Natisni vsebino

2. Review of problems by individual area

PREGLED PROBLEMATIKE PO POSAMEZNIH PODROČJIH

V tem osrednjem delu poročila predstavljamo bistvene probleme, ugotovljene v minulem letu na podlagi pobud, ki smo jih sprejeli v obravnavo, in tudi sicer ob svojem delu. Problematiko predstavljamo po posameznih vsebinskih področjih, kot izhajajo iz naše notranje klasifikacije pobud.

V tem delu poročila ne pojasnjujemo podrobneje načina in metod našega dela, ki smo jih obširno predstavili v poročilu za leto 1995 v posebnem poglavju tega poročila. Izogibali smo se tudi ponavljanju problematike, ki smo jo izčrpno predstavili že v našem prvem poročilu. V uvodnem delu vsakega področja najprej predstavljamo bistvene značilnosti prejetih pobud na posameznem področju, nato pa posamezne zaokrožene probleme, ki smo jih zaradi boljše preglednosti opremili s podnaslovi. Poleg problemov, ki izhajajo iz obravnavanih pobud v ožjem pomenu, smo navedli tudi nekatera širša vprašanja in probleme, povezane s tem. Večina predlogov je povzetek naših mnenj in predlogov, ki smo jih že dali pristojnim državnim organom ob obravnavi posameznih pobud, nekaj predlogov v tem delu poročila pa je novih, zlasti glede ugotovljenih pomanjkljivosti v zakonodaji.

2.1. Ustavne pravice
2.2. Omejitve osebne svobode
2.3. Socialna varnost
2.4. Delovnopravne zadeve
2.5. Upravne zadeve
2.6. Sodni in policijski postopki
2.7. Okolje in prostor
2.8. Gospodarske javne službe
2.9. Stanovanjske zadeve
2.10. Ostale zadeve

Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.