Natisni vsebino

Upravičena kritika dela Inšpektorata RS za okolje in prostor

31.12.2009 20:15
Kategorija: Upravne zadeve - Upravni postopki


Pobudnik se je pritoževal zaradi dolgotrajnosti inšpekcijskega postopka v zvezi z nezakonito sosedovo gradnjo, ki je delno posegala tudi na njegovo zemljišče. Zadeva hkrati ponazarja Varuhovo delo, ki je z natančnim preverjanjem listin ugotovil napake Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP). Na podlagi vpogleda v inšpekcijski spis smo ugotovili:

1. Inšpekcijskemu zavezancu je bila 16. 3. 2004 izdana odločba št. 356-02-182/2003, s katero    

    mu je bilo naloženo, da mora takoj po prejemu odločbe ustaviti nadzidavo obstoječe kleti

    na zemljišču s parc. št. 53/2 k. o. Pletovarje in 90 dneh po vročitvi odločbe nadzidani del

    objekta odstraniti in vzpostaviti zemljišče v prejšnje stanje. Odločba je 2. 7. 2004 postala

    izvršljiva, 2. 9. 2004 pa pravnomočna.

-   Zemljiškoknjižni oddelek pri okrajnem sodišču v Šentjurju (Zemljiška knjiga) je na podlagi  

     46. člena Zakona o zemljiški knjigi 18. 3. 2004 sklenil (sklep z dne 10. 11. 2004), da se na

     podlagi pravnomočne odločbe z dne 16. 3. 2004 pri parc. št. 53/2 k. o. Pletovarje

     zaznamuje nedovoljena gradnja na podlagi 152. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO).

-   Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je z odločbo št. 356-02-141/2004 z dne 13. 7. 2004     

     odpravilo četrto točko izreka odločbe z dne 16. 3. 2004 in jo nadomestilo z novo četrto

     točko. Četrta točka se nanaša na prepovedi na podlagi 152. člena ZGO.

-   Iz spisa ni bilo razvidno, da bi bila Zemljiška knjiga seznanjena z odločbo MOP z dne 13.

    7. 2004. To dokazuje tudi dejstvo, da v spisu ni bilo sklepa pristojne zemljiške knjige, ki bi

    bil izdan na podlagi odločbe MOP z dne 13. 7. 2004. Gradbena inšpektorica bi morala takoj

    po prejemu odločbe drugostopne odločbe poskrbeti, da bi bila zaznamba prepovedi po

    odločbi MOP z dne 13. 7. 2004 tudi dejansko vknjižena v Zemljiški knjigi in predlagati

    izbris zaznamb po odločbi z dne 16. 3. 2004 ter vpis zaznambe prepovedi po odločbi z dne

    13. 7. 2004. Glede na to, da prepovedi po odločbi z dne 13. 7. 2004 do danes niso bile

    zaznamovane v zemljiški knjigi, smo IRSOP predlagali, naj to čim prej stori.

2. Gradbena inšpektorica je inšpekcijskega zavezanca 7. 3. 2005 in nato 18. 1. 2006 povabila

    na pogovor v obravnavani inšpekcijski zadevi. Dne 14. 4. 2008 je bil izdan sklep o

    dovolitvi izvršbe inšpekcijske odločbe z dne 16. 3. 2004. Iz tega sledi, da se v obravnavani

    zadevi od izdaje inšpekcijske odločbe 16. 3. 2004 do izdaje sklepa o dovolitvi izvršbe dne

    14. 4. 2008, torej štiri leta, razen dveh pogovorov, ni dogajalo nič. Iz spisa ne izhaja, da bi

    bilo stanje zadeve ob izdaji odločbe z dne 16. 3. 2004 niti (ali vsaj)v času obeh pogovorov

    drugačno kot ob izdaji sklepa o dovolitvi izvršbe 14. 4. 2008. IRSOP smo opozorili, da

    menimo, da gre v obravnavani zadevi za zavlačevanje postopka, saj ni videti razlogov, da je

    bil sklep o dovolitvi izvršbe izdan šele po štirih letih.

3. Ne glede na to, da je bil zoper odločbo MOP št. 0612-228/2008-4/FM z dne 15. 9. 2008, s

    katero je bila pritožba zoper sklep z dne 14. 4. 2008 zavrnjena, zavrnjen je bil tudi predlog

    inšpekcijskega zavezanca za odložitev inšpekcijske odločbe z dne 16. 3. 2004, sprožen

    upravni spor, ni razlogov, da se izvršilni postopek ne bi nadaljeval.

4. S prvo točko odločbe MOP z dne 15. 9. 2008 je bil odpravljen sklep z dne 15. 5. 2008, zato

    ni razlogov za izdajo sklepa o popravi pomote z dne 11.11. 2008 (saj se popravlja sklep, ki

    nič več ne obstaja), katerega izrek se glasi: V sklepu o zavrženju pritožbe zoper sklep o

    dovolitvi izvršbe in zavrnitvi predloga za odložitev izvršbe XY, ki ga je izdal Inšpektorat

    RS za okolje in prostor pod št. 356-02-182/2003/30-1202 z dne 15. 5. 2008 se popravi

    datum citiranega sklepa o dovolitvi izvršbe tako, da se datum pravilno glasi 14. 4. 2008, in

    sicer v 1. in 2. točki izreka in obrazložitvi sklepa.

 

IRSOP se je strinjal z Varuhovimi ugotovitvami in zagotovil, da bo gradbeni inšpektor postopek nadaljeval, ob upoštevanju Varuhovih ugotovitev. 5.7-42/2008  

 


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.