Natisni vsebino

Javna objava za mesto pripravnik (2 mesti)

06.08.2013 00:00
Kategorija: Zaposlitve


Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana, upoštevajoč 4. točko prvega odstavka 68. člena Zakona o javniih uslužbencih (ZJU-UPB3, Uradni list RS, št., 63/07 in 65/08) in 25. ter 54. člena Zakona o delovnih razmerjih ( ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13), objavlja dve mesti pripravnika za določen čas:

 

 

PRIPRAVNIK (2 mesti)

 

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 10 mesecev za čas opravljanja pripravništva, s polnim delovnim časom. Pripravnika se bosta usposabljala na delovnem mestu Sodelavec.

 

Pogoji za zasedbo:

 

- najmanj visoka strokovna izobrazba / prva bolonjska stopnja

- nižji nivo znanja najmanj enega svetovnega jezika

- usposobljenost za delo z urejevalniki besedil.

 

Delovne naloge so naslednje:

 

 

- klasificiranje pobud

- opravljanje drugih strokovnih del iz pristojnosti Varuha

- proučevanje pobud in vlog, delo s pobudami in vlogami

- strokovna opravila v zvezi s pobudami

- pisanje odgovorov na pobude in vloge

- reševanje pobud

- sprejemanje strank

- druga dela in naloge po nalogu funkcionarjev Varuha in direktorja strokovne službe ter namestnikov Varuha

 

Izbrana kandidata bosta morala pred potekom pripravništva opraviti obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv.

 

Pripravniku se določi osnovna plača na podlagi uvrstitve delovnega mesta oziroma naziva, na katerem lahko pripravnik delo opravlja neposredno po opravljenem pripravništvu oziroma izpitu, določenem po posebnih predpisih, in sicer tako, da je njegova osnovna plača za čas pripravništva za šest plačnih razredov nižja od osnovne plače tega delovnega mesta oziroma naziva, razen če področni zakon določa drugače (9.a člen ZSPJS-UPB13, Uradni list RS, št. 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10 in 46/13). Naloge Sodelavca se opravljajo v nazivu sedme stopnje Svetovalec I (31. plačni razred, z napredovanjem je mogoče doseči 38. plačni razred).

 

Rok za prijavo je 3 delovne dni od objave. Rok izteče 09.08.2013. Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis.

 

Z izbranima kandidatoma se bo sklenilo delovno razmerje za določen čas (10 mesecev) za čas opravljanja pripravništva s polnim delovnim časom. Delo bosta opravljala v prostorih Varuha človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, v Ljubljani oziroma v njegovih uradnih prostorih.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za objavo mesta Pripravnik" na naslov Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:

 

Kandidati bodo o izbiri oz. neizbiri pisno obveščeni v enem mesecu po opravljenem izboru.

 

Splošne informacije daje Andreja Novak, svetovalka generalne sekretarke Varuha, tel. 01/475 00 12 med 9.30 in 10.30 uro.

 

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije

info@varuh-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Rok za vlaganje prijav je 3 delovne dni od dneva objave na spletnih straneh Varuha človekovih pravic RS in na Zavodu za zaposlovnaje Republike Slovenije. Rok začne teči naslednji dan po objavi (objavljeno 06.08.2013). Rok za prijavo izteče 09.08.2013.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt