Natisni vsebino

Zavod za prestajanje kazni Dob

15.04.2016 16:17
Kategorija:


Obisk zavoda za prestajanje kazni Dob

              - DRŽAVNI PREVENTIVNI MEHANIZEM -

poročilo

o opravljenem obisku

na lokaciji

 

ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA DOB

(kontrolni obisk s področja zagotavljanja zdravstvene oskrbe)  

 

Pojasnilo: Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) v okviru izvajanja nalog in pooblastil po Zakonu o ratifikaciji opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (Uradni list RS, št. 114/2006) v vlogi državnega preventivnega mehanizma (v nadaljevanju: DPM) obiskuje kraje odvzema prostosti. V skupini, ki izvede obisk, poleg predstavnikov Varuha praviloma sodeluje(jo) tudi predstavnik(i) pogodbenih nevladnih organizacij ter občasno tudi neodvisni izvedenci medicinske in drugih strok in prevajalci. Pravna podlaga za opravljanje nadzorov s strani DPM je predstavljena na spletni strani Varuh kot državni preventivni mehanizem.

 

Pričujoče poročilo vsebuje le bistvene ugotovitve o obisku s predlogi za izboljšanje razmer oziroma odpravo nepravilnosti. Izdelano je bilo na podlagi poročila o obisku DPM in odzivnega poročila pristojnih. Namenjeno je objavi na spletni strani Varuha.

 

Osnovni podatki o lokaciji:

 

Tip lokacije: javni, zavod za prestajanje kazni zapora (Zavod).

 

Kategorije oseb, ki jim je bila odvzeta prostost: polnoletni obsojenci (moškega spola)

z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, ki so obsojeni na kazen zapora, daljšo

od enega leta in šest mesecev, ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega eno leto in

šest mesecev zapora, ter mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja vseh

sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, ki so obsojeni na kazen zapora, daljšo od petih let, ali jim

ostanek kazni po vštetju pripora presega pet let zapora.

 

Uradna zmogljivost in dejanska zasedenost lokacije na dan obiska: Ob kontrolnem obisku je bilo ugotovljeno, da se skupna zmogljivost oziroma kapaciteta ZPKZ Dob (Zaprti oddelek – 449 zaprtih oseb, Polodprti oddelek Slovenska vas – 70 zaprtih oseb in Odprti oddelek Puščava – 21 zaprtih oseb) v času od prejšnjega obiska ni spreminjala in tako še vedno znaša 540 zaprtih oseb.

Na dan kontrolnega obiska (15. 4. 2016) je bilo v zaprtem delu Zavoda 517 zaprtih oseb, torej 68 zaprtih oseb nad uradno kapaciteto, kar je kljub vsemu nekaj manj, kot je znašala prezasedenost ob prejšnjem obisku, ko je bilo v Zaprtem oddelku nameščenih kar 90 zaprtih oseb več, kot je njegova zmogljivost.

 

Potek obiska in priprava poročila:

 

► Kontrolni obisk s področja zagotavljanja zdravstvene oskrbe je bil nenajavljen in opravljen dne 15. 4. 2016.[1]

 

Skupina za kontrolni obisk: en predstavnik Varuha (svetovalec Varuha) ter zdravnica izvedenka DPM.

 

Vsebina kontrolnega obiska: sprejela sta nas direktor Zavoda in vodja sektorja za tretma, s katerima je bil opravljen pogovor oziroma pregled realizacije danih priporočil glede zagotavljanja zdravstvene oskrbe v Zavodu. Po pogovoru pa smo tudi osebno preverili realizacijo priporočil v zavodski ambulanti.

   ► Poročanje: poročilo o kontrolnem obisku je bilo poslano na Generalni urad Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) 12. 5. 2016, skupaj s predlogom, da ga obravnava in nam v roku 30 dni sporoči morebitna stališča glede naših ugotovitev; odgovor smo prejeli 9. 6. 2016, torej 28. dan po odpremi.   


   priporočila DPM  / odziv pristojnih

   ugotovitve DPM ob kontrolnem  

        obisku

 

 

DPM je ob prejšnjem obisku predlagal, da se prouči in realizira priporočilo izvedenke, da mora biti zdravnik splošne prakse dostopen v prostorih ZPKZ vsak delovni dan, vsekakor pa ob dnevih, ko se vršijo sprejemi, saj to med drugim ZDT nalaga tudi pogodba (3. člen) – in v zvezi s tem se je takrat odgovor URSIKS glasil: »da ker regionalni Zdravstveni dom Trebnje (ZDT) v okviru splošne ambulante ne izvaja dogovorjenega ordinacijskega časa vsak dan v okviru pogodbe z Zavodom, je že večkrat opozoril tako ZDT kot tudi pristojno Ministrstvo za zdravje. Do sedaj na žalost ni prišlo do realizacije, da bi splošni zdravnik bil v Zavodu prisoten tudi ob petkih. ZPKZ Dob je ugotovitve in priporočila DPM glede izvajanja zdravstvenega varstva obsojencev prenesel na skupnem sestanku v Zavodu dne 13. 10. 2015, dne 16. 10. 2015 pa so naknadno izrazili svoja stališče v pisni obliki. Iz dogovora sestanka, kot tudi iz pisnega stališča je razvidno, da se je ZDT obvezal zagotoviti prisotnost splošnega zdravnika tudi ob petkih v okviru pogodbe o izvajanju zdravstvene dejavnosti.

Nadalje je Generalni urad URSIKS sporočil, da je v Zavodu preveril izvajanje ordinacijskega časa splošnega zdravnika in pri tem ugotavlja, da ZDT tudi po razgovoru in ugotovitvah DPM še vedno ne izvaja pogodbenih obveznosti, saj od 1. 11. 2015 ob petkih izvaja le 2 urno prisotnost tima splošne ambulante ob petkih, in ne 5 ur, kot je to pravilno ugotovila tudi izvedenka DPM.«.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPM je ob prejšnjem obisku predlagal proučitev priporočila izvedenke, da se opravi skupni pogovor med ZZZS, URSIKS in izvajalci zdravstvene oskrbe za obsojence, v katerem naj se pojasnijo izpostavljene ugotovitve oziroma pripombe ter da se nas seznani z morebitnimi sprejetimi ukrepi v tej zvezi.

DPM je tudi predlagal, da se upošteva priporočilo izvedenke, da je pri pripravi pogodb in dogovorov treba upoštevati povečano število obsojencev (v času od sklepanja pogodb oz. dogovorov do danes se je število obsojencev namreč povečalo iz 497 na 620 obsojencev). V zvezi s tem priporočilom izvedenke je DPM dodatno želel poudariti, da je na potrebo po povečanju časa prisotnosti splošnih zdravnikov v ZPKZ, ki naj bi bil enakovreden najmanj delovnemu času zdravnika in pol, ob zadnjem obisku v Sloveniji opozoril tudi Evropski odbor za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja – in v zvezi s tem se je takrat odgovor URSIKS glasil:

ZDT je sporočil, da so zavarovalnici že posredovali ustrezne podatke glede števila zapornikov in se preko arbitraže tudi dogovorili za povečanje programa (pogodba je bila podpisana 20. 9. 2015). Dogovorili so se za povečanje programa psihiatrije (prisotnost psihiatra trikrat tedensko) in programa zobozdravstva (prisotnost zobozdravnika dvakrat tedensko). Trenutno so v fazi zaposlovanja za izvedbo dodatnega programa za program zobozdravstva.

URSIKS je DPM tudi seznanil, da je bil dne 22. 9. 2015 opravljen razgovor z generalno direktorico Direktorata za zdravstveno varstvo Ministrstva za zdravje, kjer so opozorili na vse aktualne probleme, ki jih zaznavajo pri izvajanju zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega varstva pri zaprtih osebah, med drugim so opozorili na potrebo po povečanju časa prisotnosti splošnih zdravnikov v Zavodu, na kar je ob zadnjem obisku opozoril Evropski odbor za preprečevanje in mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, kot tudi na različno tolmačenje, kdo in kakšno opremo naj zagotovi ZDT in Zavod. Vse pripombe so na pristojno ministrstvo posredovali v pisni obliki dne 29. 9. 2015, dne 8. 10. 2015 pa so jim naknadno posredovali dopolnitev k aktualni problematiki, saj so priložili še poročilo izvedenke DPM ob obisku Zavoda in pri tem posebej opozorili na povečanje števila obsojencev. S strani ministrstva jim je bilo zagotovljeno aktivno reševanje problematike izvajanja zdravstvenega varstva za zaprte osebe in sodelovanje v delovnih skupinah, vendar odgovora ali eventualnega vabila do današnjega dne še nismo prejeli.

V zvezi dopisov ZPKZ Dob oziroma Generalnega urada, naslovljenih na Ministrstvo za zdravje (MZ) in ker le to ni odgovorilo, je poizvedbo opravil tudi DPM. MZ je na našo poizvedbo odgovorilo z dopisom številka 900-101/2015/9 z dne 24. 3. 2016, in sicer:

- da so zdravstvene domove obvestili o vseh izkazanih pomanjkljivostih in prereči problematiki, na katere je opozoril Generalni urad,

- da so vse zdravstvene domove pozvali, da v najkrajšem času zagotovijo dejavnosti v zavodih za prestajanje kazni v zaporih, v skladu z določili Splošnega dogovora ter, da jim posredujejo njihova stališča in pripombe v zvezi z izvajanjem omenjene zdravstvene dejavnosti,

- MP in URSIKS so obvestili, da bodo po prejetih pobudah in pripombah s strani zdravstvenih domov pristopili k sistemskemu reševanju zagotavljanja zdravstvenega varstva zapornikov ter v Aneksu k Splošnemu dogovoru za leto 2016 so predlagane spremembe za nemoteno zagotavljanje zdravstvenega varstva v zavodih za prestajanje kazni.

- Ugotavljajo, da je v prvi vrsti potrebno obseg programa povečati sorazmerno s povečanjem števila zapornikov. Namreč izvajalci že od leta 2012, ko se jim je po sklepu Vlade RS pogodbeni program razpolovil, opravljajo omenjeni program v nespremenjenem obsegu. S tem bodo zagotovili tudi sorazmerno povečanje ordinacijskega časa, s čimer bodo zagotovili večjo dostopnost do omenjene zdravstvene storitve.

 

 

DPM je ob prejšnjem obisku priporočil, da se upošteva priporočilo izvedenke, da je treba v ZPKZ zagotoviti delovanje celotnega psihiatričnega tima, kakršni delujejo tudi pri drugih zdravstvenih izvajalcih – in v zvezi s tem se je takrat odgovor glasil:

ZDT je sporočil, da so poklicali več psihiatrov in jih »snubili« za zaposlitev. Pri večini so dobili negativen odgovor, ker ne želijo delati z »napornimi« zaporniki. Kljub temu se obeta, da bodo s 1. 1. 2016 vendarle uspeli redno zaposliti že tretjega psihiatra.

URSIKS je sporočil, da v zvezi s priporočilom DPM, da je potrebno v Zavodu zagotoviti delovanje celotnega psihiatričnega tima, kakršni delujejo tudi pri drugih zdravstvenih izvajalcih, odgovoru, ki ga je pripravil ZDT, dodaja:

Sodelovanje med psihiatrično službo in strokovnima delavcema, ki v Zavodu vodita program obravnave oseb s težavami zaradi uživanja drog, poteka v skladu z Načrtom obravnave zaprtih oseb s težavami zaradi uživanja drog v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu. Navedeni dokument je pripravljen v sodelovanju s strokovnjaki Koordinacije centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, na podlagi strokovnih doktrin zdravljenja in obravnave uživalcev drog v Republiki Sloveniji ter smernicami za obravnavo uživalcev drog v zavodih za prestajanje kazni zapora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPM je ob prejšnjem obisku priporočil upoštevanje priporočila izvedenke, da treba v sodelovanju s psihiatrično službo v najkrajšem času pripraviti programe za zdravljenje tistih duševnih motenj in bolezni, ki so med obsojenci najbolj pogostne (odvisnost) oziroma problematične (nasilniško vedenje) – in v zvezi s tem se je takrat odgovor glasil: 

URSIKS je sporočil, da je v zaključni fazi priprava »Programa dela s povzročitelji nasilja v okviru obravnave zaprtih«, ki ga pripravlja Generalni urad v sodelovanju z Društvom za nenasilno komunikacijo in se bo pričel izvajati v naslednjem koledarskem letu. Vprašanje obsega zagotavljanja zdravstvene oskrbe v Zavodu bo še predmet naših nadaljnjih aktivnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPM je ob prejšnjem obisku priporočil, da se upošteva priporočilo izvedenke, da je treba prostore zdravstvene službe obnoviti v najkrajšem času tako, da bodo funkcionalni in bodo zagotavljali nemoteno delo zdravstvenih delavcev, hkrati pa zagotavljali njihovo varnost – in v zvezi s tem se je takrat odgovor glasil: 

URSIKS je sporočila, da se strinja se s stališčem DPM glede prenove prostorov zdravstvene službe v Zavodu, ki so zaradi stare stavbe potrebni celovite prenove, vključno z vodovodom, elektriko, kanalizacijo, oken itd. Za Zavod predstavlja prenova velik strošek. Kljub temu bo Zavod v skladu s svojimi možnostmi in prioritetnim načrtom preučil možnost prenove in preureditve prostorov v okviru danih finančnih sredstev.

 

 

DPM je ob prejšnjem obisku predlagal, da se upošteva priporočilo izvedenke, da je nujno treba realizirati priporočilo DPM o socialno-varstvenem oddelku za tiste obsojence, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja ne morejo prestajati kazni v rednih oddelkih ZPKZ – in v zvezi s tem se je takrat odgovor glasil: 

URSIKS je sporočila, da Zavod za reševanje problematike nameščanja starejših, bolnih in gibalno oviranih preučuje različne možnosti znotraj Zavoda, predvsem v okviru I. oddelka. Obstoječa arhitektonsko - gradbena zasnova žal ne omogoča ustrezne (racionalne in ekonomsko upravičene) preureditve prostorov. Objekti so potrebni celovite prenove, tako električnih instalacij, ki več ne omogočajo dodatnih obremenitev, kot vodovodnih instalacij, ki so že porozne in zamakajo objekt. Zlasti pa je potrebna zamenjava vseh odtočnih cevi za odpadne vode v objektih in pod

objekti. Vse to pa za seboj potegne velika finančna sredstva, kljub temu bo investicija v ureditev primernih prostorov za nameščanje starejših, bolnih in oseb, ki imajo gibalne ovire, uvrščena v investicijski plan za leto 2016.

Ob kontrolnem obisku je bilo ugotovljeno, da priporočilo izvedenke zdravnice DPM ni bilo v celoti upoštevano. Splošni zdravnik in medicinska sestra ZDT sedaj dejansko prihajata v ambulanto ZPKZ Dob tudi ob petkih, vendar še vedno samo v času dveh ur, ki ga je tudi sicer s preveritvijo 1. 11. 2015 ugotovila URSIKS. DPM je zato ponovno predlagal, da se s strani ZDT dejansko v celoti realizira priporočilo izvedenke zdravnice iz prejšnjega obiska, glede prisotnosti zdravnika in medinske sestre ob petkih oziroma, da se zagotovi spoštovanje 3. člena »Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev primarne ravni v ZPKZ Dob pri Mirni«, sklenjene 20. 6. 2012 med ZPKZ Dob in ZDT. Izvedenka zdravnica je ob tem ponovno poudarila, da mora biti zdravnik splošne prakse dostopen v prostorih ZPKZ vsak delovni dan, vsekakor pa ob dnevih, ko se vršijo sprejemi v zavod.

Na navedeno ponovno priporočilo je URSIKS sporočila, da se je ZPKZ Dob nazadnje sestal z ZDT 26. 4. 2016. Ponovno so opozorili ZDT na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti glede izpolnjevanja zdravstvenih storitev v zavodu. Izpostavljeno je bilo predvsem upoštevanje ordinacijskih časov, zagotavljanje prisotnosti zdravnika splošne medicine ob petkih ter zagotavljanje obravnave odvisnosti.

V zvezi s tem je ZDT sporočil, da je že imel uvedeno prisotnost medicinske sestre ob petkih v polnem delovnem času, v odvisnosti od potreb. Vsakokratno potrebo po prisotnosti zdravnika zagotavlja prisotna medicinska sestra ob konzultaciji z dotičnim zdravnikom. Polno prisotnost zdravnika ob petkih bo ZDT zagotovil takoj, ko bo to fizično mogoče. Trenutno imajo še vedno kadrovski deficit pri splošnih zdravnikih. Zaradi tega so bili prisiljeni prepustiti ambulanto v Domu starejših občanov Trebnje koncesionarju – zasebniku. Delo v splošni ambulanti ZPKZ Dob zagotavljajo s podjemnimi pogodbami, sklenjenimi z redno zaposlenimi zdravniki, po predhodno pridobljenem soglasju Ministrstva za zdravje. Problem se bo začel reševati prihodnje leto. Zaposlenih imajo namreč kar pet specializantk družinske medicine, ki bodo srednjeročno zadostile vse kadrovske potrebe.

 

 

Glede zagotavljanja povečanja psihiatrične oskrbe zaprtih oseb je bilo ob kontrolnem obisku ugotovljeno, da se ta sedaj zagotavlja trikrat tedensko in je bilo torej upoštevano priporočilo izvedenke zdravnice DPM.

Direktorat za zdravstveno varstvo (Direktorat) pa je z dopisom številka 900-101/2015/7 z dne 24. 3. 2016 obvestil URSIKS, da so v zvezi njenega dopisa številka 181-1/2009/257 z dne 8. 10. 2016, obvestili vse zdravstvene domove o nepravilnostih, ki jih je izpostavila izvedenka. Hkrati so zdravstvene domove pozvali, da naloge, ki jih izvajajo v skladu s prilogo VIII Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2015 odpravijo in obvestijo Direktorat. Zdravstvene domove so tudi pozvali, da Direktoratu posredujejo svoja stališča in pripombe glede težav pri izvajanju zdravstvene dejavnosti v zavodih za prestajanje kazni. Direktorat v dopisu UIKS tudi sporoča, da bodo po prejetih pobudah in pripombah s strani zdravstvenih domov pristopili k sistemskemu reševanju zagotavljanja zdravstvenega varstva zapornikov ter Aneksu k Splošnemu dogovoru za leto 2016 predlagali spremembe za nemoteno zagotavljanje zdravstvenega varstva v zavodih za prestajanje kazni.

DPM glede na zgoraj navedeno ugotavlja, da je bilo priporočilo izvedenke zdravnice DPM sicer upoštevano, vendar žal še ni bilo realizirano. DPM je izrazil pričakovanje oziroma je apeliral na vse udeležene pri pripravi sprememb ustreznosti zagotavljanja zdravstvene oskrbe v ZPKZ, da svoje aktivnosti kar najhitreje zaključijo in ugotovljene pomanjkljivosti dejansko odpravijo ter tako zagotovijo enotno zagotavljanje zdravstvene oskrbe za vse zaprte osebe. Hkrati smo tudi prosili, da nas seznanijo s sprejetimi spremembami (Aneksom k Splošnemu dogovoru).

V zvezi s prej navedenim je URSIKS sporočila, da je oktobra 2015 seznanila Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno varstvo o vseh problemih, ki jih zaznavamo v zavodih za prestajanje kazni zapora. Odgovor Direktorata za zdravstveno varstvo so prejeli 24. 3. 2016, in sicer, da bodo pristopili k sistemskemu reševanju zagotavljanja zdravstvenega varstva zapornikov ter v Aneksu k Splošnemu dogovoru za leto 2016 predlagali spremembe za nemoteno zagotavljanje zdravstvenega varstva v zavodih za prestajanje kazni zapora po tem, ko bodo s strani zdravstvenih domov prejeli pobude in pripombe.

Generalni urad je ponovno posredoval na Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno varstvo, dopis, v katerem naproša za odpravo pomanjkljivosti in težav v zvezi z zagotavljanjem zdravstvene oskrbe obsojencev v ZPKZ, o katerih so bili obveščeni oktobra 2015.

 

Glede zagotavljanja povečanega obsega zobozdravstvene oskrbe za zaprte osebe, in sicer bi se ta, kot je to sporočil ZDT na podlagi arbitraže z dne 20. 9. 2015, morala zagotavljati dvakrat tedensko, je bilo ob kontrolnem obisku ugotovljeno, da v praksi ni tako. Po pojasnilu direktorja, vodje sektorja za tretma in diplomiranega zdravstvenika, zobozdravnik v Zavod še vedno prihaja enkrat tedensko ob torkih in po potrebi še enkrat (praviloma vsak drugi teden ob sredah). Na podlagi opisanega torej ugotavljamo, da zobozdravnik v ZPKZ Dob dela ne opravlja dvakrat tedensko, kot je to sporočil ZDT. DPM je zato predlagal, da se v Zavodu dejansko zagotovi prisotnost zobozdravnika v skladu s podpisano arbitražo z dne 20. 9. 2015 torej dvakrat tedensko.

URSIKS je v zvezi s tem sporočila, da se je ZDT z zavarovalnico dogovoril za povečanje programa, tako da je sedaj zagotovljena prisotnost zobozdravnika v Zavodu dvakrat tedensko, in sicer ob torkih in dodatno ob sredah, če je izkazana potreba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob kontrolnem obisku je bilo ugotovljeno, da je na področju zagotavljanja psihiatrične pomoči zaprtim osebam prišlo do izboljšanja in s tem upoštevanja priporočila izvedenke zdravnice DPM. ZDT namreč sedaj Zavodu zagotavlja psihiatra tri delavne dni v tednu (kot je to določeno po pogodbi), in sicer ob ponedeljkih ter sredah in petkih. V zvezi s prej navedenim, je vodja sektorja za tretma povedala, da psihiatrinji nimata čakalnih vrst oziroma zaprtim osebam za obisk pri psihiatru ni treba čakati.

Glede obravnave zaprtih oseb s težavami zaradi odvisnosti od prepovedanih drog je bilo ugotovljeno, da je bil v letu 2015, in sicer 1. 7. 2015 izdelan Načrt obravnave zaprtih oseb s težavami zaradi uživanja drog v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu, številka 900-6/2012/49, ki v točki »2.1. Zdravniški pregled« opredeljuje tudi sodelovanje zdravnika in strokovne skupine ter strokovnega delavca zavoda. S tem je bilo torej realizirano priporočilo izvedenke zdravnice DPM, ki se je nanašal na predlog po bolj celostni obravnavi zaprtih oseb s težavami z odvisnostjo od prepovedanih drog. Vodja sektorja za tretma je še pojasnila, da je Zavod glede tega dela imel že izobraževanje oziroma usposabljanje za zaposlene glede prepoznavanje novih sintetičnih drog (npr. avgana..), ki ga je izvedlo društvo Drog Art. Navedeno društvo bo predvidoma 19. 4. 2016 izvedlo tudi prvo izobraževanje za zaprte osebe na tem področju.

Kljub tem spremembam je zdravnica izvedenka DPM izrazila mnenje, da to še ne pomeni realizacije priporočila v celoti, saj psihiatrični tim, kot je definiran v drugih zdravstvenih ustanovah, dejansko ne deluje. Posebno je izpostavila, da zavod nima kliničnega psihologa, oziroma psihologa, ki bi bil usposobljen za izvajanje določenih oblik psihoterapevtske obravnave.

URSIKS je v zvezi s slednjim sporočila, da je bil dne 26. 4. 2016 sklican sestanek z ZD Trebnje, na katerem je bil ponovno sklenjen dogovor, da ZD Trebnje preveri možnost prisotnosti kliničnega psihologa v zavodu.

ZDT je v zvezi s specializacijo klinične psihologije pripomnil, da v Splošnem dogovoru za leto 2015 klinični psiholog ni več predviden. Zadostuje psiholog brez specializacije. ZDT ima zaposleno psihologinjo, ki bo delo v psihiatričnem timu na Dobu opravljala v okviru rednega delovnega časa.

 

Ob kontrolnem obisku je bilo ugotovljeno, da je bilo realizirano priporočilo zdravnice izvedenke DPM in je bil izdelan in verificiran »Program dela s povzročitelji nasilja v okviru obravnave zaprtih oseb«. Namen programa je učenje socialnih veščin s ciljem ustavljanja nasilja, preprečevanja nadaljnjega nasilja in priprava na življenje brez uporabe nasilja. V zvezi s tem je ZPKZ Dob poslal oziroma za delo že usposobil pet pedagogov (ravno v času obiska pa so se dogovarjali za napotitev na usposabljanje še enega pedagoga/pedagoginje), ki so se usposabljali pri zunanji instituciji Društvo za nenasilno komuniciranje. V program se bodo zaprte osebe (predvsem storilci kaznivih dejanj nasilja v družini) lahko vključevale prostovoljno s podpisom sporazuma.

Glede izvajalcev programa (usposobljenih pedagogov) supervizija še ni dogovorjena, se pa bodo srečevali približno petkrat letno na UIKS.

DPM je zato predlagal, da se upošteva priporočilo izvedenke zdravnice, da se za izvajalce programov za preprečevanje nasilja čim prej vzpostavi in zagotovi supervizija in dodatno izobraževanju pedagogov, ki so jih sicer že usposobili s pomočjo Društva za nenasilno komunikacijo.

V zvezi prej navedenim s predlogom je URSIKS pojasnila, da je izvajalcem programa zagotovljeno permanentno izobraževanje v okviru delovne skupine na Društvu za nenasilno komunikacijo v Ljubljani. S postopnim uvajanjem programa na posamezne lokacije, glede na kadrovske zmožnosti zavodov, pa bomo proučili tudi možnosti za organiziranje rednih supervizijskih srečanj.

Z vedenjem, da se lahko vsaka oseba odloči, da ne bo uporabljala nasilja in da lahko nasilje preprečimo z drugačnimi sporočili, Generalni urad že tretje leto zapored organizira dvodnevna izobraževanja tudi za ostale zaposlene v zavodih, z namenom pridobivanja veščin, metod, tehnik in znanj za delo z zaprtimi, ki so nasilni oziroma obsojeni za kazniva dejanja z elementi nasilja.

 

 

Ob kontrolnem obisku je bilo ugotovljeno, da je bilo priporočilo izvedenke zdravnice DPM glede potrebe prenove prostorov zdravstvene službe upoštevano, saj so ravno v času kontrolnega obiska potekala prenovitvena dela v prostorih zdravstvene službe. Ob tem je bilo ugotovljeno, da se bo s prenovo prostorov zdravstvene službe dejansko pridobil tudi ločen prostor za potrebe dela psihiatra. DPM je izrazil pričakovanje, da se bo prenova prostorov zdravstvene službe dejansko zaključila, kot je to pojasnil direktor Zavoda, in sicer 17. oziroma 18. 4. 2016.

URSIKS je sporočila, da so se v mesecu aprilu 2016 prostori ambulante v skladu z možnostmi uredili in prenovili, s čimer je bilo priporočilo DPM realizirano.

 

 

Ob kontrolnem obisku je bilo v pogovoru z direktorjem ugotovljeno, da je Zavod dejansko za leto 2016 planiral sredstva za izboljšanje razmer glede nameščanja starejših, bolnih in gibalno oviranih, in sicer z namenom postavitve dvigala k I. oddelku, kjer so sicer te osebe nameščene v drugem nadstropju s kapaciteto 15 zaprtih oseb. Ker pa je bilo, kot je sporočila že URSIKS, naknadno ugotovljeno, da je v I. oddelku močno dotrajana vodovodna instalacija, je bila izgradnja dvigala prestavljena in bo najprej opravljena sanacija vodovoda, šele nato pa ostalo. DPM je torej ugotovil, da je bilo priporočilo izvedenke zdravnice DPM upoštevano (sprejeto), vendar žal ni bilo realizirano in zato le-to še naprej ostaja v celoti aktualno. Hkrati pa smo dodatno poudarili (opozorili), da se tudi sicer izteka zakonski rok glede vzpostavitve socialno-varstvenega oddelka za tiste obsojence, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja ne morejo prestajati kazni zapora v rednih oddelkih ZPKZ.

V zvezi s slednjim je URSIKS sporočila, da se na Generalnem uradu zavedajo iztekajočega se zakonskega roka glede vzpostavitve prilagojenega prostora, ali oddelka za obsojence, ki zaradi starosti, bolezni ali invalidnosti potrebujejo dodatno pomoč pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb v obliki nege ali socialne oskrbe. Skupaj z ZPKZ Dob so izvedli že kar nekaj aktivnosti vezanih na iskanje najoptimalnejše prostorske umeščenosti tovrstnih prostorov, pri čemer so ugotovili, da obstoječa arhitektonsko – gradbena zasnova žal ne omogoča preproste ustrezne preureditve prostorov, saj je zaradi dotrajanosti stavbe najprej potrebno sanirati vodovodne in elektroinštalacije, kar bistveno poveča predvidena in načrtovana finančna sredstva. Ne glede na to bosta Generalni urad in ZPKZ Dob nadaljevala z aktivnostmi za čimprejšnjo vzpostavitev prilagojenega prostora.

Posebni prostor bo namenjena tistim obsojencem, ki ob dodatni negi in pomoči zmorejo prestajati kazen zapora v posebnem oddelku. Za vse tiste obsojence, ki potrebujejo intenzivnejšo in zahtevnejšo nego ali posebno opremo (po domskih kriterijih nego IV), predvidevajo prekinitev kazni zapora in namestitev v dom za starejše občane v skladu s protokolom oziroma medsebojnim dogovorom, ki je v zaključni fazi priprave. Pripominjajo, da vsakršna obravnava obsojenca v zavodu poteka v skladu z njegovimi potrebami oziroma navodili zdravstvene službe.

 

ZDT je v zvezi s tem sporočil, da je plod velikih naporov in odličnega sodelovanja Varuha in ZDT uzakonitev socialno-varstvenega oddelka (28. člen ZIKS-1F). ZDT pa je spremenil svoje stališče do ureditve začasnih prostorov ZPKZ Dob, ki bi bili namenjeni socialno-varstveni oskrbi. Ker se bo v kratkem začela gradnja novega zapora v Ljubljani, bi bilo racionalneje, da se socialno-varstveni oddelek uredi po vseh sodobnih standardih v novogradnji. Varuhu tudi predlaga, da ponovno opozori na nevzdržno ignoriranje 3. odstavka 60. člena ZIKS-1. Tako predlagajo, da se v novogradnji združijo prostori za socialno-varstveno oskrbo in posebni bolnišnični prostori, kar bi zaradi sinergičnih učinkov močno zmanjšalo skupne stroške. Republika Slovenija bi s tem uredila dosedanje sramotno ravnanje s hudo bolnimi in onemoglimi obsojenci.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 


[1] Prejšnji obisk v delu zagotavljanja zdravstvene oskrbe je opravila izvedenka zdravnica DPM, in sicer 12. 6. 2015 in 15. 9. 2015.  


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt