Natisni vsebino

Razpis za delovno mesto strokovnega sodelavca za izobraževanje in promocijo

15.06.2009 15:33
Kategorija: Delovanje in dogajanje, Zaposlitve


Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3 - Ur. l. RS, št. 63/2007 in 65/2008; v nadaljevanju: ZJU) Varuh človekovih pravic Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta in sicer:

Strokovni sodelavec za izobraževanje in promocijo (eno delovno mesto)

Delovno mesto strokovni sodelavec za izobraževanje in promocijo se opravlja v treh nazivih in sicer: v nazivu šeste stopnje: Višji svetovalec III, v nazivu pete stopnje: Višji svetovalec II in v nazivu četrte stopnje: Višji svetovalec I.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • univerzitetna izobrazba pravne ali druge družboslovne smeri ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem /druga stopnja/,
 • 2 leti delovnih izkušenj
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Zahtevana funkcionalna in specialna znanja oz. posebne sposobnosti sta: nižji nivo znanja najmanj 1 svetovnega jezika (kar pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil) in usposobljenost za delo z urejevalniki besedil.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranem kandidatu se bo upoštevajoč 89. člen ZJU preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru mora javni uslužbenec po imenovanju v nazivnajpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti navedeno usposabljanje.

 

Delovne naloge so naslednje:

 • razvoj strategij za področje antidiskriminacijskega izobraževanja in promocije
 • oblikovanje in izvajanje projektov za ozaveščanje, izobraževanje in informiranje o diskriminatornih praksah in načinih za njihovo odpravljanje
 • priprava informacijsko-izobraževalnih gradiv za področje diskriminacije
 • priprava in izvedba antidiskriminacijskih izobraževanj in usposabljanj
 • opravljanje evalvacijskih analiz učinkov andtidiskriminacijskih izobraževanj
 • sistematično spremljanje področja diskriminacije
 • priprava poročil iz področja antidiskriminacijskega izobraževanja in promocije
 • proučevanje pobud in vlog, delo s pobudami in vlogami
 • reševanje pobud
 • sprejemanje strank
 • druga dela po nalogu varuha, funkcionarjev Varuha oz. direktorja strokovne službe.


Prijava mora vsebovati:

1. Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.

2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.

3. Izjavo kandidata, da :

 • je državljan Republike Slovenije,
 • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

4. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Varuhu človekovih pravic RS da pridobi podatke iz 3. točke iz uradnih evidenc.

5. Če kandidat posreduje prijavo na prosto delovno mesto v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči drugače, da želi vročanje in obveščanje v elektronski obliki.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu Strokovni sodelavec za izobraževanje in promocijo opravljal v nazivu šeste stopnje, Višji svetovalec III, z možnostjo  napredovanja v naziv četrte stopnje Višji svetovalec I.

Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, z največ šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Varuha človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56,  v Ljubljani oziroma v njegovih uradnih prostorih.

Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/2006) ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo za delovno mesto: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto "Strokovni sodelavec za izobraževanje in promocijo" na naslov Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, Ljubljana in sicer v roku 8  dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Varuha človekovih pravic RS.

Rok za vlaganje prijav je 8 dni od objave na spletnih straneh Varuha. Rok začne teči naslednji dan po objavi javnega natečaja na speltnih straneh Varuha. Za štetje rokov se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja upravni postopek.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@varuh-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v enem mesecu po opravljenem izboru.

V tem javnem natečaju uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.

Splošne informacije o izvedbi javnega natečaja daje Andreja Novak, tel. št. 01/475 00 12 (med 9. in 10. uro) , informacije o nalogah in delu za navedeno delovno mesto daje Jernej Rovšek, namestnik varuhinje človekovih pravic, tel. št. 01/475 00 50 (med 9. in 10. uro).

Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.