Natisni vsebino

Izvršljivost okoljevarstvenega dovoljenja

31.12.2009 20:19
Kategorija: Upravne zadeve - Upravni postopki


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ker je menil, da gospodarska družba obratuje na podlagi okoljevarstvenega dovoljenja, ki ni izvršljivo, pristojni organi pa ne ukrepajo.Po mnenju Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) in Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP) je okoljevarstveno dovoljenje (t. i. IPPC-dovoljenje za napravo), zoper katero se je pritožil pobudnik, ki je v obravnavani zadevi stranski udeleženec, izvršljivo. Njihovo stališče temelji na določilih 224. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), ki določa, da je dovoljenje dokončno, ko se ne more več izpodbijati s pritožbo. Z dokončnostjo lahko stranka začne izvajati pravico, če zakon ne določa drugače. Zakon o varstvu okolja pa v 172. členu navaja, da pritožba stranskega udeleženca ne zadrži izvršitve.

ZUP določa, da je v primeru, ko področni zakon določa nesuspenzivnost (pritožba ne zadrži izvršitve) odločbe, to treba zapisati v izreku odločbe in v obrazložitvi navesti podlago za to. Glede na to, da sporno dovoljenje v izreku nima te nesuspenzivnosti pritožbe stranskega udeleženca niti v obrazložitvi ni navedena podlaga za to, Varuh meni, da okoljevarstveno dovoljenje ni dokončno in s tem tudi ne izvršljivo. S tem smo seznanili tako ARSO kot IRSOP in jima predlagali, naj okoliščine obravnavane zadeve v zvezi z izvršljivostjo ponovno proučita in se opredelita do našega stališča.

ARSO nam je v odgovoru sporočila, da je okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-104/2006-195 z dne 23. 7. 2009 izvršljivo. Pri tem se je oprla na komentar ZUP, ki ga je izdal Inštitut za javno upravo 2004. ARSO je Varuhu pozneje posredoval tudi pravno mnenje o izvršljivosti okoljevarstvenega dovoljenja pred odločitvijo o pritožbi, naročnika – zavezanca za IPPC-dovoljenje, ki ga je izdelal Inštitut za javno upravo in ki potrjuje stališče ARSO. Mnenja upravne inšpekcije, ki ga je predložil stranski udeleženec (tega je predložil tudi Agenciji) in ki ni enako stališču Agencije, pa nam ta ni priložila.

ARSO smo seznanili, da Varuhovo stališče o izvršljivosti okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407­104/2006-195 z dne 23. 7. 2009 v fazi postopka odločanja o pritožbi ostaja nespremenjeno. Menimo, da je okoljevarstveno dovoljenje izvršljivo. IRSOP nas je seznanil, da so v obravnavani zadevi pristojni organ (ARSO) zaprosili za podatek, kdaj je dovoljenje št. 35407-104/2006-195 z dne 23. 7. 2009 postalo izvršljivo. Po pridobitvi tega podatka naj bi se inšpekcijski postopek nadaljeval.

Iz pojasnil IRSOP je izhajalo, da do 4. 11. 2009 pristojnega organa (torej ARSO) ni zaprosil za podatek o izvršljivosti okoljevarstvenega dovoljenja št. št. 35407-104/2006-195 z dne 23. 7. 2009 in torej ni imel podatka, ali družba obratuje na podlagi izvršljivega dovoljenja oziroma če, od kdaj. Zato smo zahtevali, naj nam IRSOP posreduje dopis, s katerim je zaprosil pristojni organ za podatek, kdaj je navedeno okoljevarstveno dovoljenje postalo izvršljivo. Odgovora še nismo prejeli.

Pobuda je utemeljena, saj Varuh meni, da okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-104/2006-195 z dne 23. 7. 2009 v fazi postopka odločanja o pritožbi ni bilo izvršljivo. Pobuda pa odpira tudi vprašanje pomanjkljive komunikacije med organoma v sestavi MOP, ARSO, ki je pristojna za ugotavljanje izvršljivosti, in IRSOP, ki mora v primeru kršitev skladno s predpisi ukrepati. 5.7-33/2009

 


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.