Natisni vsebino

Registered complaints

Annual Report 1997 - Statistics

Registered complaints

Table 3.3.1 shows a comparison between the number of complaints received in specific areas of the ombudsman’s work from 1995 to 1997. Between 1 January 1997 and 31 December 1997 a total of 2,886 complaints were addressed to the ombudsman (not including complaints from 1996 that had not been concluded and cases reopened in 1997). There were 2,352 complaints in 1995 and 2,513 complaints in 1996. The rise in the number of complaints received from 1996 to 1997 was 14.8 per cent.

The table shows that from 1996 to 1997 the biggest rise in complaints received was in the following areas:

 • cases relating to labour legislation: from 88 to 138 complaints received (an increase of 56.8 per cent in complaints received in this area);
 • social security: from 302 to 397 complaints (an increase of 31.5 per cent);
 • administrative cases: from 521 to 663 complaints (an increase of 27.3 per cent).

By comparison with 1996, less complaints were received in 1997 in the following areas in particular:

 • commercial public services: from 33 to 26 complaints (a fall of 21.2 per cent);
 • restriction of personal freedom: from 145 to 128 complaints (a fall of 11.7 per cent);
 • housing matters: from 141 to 126 complaints (a fall of 10.6 per cent of all complaints received).

The largest number of complaints which the ombudsman received in 1997 (as in 1995 and 1996) related to the following areas:

 • judicial and police procedures: 776 complaints (26.9 per cent of all complaints received);
 • administrative matters: 663 complaints (23.0 per cent of all complaints received).

Table 3.3.1: Registered complaints

Area of ombudsman’s work

1996

1997

Index (97/96)

Number

Share

Number

Share

Constitutional rights

37 

1.5% 

43

1.5%

116.2

Restriction of personal freedom

145 

5.8% 

128

4.4%

88.3

Social security

302 

12.0% 

397

13.8%

131.5

Labour relations

88 

3.5% 

138

4.8%

156.8

Administrative affairs

521 

20.7% 

663

23.0%

127.3

Court and police procedures

761 

30.3% 

776

26.9%

102.0

Environment

75 

3.0% 

71

2.5%

94.7

Public services

33 

1.3% 

26

0.9%

78.8

Housing matters

141 

5.6% 

126

4.4%

89.4

Others

410 

16.3% 

518

17.9%

126.3

TOTAL 

2,513

100.0% 

2,886

100.0% 

114.8Figure 3.3.1

PREPARING...

Letno poročilo 1997 - Statistika

Prejete pobude (obdobje 1995 - 1997)

V tabeli 3.3.1. je prikazana primerjava med številom prejetih pobud po posameznih področjih dela varuha v letih 1995-1997. Od 1. januarja 1997 do 31. decembra 1997 je bilo na varuha (brez upoštevanja nezaključenih pobud iz leta 1996 in ponovno odprtih zadev v letu 1997) naslovljenih skupaj 2.886 pobud (v 1995. letu 2.352, v 1996. letu 2.513 pobud), kar pomeni v letu 1997 14,8-odstotno povečanje pripada prejetih pobud glede na leto 1996.

Iz tabele je razvidno, da se je število prejetih pobud v letu 1997 glede na leto 1996 najbolj povečalo na naslednjih področjih:

 • delovnopravnih zadev: z 88 na 138 pobud, kar je 56,8-odstotno povečanje pripada na tem področju
 • socialne varnosti: s 302 na 397 pobud (31,5-odstotno povečanje) ter
 • upravnih zadev: s 521 na 663 pobud (27,3-odstotno povečanje pripada).

V primerjavi z letom 1996 je bilo v letu 1997 manj pobud prejetih predvsem s področij:
gospodarskih javnih služb: s 33 na 26 pobud (21,2-odstotno zmanjšanje)

 • omejitev osebne svobode: s 145 na 128 (11,7-odstotno zmanjšanje) ter
 • stanovanjskih zadev: s 141 na 126 (10,6-odstotno zmanjšanje pripada prejetih pobud).

Največ pobud, ki jih je varuh prejel v letu 1997, se je (kot v letih 1995 in 1996) nanašalo na:

 • sodne in policijske postopke: 776 pobud oziroma 26,9 odstotka ter
 • upravnih zadev: 663 pobud oziroma 23,0 odstotka vseh prejetih pobud.

Grafični prikaz primerjave med številom prejetih pobud po posameznih področjih dela v letih 1995-1997 je v sliki 3.3.1. 

Tabela 3.3.1.

PODROČJE DELA VARUHA  

PREJETE POBUDE

Indeks (97/96)

LETO 1995

LETO 1996

LETO 1997

Število

Delež

Število

Delež

Število

Delež

1. Ustavne pravice

37

1,6%

37

1,5%

43

1,5%

116,2 

2. Omejitve osebne svobode

74

3,1%

145

5,8%

128

4,4%

88,3 

3. Socialna varnost

251

10,7%

302

12,0%

397

13,8%

131,5 

4. Delovnopravne zadeve

125

5,3%

88

3,5%

138

4,8%

156,8 

5. Upravne zadeve

565

24,0%

521

20,7%

663

23,0%

127,3 

6. Sodni in policijski postopki

478

20,3%

761

30,3%

776

26,9%

102,0 

7. Okolje in prostor

61

2,6%

75

3,0%

71

2,5%

94,7 

8. Gospodarske javne službe

27

1,1%

33

1,3%

26

0,9%

78,8 

9. Stanovanjske zadeve

204

8,7%

141

5,6%

126

4,4%

89,4 

10. Ostalo

530

22,5%

410

16,3%

518

17,9%

126,3 

SKUPAJ 

2.352

100%

2.513 

100%

2.886 

100%

114,8 

 
Slika 3.3.1.

V PRIPRAVI

Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.