskrbljeno za izboljšanje prezračevanja samskih sob, za kvalitetnejše tapeciranje zaščitnih sten in tal v sobah za pomiritev, v te sobe pa bo montiran tudi zvonec, da bo mladoletnik lahko poklical paznika.

    * UIKS je primer uporabe prisilnih sredstev zoper mladoletnika v Prevzgojnem domu Radeče in odvzema peticije pripornikom v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana obravnavala na sestanku z vodilnimi delavci obeh zavodov. Zavodoma je poslala obširno pisno gradivo o ugotovitvah in oceni ravnanja z vidika zakonitosti. Odredila pa je tudi konkretne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

    * V Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana so začeli urejati prostor za delo pripornikov. Pred tem so med priporniki izvedli anketo o zanimanju za delo. V istem zavodu so pristopili tudi k preučevanju možnosti ustreznejšega načina sprehodov pripornikov na svežem zraku in usposobitve prostora za fitness. Desni del sprehajališča se tako uporablja za razgibavanje, tek in podobno, levi del pa za sprehode. Gibanje na svežem zraku je razdeljeno v dva dela, in sicer na dopoldanski in popoldanski del, kar je skladno z željo večine pripornikov.

    * Zobozdravstveno varstvo je v ljubljanskem zavodu sedaj organizirano enotno za pripornike in obsojence. Zobozdravnik je zaprtim osebam na voljo enkrat tedensko. Vse druge nujne zobozdravstvene intervencije in storitve se izven tega časa zagotavljajo pripornikom v zobozdravstveni ambulanti izven zavoda.

    * Glede načina vročanja sodnih pošiljk pripornikom se je ljubljanski zavod dogovoril s pristojnimi sodišči. Sodne pošiljke se tako dostavljajo v glavnem v zaprtih kuvertah, ki jih delavec zavoda vroča naslovnikom po predpisanem postopku.

    * Za ustreznejše razdeljevanje obrokov hrane pripornikom je ljubljanski zavod poiskal rešitev, po kateri so vsem pripornikom servirani ustrezno topli obroki hrane,

    * Ljubljanski zavod preučuje možnosti za pogostejše tuširanje pripornikov. Pribor za osebno higieno dobi vsak, ki tega nima. Priporniki sedaj dobe ob sprejemu v pripor milo, ki ga lahko uporabljajo v bivalnem prostoru.

    * Pokvarjeni stroj za sušenje perila v ljubljanskem zavodu so po našem obisku dali v popravilo, da bi s tem rešili problem sušenja perila.

    * V oddelku Radovljica so organizirali pogostejše kopanje oziroma tuširanje za zaprte osebe. V poletnem času menjajo posteljnino vsak teden.

    * Za razrešitev prostorske stiske so v oddelku Radovljica usposobili še en dodatni bivalni prostor za namestitev pripornikov.

    * Vzgojna služba zavoda Dob je bila po našem obisku kadrovsko okrepljena s štirimi pedagogi, socialnim delavcem in psihologom. Po pooblastilu direktorja UIKS je bila na delovno mesto vodje službe za vzgojo in svetovanje razporejena delavka, ki končuje študij na visoki šoli za socialno delo.

    * Zavod Dob je uvedel čitalniški red, da se izvodi tistih predpisov, ki so v knjižnici le v manjšem številu izvodov, ne izposojajo. Tako so obsojencem ti predpisi v knjižnici stalno dostopni.

    * Zavod Dob je sprejel več varnostnih ukrepov za preprečevanje nasilja med obsojenci. Oškodovancu, ki je bil žrtev napada s strani soobsojenca, pa je pomagal uveljaviti odškodninski zahtevek.

    * Na sestanku UIKS in zavoda Dob so se dogovorili za večjo pozornost zagotovitvi finančnih sredstev za izobraževanje in nabavo ustrezne opreme. Zavod Dob je decembra 1998 zaposlil pedagoga, ki skrbi za izobraževanje obsojencev. Hkrati zavod proučuje ponudbe izobraževalnih organizacij iz Novega mesta in Trebnjega ter njihove programe.

    * Zavod Dob se je z zunanjim izvajalcem dogovoril o opravljanju frizerskih stroritev. Tako je frizer obsojencem na voljo enkrat na teden.

    * Zavod Dob čas odhodov in prihodov obsojencev pri koriščenju zunajzavodskih ugodnosti sproti prilagaja spremembam voznega reda avtobusov in vlakov ter tako vpliva na trajanje izhodov iz zavoda.

    * UIKS je oddala v prevajanje v angleški jezik hišne rede vseh zavodov za prestajanje zaporne kazni, kar bo omogočilo obsojencem - tujcem, da se seznanijo z ureditvijo življenja in dela v času prestajanja zaporne kazni.

    *   Sprehajalna pot ob športnem igrišču v zavodu Dob je bila posuta s peskom. Ko bodo vremenske razmere dopuščale, pa bo pot v celoti sanirana.

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt