Natisni vsebino

LIST OF ABBREVIATIONS

Annual Report

LIST OF ABBREVIATIONS

A. Regulations

KZ - Penal Code
PIP - Rules on the Enforcement of Detention
SZ - Housing Act
ZAzil - Asylum Act
ZBPP - Free Legal Aid Act
ZDavP - Tax Procedure Act
ZDen - Denationalisation Act
ZDoh - Income Tax Act
ZDRS - Citizenship of the Republic of Slovenia Act
ZIKS-1 - Enforcement of Penal Sentences Act
ZIZ - Execution of Judgements and Insurance of ClaimsAct
ZKP - Criminal Procedure Act
ZLS - Local Government Act
ZMed - Public Media Act
ZOR - Obligations Act
ZP - Administrative Offence Act
ZPIZ-1 - Pension and Disability Insurance Act
ZPKri - Redressing of Wrongs Act
ZPol - Police Act
ZPP - Civil Procedure Act
ZPPVS - Legal Status of Religious Communities in the Socialist Republic of Slovenia Act
ZSS - Judicial Service Act
ZTuj-1 - New Aliens Act
ZUP - General Administrative Procedure Act
ZUSDDD- Act Regulating the Status of Citizens ofOther Successor Statesto the Former SFRY - in the Republic of Slovenia
ZVarCP - Human Rights Ombudsman Act
ZVCP - Road Transport Safety Act
ZVO - Environmental Protection Act
ZvojD - Military Service Act
ZVOP - Protection of Personal Data Act
ZZVN - Victims of War and Military Aggression Act


B. Institutions

AD - Asylum Centre
COT - Centre for the Removal of Aliens
CSD - Social Services Centre
DS - National Council of the Republic of Slovenia
DZ - National Assembly of the Republic of Slovenia
FIHO - Foundation for Financing Disabled and Humanitarian Organisations
GDU - Main Tax Office
MDDSZ - Ministry of Labour, Family and Social Affairs
MF - Ministry of Finance
MG - Ministry of the Economy
MNZ - Ministry of the Interior
MO - Ministry of Defence
MPO - Ministry of the Environment and Physical Planning
MP - Ministry of Justice
OSPN - Strict Police Surveillance Division
PU - Police directorate
RS - Republic of Slovenia
RTVS - RTV Slovenia
SOVA - Slovene Intelligence and Security Agency
UE - Administrative Unit
UIKS - National Prison Administration
ZPIZ - Institute for Pension and Disability Insurance
ZPKZ - Prison
ZRSZ - National Employment OfficeC. Others

CPT Committee for the prevention of Torture
IOI International Ombudsman Institute
Lp Annual report
UNCHR United Nations High Commissioner for Refugees
VČP Human rights Ombudsman
ZPMS Association of Friends of Youth of Slovenia

A. Predpisi

CZ
Carinski zakon
(Ur. list RS, št. 1/95, 28/95)

EKČP
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
Zakon o ratifikaciji konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spremenjene s protokoli št. 3, 5 in 8 ter dopolnjene s protokolom št. 2 ter njenih protokolov št. 1, 4, 6, 7, 9, 10 in 11

(Mednarodne pogodbe, št. 7/94, Ur. list RS, št 33/94)

KZ
Kazenski zakonik Republike Slovenije
(Ur. list RS, št. 63/94 popr.70/94)

ObrZ
Obrtni zakon
(Ur. List RS, št.30/93, … do 36/2000)

PIKZ
Pravilnik o izvrševanju kazni zapora
(Ur. list RS, št. 102/2000)

SZ    
Stanovanjski zakon

(Ur. list RS/I, št. 18/91, 19/91, 13/93, 9/94, 21/94, 22/94, 29/95, 23/96, 24/96, 44/96, 23/96, 1/2000, 22/2000)

UZITUL
Ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Ur. list RS-I, št. 1/91, 45/94)

ZAzil    
Zakon o azilu
(Ur. list RS, št. 61/99, 66/2000, 113/2000, 124/2000, 67/2001)

ZBPP    
Zakon o brezplačni pravni pomoči

(Ur. list RS, št. 48/2001)

ZD

Zakon o dedovanju
(Ur. list SRS, št.15/76, 23/78, RS-I, št. 17/91, 82/94)

ZDDV
Zakon o davku na dodano vrednost
(Ur. list RS, št. 89/98, 17/2000)

ZENO
Zakon o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva
(Ur. list SRS, št. 6/83, … do 29/95)

ZDavP    
Zakon o davčnem postopku

(Ur. list RS, št. 18/96, 78/96, 87/97, 35/98, 82/98, 91/98, 1/99, 108/99, 37/2001, 97/2001)

ZVOP    
Zakon o varstvu osebnih podatkov

(Ur. list RS, št. 59/99, 57/2001, 59/2001)

ZDS
Zakon o davčni službi
(Ur. list RS, št. 18/96, 36/96, 87/97, 48/98)

ZZdrS
Zakon o zdravniški službi
(Ur. list RS, št. 98/99)

ZGO
Zakon o graditvi objektov
(Ur. list SRS, št. 34/84, 29/86, RS, št. 59/96)

ZUS
Zakon o upravnem sporu
(Ur. list RS, št. 50/97 popr. 65/97)

ZVDZ
Zakon o volitvah v državni zbor

(Ur. list RS, št. 44/92, 13/93, 60/95)

ZVarCP
Zakon o varuhu človekovih pravic

(Ur. list RS, št. 71/93 popr. 15/94)

ZKP
Zakon o kazenskem postopku

(Ur. list RS, št. 63/94 popr. 70/94)

ZLS    
Zakon o lokalni samoupravi

(Ur. list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 59/99, 70/2000, 28/2001, 87/2001, 16/2002)

ZMed    
Zakon o medijih

(Ur. list RS, št. 35/2001)

ZOR    
Zakona o obligacijskih razmerjih

(Ur. list SFRJ št. 29/78-39/85 in 57/89)

ZNP
Zakon o nepravdnem postopku
(Ur. list (S)RS, št. 30/86, … do 20/88 )

ZVCP    
Zakon o varnosti cestnega prometa

(Ur. list RS, št. 30/98, , 33/2000, 39/2000, 49/2000, 61/2000, 100/200021/2002)

ZVO
Zakon o varstvu okolja
(Ur. list RS, št. 32/93, … do 22/2000)

ZVojD    
Zakon o vojaški dolžnosti

(Ur. list RS,-stari, št. 18/91, RS/I 17/91, 13/93, 37/95, 74/95, 43/2001)

ZLV
Zakon o lokalnih volitvah
(Ur. list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95)

ZN
Zakon o notariatu
(Ur. list RS, št. 13/94, 48/94, 82/94)

ZIKS
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij

(Ur. list SRS, št. 17/78, 41/87, 8/90 in Ur. list RS, št. 12/92, 58/93, 71/94, 29/95, 10/98)

ZIKS-1
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij
(Ur. list RS, št. 22/2000)

ZIZ 
Zakon o izvršbi in zavarovanju

(Ur. list RS, št. 51/98, 72/98, 11/99)

ZPIZ
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Ur. list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96)

ZPIZ-1    
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

(Ur. list RS, št. 106/99, 72/2000, 81/2000, 124/2000, 52/2001, 109/2001, 11/2002)

ZObr
Zakon o obrambi

(Ur. list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97)

ZNP
Zakon o nepravdnem postopku
(Ur. list SRS, št. 30/86 popr. 20/88)

ZSV
Zakon o socialnem varstvu

(Ur. list RS, št. 54/92 popr. 56/92, 13/93)

ZUP    
Zakon o splošnem upravnem postopku

(Ur. list RS, št. 80/99, 70/2000)

ZZDej
Zakon o zdravstveni dejavnosti

(Ur. list RS, št. 9/92, 37/95, 17/95, 8/96)

ZID
Zakon o inšpekciji dela

(Ur. list RS, št.38/94, 32/97)

ZPPSL
Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji

(Ur. list RS, št. 67/93, 45/94, 39/97)

ZZT
Zakon o zaposlovanju tujcev
(Ur. list RS, št. 33/92, 13/93)

ZDRS    
Zakon o državljanstvu Republike Slovenije

(Ur. list RS/I, št. 1/91, 30/91, 38/92, 61/92, 13/94, 13/95, 29/95, 59/99)

ZPPVS    
Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji

(Ur. list (S)RS, št. 15/76, 42/86, 5/90, RS-stari, 22/91, RS/I 17/91, 13/93, 66/93, 29/95)

ZSS    
Zakon o sodniški službi

(Ur. list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98, 48/2001)

ZTuj
Zakon o tujcih

(Ur. list RS-I, št. 1/91, 17/91, 13/93, 29/95, 44/97)

ZTuj-1    
Zakon o tujcih

(Ur. list RS, št. 61/99, 66/2000, 113/2000, 124/2000, 67/2001)

ZUSDDD    
Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji

(Ur. list RS, št. 61/99, 54/2000, 64/2001)

ZDoh    
Zakon o dohodnini

(Ur. list RS, št. 71/93, 2/94, 1/95, 2/95, 7/95, 11/95, 11/96, 14/96, 18)6, 44/96, 68/96, 10/97, 82/97, 87/97, 13/98, 1/99, 11/99, 36/99, 15/2000, 13/200119/2002)

ZPol    
Zakon o policiji

(Ur. list RS, št. 49/98, popr. 66/98, 66/98, 93/2001)

ZDen    
Zakon o denacionalizaciji

(Ur. list RS/I, št.27/91, 56/92, 13/93, 31/93, 24/95, 29/95, 74/95, 1/97, 20/97, 23/97, 41/97, 49/97, 87/97, 13/98, 65/98, 67/98, 76/98, 83/98, 60/99, 66/2000, 11/2001)

ZVolK
Zakon o volilni kampanji
(Ur. list RS, št. 62/94, 17/97)

ZPD
Zakon o prometnem davku
(Ur. list RS, št. 4/92, 16/96, 18/96, 3/98)

ZZZat
Zakon o začasnem zatočišču

(Ur. list RS, št. 20/97)

ZRPPN
Zakon o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin

(Ur. list SRS, št. 5/80, 30/87, 20/89)

ZZVN    
Zakon o žrtvah vojnega nasilja
(Ur. list RS, št. 63/95, 8/96, 44/96, 70/97, 39/98, 43/99, 19/2000, 28/2000, 1/2001, 64/2001)

ZZVZZ
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Ur. list RS, št. 9/92, …do 56/99)

ZZZDR
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
(Ur. list (S)RS, št. 14/89, … do 60/99)

ZZZPB
Zakon o zavarovanju in zaposlovanju za primer brezposelnosti
(Ur. list RS, št. 5/91, …do 69/98)

ZVojI
Zakon o vojnih invalidih

(Ur. list RS, št. 63/95, 19/97)

ZS
Zakon o sodiščih
(Ur. list RS, št. 19/94, 45/95)

ZPP
Zakon o pravdnem postopku

(Ur. list SFRJ, št. 4/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87,57/89, 20/90, 27/90)

ZP    
Zakon o prekrških

(Ur. list (S)RS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90, RS-stari 10/91, RS/I 17/91, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/2000, 33/2000, 24/2001)

ZPLD-1
Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije
(Ur. list RS, št. 65/2000)

ZRLI
Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi
(Ur. list RS, št. 15/94, …do 82/98)

ZRud
Zakon o rudarstvu
(Ur. list RS, št. 56/99)

ZPKri    
Zakon o popravi krivic

(Ur. list RS, št. 59/96, 68/98, 61/99, 11/2001, 29/2001, 87/2001)

ZNDM
Zakon o nadzoru državne meje
(Ur. list RS-I 1/91)

ZST
Zakon o sodnih taksah

(Ur. list SRS, št. 1/90 in Ur. list RS, št. 14/91, 38/96, 20/98)

ZGJS
Zakon o gospodarskih javnih službah
(Ur. list RS, št. 32/93)

ZJG
Zakon o javnih glasilih

(Ur. list RS, št. 18/94)

ZUOPP
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
(Ur. list RS, št. 54/00)

ZUN
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Ur. list (S)RS, št. .. 9/2001)

 

 
B. Državni in drugi organi


AD - Azilni dom

COT - Center za odstranjevanje tujcev

CSD -
Center za socialno delo

DS - Državni svet Republike Slovenije

DZ
- Državni zbor 

FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij

GDU -
Glavni davčni urad

IRSOP - Inšpektorat RS za okolje in prostor

JS -
Jamstveni sklad Republike Slovenije

KS - Krajevna skupnost

MNZ - Ministrstvo za notranje zadeve
 
UNZ - Uprava za notranje zadeve
 
PDT - Prehodni dom za tujce

MG - Ministrstvo za gospodarstvo

MP
- Ministrstvo za pravosodje
 
MDDSZ - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
 
MZ - Ministrstvo za zdravstvo
 
MO - Ministrstvo za obrambo 
 
MOL -  Mestna občina Ljubljana

MOP - Ministrstvo za okolje in prostor

MŠŠ - Ministrstvo za šolstvo in šport
 
MKGP - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
MZZ - Ministrstvo za zunanje zadeve 
 
MZT - Ministrstvo za znanost in tehnologijo

MF - Ministrstvo za finance 

OSPN - Oddelek strožjega policijskega nadzora

PU - Policijska uprava

RS - Republika Slovenija

RTVS - Radiotelevizija Slovenije

PP -
Policijska postaja

RRI - Republiški rudarski inšpektorat

RVK -
 Republiška volilna komisija

SOVA
- Slovenska obveščevalno varnostna agencija 
 
SKZG - Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov

SOS - Slovenski odškodninski sklad

SV - Slovenska vojska

UE - Upravna enota

UIKS - Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

UNZ - Uprava za notranje zadeve

DURS
- Davčna uprava RS
 
RUJP - Republiška uprava za javne prihodke
 
ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

ZPKZ - Zavod za prestajanje kazni zapora

ZRSZ -
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

ZZZS - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije


C. Ostalo

CPT - Evropski odbor za preprečevanje mučenja

HDR - Poročilo o človekovem razvoju – Slovenija 200-2001 (Human Rights Development)

IOI - International Ombudsman Institute

Lp
- Letno poročilo varuha

UNCHR - Visoki komisariat Združenih narodov za begunce

VČP - Varuh človekovih pravic

ZPMS - Zveza prijateljev mladine Slovenije


Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.