Natisni vsebino

Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta

11.12.2012 15:46
Kategorija: Zaposlitve


Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3 - Ur. list RS, št. 63/2007 in 65/2008; v nadaljevanju: ZJU) Varuh človekovih pravic Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo enega prostega uradniškega delovnega mesta:

 

1. Vodja glavne pisarne

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- visoka strokovna izobrazba / prva bolonjska stopnja

- 7 mesecev delovnih izkušenj,

- preizkus znanja o ravnanju z dokumentarnim gradivom

- obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv*

- znanje uradnega jezika in splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava,

- državljanstvo Republike Slovenije,

- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 * Pri izbranem kandidatu se bo upoštevajoč 89. člen ZJU preverilo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru mora javni uslužbenec po imenovanju v naziv najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti navedeno usposabljanje.

 Zahtevana funkcionalna in specialna znanja oz. posebne sposobnosti: usposobljenost za delo z urejevalniki besedil.

 Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.

 Delovne naloge so naslednje:

 - vodenje, organiziranje in koordiniranje dela v glavni pisarni

- vodenje vpisnikov, sprejemanje, vpisovanje in urejanje pošte ter izdelava statističnih poročil o poslovanju Varuha izven sedeža

- arhiviranje zadev in drugih gradiv

- dvigovanje spisov iz arhiva in urejanje spisov ter odprema pošte

- izvajanje nalog pisarniškega poslovanja in druge naloge v zvezi s pisarniškim poslovanjem in ravnanjem z dokumentarnim gradivom

- odpiranje spisov po odredbi strokovnih delavcev

- nadzor nad vročanjem pisanj Varuha

- organiziranje in priprava odbiranja gradiva za arhiv Varuha in arhiv RS

- druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja varuha in direktorja strokovne službe varuha.

 Naloge vodje glavne pisarne se izvajajo v nazivu devete stopnje (28. plačni razred, z napredovanjem je mogoče doseči 38. plačni razred)

Prijava mora vsebovati:

 1. Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena

2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj

3. Izjavo kandidata, da:

- je državljan Republike Slovenije,

- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

- zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

4. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Varuhu človekovih pravic RS pridobitev podatkov iz 1. in 3. točke iz uradnih evidenc

5. Izjavo, da izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta.

 Če kandidat posreduje prijavo na prosto delovno mesto v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči drugače, da želi vročanje in obveščanje v elektronski obliki.

 Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, z največ štirimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Varuha človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, v Ljubljani oziroma v njegovih uradnih prostorih.

 V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. list RS, št. 139/2006 in 104/2010) se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

 Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo za delovno mesto: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto "Vodja glavne pisarne" na naslov Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@varuh-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave javnega natečaja na spletnih straneh Varuha človekovih pravic RS. Rok začne teči naslednji dan po objavi javnega natečaja na spletnih straneh Varuha (objavljeno 11.12.2012). Rok za prijavo izteče 19.12.2012.

 Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Varuha človekovih pravic RS (http://www.varuh-rs.si).

 Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v enem mesecu po opravljenem izboru.

 Informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite vsak delovni dan med 9.30 in 10.30 uro na telefonski številki 01/475 00 12 (Andreja Novak, svetovalka generalne sekretarke).

 Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

  

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt