Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina: »Neodvisni mediji in javni servisi so temelj demokratične družbe, zato ne smejo biti talci v rokah vsakokratnih zmagovalcev volitev!«

Ob svetovnem dnevu medijev in Unescovem svetovnem dnevu svobode tiska, ki ju obeležujemo 3. maja, varuh človekovih pravic Peter Svetina opozarja, da so temeljna sestavina demokratične družbe tudi svobodni, pluralni in neodvisni mediji.

Svobodo izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja zagotavlja slovenska ustava v 39. členu. Varuh ob tej priložnosti opozarja, da je Slovenija tako po ustavi kot zakonih z namenom uresničevanja svobode izražanja zavezana zagotavljati pluralnost in demokratičnost medijev ter proračunska sredstva zanje z namenom uresničevanja javnega interesa v njih.

»Eden od perečih problemov na področju medijev je še vedno prekarizacija novinarskega poklica. Nujno je oblikovanje trajnejših in varnejših oblik zaposlovanja novinarjev, ustrezno plačilo za delo in socialna varnost,« poudarja varuh. »Mediji so pomemben steber demokratične družbe. Novinarji so pri svojem delu zavezani pravilom in etiki novinarskega poklica. V kritičnem sledenju nepravilnostim v družbi, kar je njihovo poslanstvo in dolžnost, nemalokrat dregnejo v občutljive teme in so zato lahko podvrženi različnim pritiskom, ki jih obsojam. Skrb za novinarke in novinarje je tudi skrb za pravico do svobode izražanja,« poudarja varuh.

Svoboda medijev predstavlja enega ključnih pogojev učinkovitega demokratičnega procesa, je odločilo tudi že Ustavno sodišče Republike Slovenije. »Iz tega izhaja zahteva, da se država vzdrži nedopustnih posegov - vplivov na programske vsebine ter dolžnost zakonodajalca, da zagotovi programsko, organizacijsko in finančno samostojnost javnih medijev. To še posebej velja za javne medije, ki jih ustanovi država,« opozarja varuh Svetina.

Varuh zato kot nedopustne ocenjuje zaplete pri financiranju Slovenske tiskovne agencije. »Obstoj samostojne in neodvisne tiskovne agencije je za slovenski medijski prostor nujen. Kakovostni rezultati so odvisni od njenega nemotenega dela, ki je pogojeno z ustreznimi politikami v družbi, rednim financiranjem dela zaposlenih in odsotnostjo pritiskov. Vlado pozivam, da postopke financiranja izvede brez odlašanja, skladno z zakonodajo in po obstoječih merilih. Če ocenjuje, da gre za pomanjkljivosti v dosedanji ureditvi, naj jih odpravi na ustrezen način,« je kritičen varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Svetovani dan medijev nudi razmislek o vprašanjih svobode tiska in poklicne etike. Razvoj informacijske družbe je prinesel dirko za informacijami. »Če kdaj, je v času poplave informacij še posebej pomembno, da so informacije medijev preverjene, verodostojne in resnične. Na verodostojnosti javnih servisov in medijev sloni tudi zaupanje v delovanje družbenih sistemov,« poudarja varuh.

Vsakokratna oblast je skladno z zakonodajo zavezana podpirati medije pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, ki so pomembne za uresničevanje pravice prebivalcev Slovenije, Slovencev po svetu, pripadnikov oziroma pripadnic slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, do javnega obveščanja in do obveščenosti. Zavezana je zagotavljati pluralnost in raznolikost medijev, si prizadevati, da se z medijskimi programskimi vsebinami ohranja slovenska nacionalna in kulturna identiteta ter spodbuja kultura javnega dialoga. Z zagotavljanjem neodvisnosti in samostojnosti medijev utrjuje tudi pravno in socialno državo ter prispeva k razvoju izobraževanja in znanosti. Podpirati mora tudi ustvarjanje in razširjanje programskih vsebin namenjenih ranljivim skupinam v prilagojenih tehnikah ter razvoj ustrezne tehnične infrastrukture.

Mediji v Sloveniji imajo neprecenljivo vlogo pri ohranjanju slovenskega jezika in krepitvi etike javne besede. Pomembno je, da so dosojene odškodnine za poseg v osebnostne pravice z medijskimi objavami dovolj visoke, da bi lahko delovale odvračalno na vse bolj senzacionalistično usmerjene in populistične medije, ki ne delujejo skladno s poklicno etiko in zakonodajo. »Na tem mestu velja poudariti tudi, da je pomembno preganjati in zamejiti sovražni govor v javnem prostoru, ne glede na to, kdo je njegov avtor, ne sme pa seveda nesorazmerno posegati v svobodo govora,« ob svetovnem dnevu medijev in Unescovem svetovnem dnevu tiska opozarja varuh.

Natisni: