Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja se je odzvala na Varuhov predlog v zvezi z diskriminacijo gluhih pri komunikaciji zaradi uporabe zaščitnih mask

Kršitev: 22. člen Ustave RS - Enako varstvo pravic | 14.člen Ustave RS - Enakost pred zakonom
Priporočilo: Varuh je pri zbornici izvajalcev zasebnega varovanja uspešno posredoval s predlogom, naj njene članice varnostnike seznanijo s pravicami gluhih in prepovedjo njihove diskriminacije.

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnila gluha pobudnica in navedla, da so ji zaradi predpisane obvezne uporabe mask grobo kršene pravice do enakopravnosti. Povedala je, da varnostniki, ki preverjajo PCT pogoj, ne upoštevajo njene želje po odstranitvi maske za komunikacijo z njo, zaradi česar ji je lahko tudi onemogočen dostop do dobrin in storitev. Varuh je pri zbornici izvajalcev zasebnega varovanja uspešno posredoval s predlogom, naj njene članice varnostnike seznanijo s pravicami gluhih in prepovedjo njihove diskriminacije.

* * *

Na Varuha se je obrnila pobudnica, ki je gluha in je pri komunikaciji odvisna od branja z ustnic, tovrstne komunikacije pa uporaba predpisanih mask ne omogoča. Pobudnica je navedla, da osebje, ki preverja veljavnost PCT pogoja, predvsem varnostniki, ne upošteva njene želje po odstranitvi maske za komunikacijo z njo. Zaradi tega naj bi se ji dogajalo, da kljub izpolnjevanju pogoja PCT marsikje ne more vstopiti v prostor, na primer v trgovine, k zdravniku, v potniški promet in javne ustanove. Pobudnica je menila, da so ji zaradi tega grobo kršene pravice do enakopravnosti, in je Varuha prosila za nasvet, kako postopati v takih primerih.

Varuh se je že v letu 2020 Podrobneje o tem na strani 471 Letnega poročila Varuha za leto 2020. obrnil na Vlado Republike Slovenije (Vlada) in jo opozoril na težave gluhih oseb pri komunikaciji zaradi obvezne uporabe mask. Vlada je takrat prisluhnila argumentom Varuha in nato sprejela odlok, Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, Uradni list RS, št. 117/20 z dne 3. 9. 2020. ki je glede obveznosti mask določil izjemo pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami. Podobno izjemo pozna tudi trenutno veljavni odlok za preprečevanje širjenja bolezni covid-19. Glej drugi odstavek 12. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21 in 177/21).

Vlada je pri urejanju obravnavanih vprašanj torej sledila predlogom Varuha o potrebi po prilagoditvi obveznosti nošenja mask za osebe z izgubo sluha. Upoštevaje navedbe in izkušnje pobudnice pa je bilo videti, da zgoraj citirana določba osebju, ki preverja izpolnjevanje PCT pogojev, zlasti varnostnikom, še ni dovolj dobro poznana.

Vsaj na načelni ravni velja, da bi odklonitev odstranitve maske s strani varnostnika lahko predstavljala diskriminacijo v smislu Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD). Ta v drugem odstavku 4. člena prepoveduje diskriminacijo zaradi katerekoli osebne okoliščine, izrecno tudi na podlagi invalidnosti ter v zvezi z dostopom do dobrin in storitev. Šele odstranitev maske osebam z izgubo sluha omogoči uresničevanje njihovih pravic, vezanih na enak dostop do komunikacij in informacij ter na svobodo izražanja in jim zagotavlja polno in učinkovito sodelovanje v družbi.

Pobudnico je Varuh seznanil, da se lahko v konkretnih primerih težav pri komunikaciji zaradi uporabe maske obrne na Zagovornika načela enakosti, saj bi sporno ravnanje v vsakem posameznem primeru lahko predstavljalo diskriminacijo v smislu ZVarD, nadzor nad izvajanjem določb tega zakona pa v prvi vrsti opravlja Zagovornik načela enakosti.

Z namenom, da bi se problematika, na katero je opozorila pobudnica, na sistemski ravni reševala čim bolj celovito in učinkovito, pa se je Varuh obrnil na Zbornico za razvoj slovenskega zasebnega varovanja (Zbornica), ki ima javno pooblastilo za opravljanje nekaterih upravnih nalog, med drugim pa nudi tudi strokovno pomoč imetnikom licenc in varnostnemu osebju.

Varuh se je na Zbornico obrnil z namenom, da bi njene članice varnostno osebje, ki pri naročnikih opravlja preverjanje izpolnjevanja ukrepov za zajezitev širjenja covida-19, posebej seznanile z izjemo iz drugega odstavka 12. člena odloka, ki se nanaša na neposredno komunikacijo z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami ter tudi s tem, da bi varnostnikova odklonitev zahteve gluhega, gluhoslepega ali naglušnega po opustitvi maske lahko predstavljala prepovedano obliko diskriminacije.

Zbornica se je hitro odzvala na Varuhov predlog in skladno z njim na imetnike licenc naslovila prošnjo, naj z opozorili Varuha seznanijo varnostno osebje na varovanih območjih. Varuhovo posredovanje je s tem prispevalo k polnejšemu uresničevanju pravic gluhih, gluhoslepih in naglušnih. 1.2-19/2021


Natisni: