Natisni vsebino

Complaints being processed

Annual Report 1997 - Statistics

Complaints being processed

Table 3.3.2 contains figures relating to the total number of complaints dealt with by the ombudsman in 1997.

The figures in individual columns include:

 • received in 1997: complaints received by the ombudsman between 1 January 1997 and 31 December 1997.
 • brought forward from 1996: complaints received in 1996 which were not resolved by 31 December 1996 with the result that processing continued in 1997.
 • reopened complaints: cases received in 1996 which as at 31 December 1996 were resolved but which were again brought before the ombudsman in 1997 with the result that the processing of already closed cases continued into a second phase. The most common cases of cases being reopened were cases where the ombudsman completed the first phase of processing but despite the assurance of the official body concerned the problem was not solved even after the expiry of the agreed deadline, or cases where after processing was completed new facts and circumstances came to light because of which it was appropriate to continue processing to a new phase. It should be stressed that cases reopened in 1997 were not counted as complaints received in 1997 (because new cases were not opened), but only in the total number of complaints dealt with by the ombudsman in 1997.

There were many examples of complainants applying to us after their initial complaints had been processed with regard to a different problem. In such situations new cases were opened and included among the complaints received in 1997. 

Table 3.3.2: Complaints being processed in 1997

Area of ombudsman’s work

Received 1997

Brought forward from 1996

Reopened cases

TOTAL

Processed by area

Constitutional rights

43

9

2

54

1.4%

Restriction of personal freedom

128

35

16

179

4,6%

Social security

397

95

36

528

13.7%

Labour relations

138

33

10

181

4.7%

Administrative affairs

663

151

41

855

22.2%

Court and police procedures

776

212

98

1,086

28.2%

Environment

71

36

12

119

3.1%

Public services

26

10

2

38

1.0%

Housing matters

126

41

11

178

4.6%

Others

518

77

41

636

16.5%

TOTAL

2,886

699

269

3,854

100.0%Figure 3.3.2 shows a comparison of the number of complaints investigated by the ombudsman from 1995 to 1997. In the first year in which the institution was functioning (1995) only complaints received in that year were investigated, while in 1996 and 1997 there were also complaints carried over and reopened cases.

In 1997 some 14.8 per cent more complaints were received than in 1996, and 22.7 per cent more than in 1995, while the number of reopened cases fell from 991 in 1996 to 269 in 1997. 

Figure 3.3.2: Investigated complaints (1995 to 1997)

PREPARING...

Letno poročilo 1997 - Statistika

Pobude v obravnavi

V tabeli 3.3.2. so prikazani podatki o skupnem številu pobud v obravnavi pri varuhu v letu 1997 po posameznih področjih dela. Med pobude v obravnavi so vključene naslednje kategorije pobud:

 • Prejete v letu 1997: Pobude, ki jih je varuh prejel od 1. januarja 1997 do 31. decembra 1997.

 • Prenos iz leta 1996: Pobude, prejete v letih 1995 in 1996, katerih obravnavanje na dan 31. decembra 1996 še ni bilo zaključeno, tako da se je njihovo obravnavanje nadaljevalo v letu 1997.

 • Ponovno odprte zadeve: zadeve, prejete pred 1. januarjem 1997, ki so bile na dan 31. decembra 1996 sicer zaključene, v letu 1997 pa so se pobudniki v isti vsebinski zadevi zaradi nastopa novih dejstev in okoliščin ponovno obrnili na varuha, tako da se je obravnavanje predhodno že zaključenih zadev nadaljevalo z obravnavo v drugi fazi postopka. Ker je šlo za nove postopke v istih problematikah, v takšnih primerih nismo odpirali novih zadev. Zaradi navedenega ponovno odprte zadeve niso upoštevane med prejetimi pobudami v letu 1997, temveč le med pobudami v obravnavi v letu 1997.

  Največ ponovno odprtih zadev v letu 1997 je bilo s področja sodnih in policijskih postopkov (98), kar pomeni 9,0 odstotka vseh pobud s tega področja, ki so se v obravnavale v letu 1997.

Iz tabele je razvidno, da je bilo v letu 1997 skupaj obravnavanih 3.854 pobud, od tega:

 • 2.886 pobud, prejetih v letu 1997 (74,9 odstotka)
 • 699 pobud, prenešenih v obravnavanje iz leta 1996 (18,1 odstotka) in
 • 269 ponovno odprtih zadev v letu 1997 (7,0 odstotka vseh obravnavanih pobud).

Največ pobud je bilo v letu 1997 obravnavanih s področij sodnih in policijskih postopkov (28,2 odstotka) ter upravnih zadev (22,2 odstotka). Podrobnejši prikaz števila pobud v obravnavi v letu 1997 po posameznih področjih dela je podan v spodnji tabeli. 

Primerjava med številom pobud v obravnavi po posameznih področjih dela varuha v letih 1995-1997 je prikazana v tabeli 3.3.4. v nadaljevanju tega podpoglavja.

Slika 3.3.2. prikazuje deleže pobud v obravnavi pri varuhu po posameznih področjih dela v letu 1997.

Tabela 3.3.2.

PODROČJE DELA VARUHA

ŠTEVILO POBUD V OBRAVNAVI

Delež pobud v obravnavi  po področjih  dela

Prejete v letu 1997

Prenos iz leta 1996

Ponovno odprte zadeve

SKUPAJ

1. Ustavne pravice

43

9

2

54

1,4%

2. Omejitve osebne svobode

128

35

16

179

4,6%

3. Socialna varnost

397

95

36

528

13,7%

4. Delovnopravne zadeve

138

33

10

181

4,7%

5. Upravne zadeve

663

151

41

855

22,2%

6. Sodni in policijski postopki

776

212

98

1.086

28,2%

7. Okolje in prostor

71

36

12

119

3,1%

8. Gospodarske javne službe

26

10

2

38

1,0%

9. Stanovanjske zadeve

126

41

11

178

4,6%

10. Ostalo

518

77

41

636

16,5%

SKUPAJ 

2.886

699

269

3.854

100,0%


Slika 3.3.2.

V PRIPRAVI
 

Slika 3.3.3. prikazuje primerjavo med številom pobud v obravnavi pri varuhu v letih 1995-1997. V prvem letu delovanja institucije (letu 1995) so bile obravnavane samo pobude, prejete v letu 1995, v letih 1996 in 1997 pa tudi prenešene pobude in ponovno odprte zadeve.

V letu 1997 je bilo prejetih 14,8 odstotka več pobud kot v letu 1996 in 22,7 odstotka pobud več kot v letu 1995, število ponovno odprtih zadev pa se je zmanjšalo z 991 v letu 1996 na 269 zadev v letu 1997. 

Slika 3.3.3.

V PRIPRAVI

Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.