Natisni vsebino

Sporno obvestilo stranki v razlastitvenem postopku

31.07.2019 14:58
Kategorija: Upravne zadeve, Upravne zadeve - Premoženjskopravne zadeve


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) opozarja, da so nejasne oziroma celo nasprotujoče si navedbe v obvestilu stranki, predvsem pa povabilo stranki k podaji pripomb na ugotovitve organa, ob tem pa že napovedana odločitev v zadevi, v neskladju s temeljnimi načeli upravnega postopka.

Pobudnik je Varuha seznanil z dopisom, s katerim ga Upravna enota Novo mesto kot razlastitvenega zavezanca obvešča o ugotovitvah v postopku pred izdajo odločbe o razlastitvi.

Ker je bil razlastitveni postopek še v teku, se do vsebine, ki se nanaša na končno odločitev upravnega organa nismo opredeljevali, smo pa skladno s 25. členom Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP) upravni organ opozorili na zaznano nenavadno ravnanje, in sicer da je upravni organ sklicujoč na določila prvega odstavka 67. člena in tretjega odstavka 146. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) pobudnika pozval, da v roku 10 dni po vročitvi dopisa dostavi morebitne pripombe na ugotovitve v postopku, v naslednjem odstavku pa zapisal, da bo upravni organ takoj, ko bo dokončno odločeno o vseh zahtevah tretjih oseb za vstop v postopek, odločil na podlagi dokumentacije iz zadeve in veljavnih predpisov ter predlogu za razlastitev ugodil. Upravni organ se tako najprej sklicuje na določbo ZUP, ki določa, kako naj upravni organ ravna v primeru nepopolne vloge, nato pa napove, da je odločitev v zadevi pravzaprav že jasna oziroma dokončna.

Upravna enota Novo mesto je odgovorila s pojasnili, da naj bi bil prvi odstavek 67. člena ZUP (poziv k dopolnitvi nejasne oziroma nerazumljive vloge) naveden pomotoma ter da bi moral biti naveden le 146. odstavek oziroma tretji odstavek le tega (pravica stranke, da se izreče o vseh okoliščinah in dejstvih, ki so bila navedena v ugotovitvenem postopku) ter da so kasneje tudi razpisali ustno obravnavo, na katero sta bili vabljeni tako razlastitveni zavezanec kot tudi razlastitvena upravičenka.

Varuh ocenjuje, da so takšna nejasna obvestila stranki, predvsem pa prejudicirana odločitev, v neskladju s temeljnimi načeli upravnega postopka. Pobudo štejemo za utemeljeno, pobudniku pa smo predlagali, da se obrne na Upravno inšpekcijo oziroma izkoristi pritožbene poti. 14.2-34/2018


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt