Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Stališče glede novele Zakona o starševskem varstvu in družisnkih prejemkih

Vlada RS je pripravila novelo Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki med drugim dopolnjuje tudi primere, ko posamezniku pravica do otroškega dodatka ne pripada. Vlada predlaga, da se v 74. členu zakona, doda nova 6. točka, ki se glasi: »6. iz neupravičenih razlogov ne obiskuje osnovne šole.«.

Varuh meni, da predlagana dopolnitev ni dorečena in bo po naših predvidevanjih v praksi povzročala velike težave. Predlagana dopolnitev namreč ne določa časovnega okvira, ki je relevanten za uporabo določbe (torej kolikokrat naj bi otrok izostal od pouka), še bolj pomembno pa je, da zakon ne določa, za koliko časa bo pravica odvzeta. Če bo odvzeta za celotno leto, za katerega se otroški dodatek sicer dodeljuje, je takšen ukrep lahko nesorazmeren, če bo izrečen zaradi krajše neupravičene odsotnosti.

Predlagana ureditev bo tudi po nepotrebnem obremenila razrednike v osnovni šoli, ki odločajo o upravičenosti razlogov za izostanek od pouka. Ker zakon ne predvideva posebnega postopka ugotavljanja upravičenosti izostankov, bodo verjetno v postopku odločanja o odvzemu pravice uporabljeni podatki, s katerimi razpolaga šola. Če bo predlagana dopolnitev uveljavljena, lahko pričakujemo povečanje pritiskov na  razrednike, naj določene izostanke vendarle štejejo kot upravičene. Prav tako lahko zaradi nedorečene določbe pričakujemo večje število pritožbenih in drugih postopkov.

Varuh predlaga ponoven razmislek o vsebini določbe, predvsem pa  njeno ustrezno vsebinsko dopolnitev.


Natisni: