Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Sestanek na temo izvrševanja vzgojnega ukrepa oddaje v zavod za usposabljanje

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je v petek, 8. 3. 2019, pripravil sestanek o izvrševanju vzgojnega ukrepa oddaje v zavod za usposabljanje, saj je znova zaznal težave glede izvrševanja odločb sodišč v zvezi s tem ukrepom. Na problematiko je v preteklosti že večkrat opozoril, tokrat pa je želel znova izmenjati stališča o izvrševanju ukrepa in ugotoviti, ali so morda potrebne dodatne spremembe in dopolnitve normativnega okvirja, ki ga opredeljuje.

 


Sestanka so se udeležile predstavnice Ministrstva za pravosodje (MP), Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), Centra za socialno delo Južna Primorska in tudi Enote Izola, Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (UIKS), direktorica Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem in odvetnica dr. Marija Hladin.

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1) v členu 199 določa, da sodišče lahko izreče vzgojni ukrep oddaje v zavod za usposabljanje (le) mladoletniku, ki ima odločbo o usmeritvi v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, in je v njej opredeljen kot otrok z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju. Poleg jezikovne niti zgodovinska niti namenska (teleološka) in sistematična razlaga ne utemeljujejo stališča, da sodišče te zakonske obveze ni dolžno spoštovati, ko se odloča o izreku tega ukrepa oziroma spremembi odločbe o vzgojnem ukrepu in nadomestitvi izrečenega ukrepa z vzgojnim ukrepom oddaje v zavod za usposabljanje, četudi razpolaga z mnenji drugih strokovnjakov.

Udeleženke in udeleženci sestanka so soglasno ugotavljali, da je za namestitev mladoletnika v zavod za usposabljanje kot vzgojnega ukrepa potrebno, da je mladoletniku izdana tudi odločba o usmeritvi v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Gre torej za enega izmed pogojev za izrek tega zavodskega ukrepa, ki ga mora sodišče upoštevati, ko sprejema odločitev o njegovem izreku. Udeleženke in udeleženci so nadalje ugotavljali, da gre za kompleksno tematiko, ki terja sodelovanje več resorjev. Opozorili so tudi, da mladoletniki z vedenjskimi težavami, ne sodijo v zavod za usposabljanje, saj so ti namenjeni otrokom oziroma osebam z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju. Z nepravilnimi namestitvami se mladoletnikom dela velika škoda. Slišali smo lahko tudi opozorila, da obstoječa zakonodaja ne nudi ustreznih rešitev, še manj jih nudijo dejanske možnosti, ki so na voljo za reševanje težav mladoletnikov, če so te zahtevne narave .

Že nekaj časa se pripravlja nov zakon s področja obravnavanja mladoletnega prestopništva. Zato so se udeleženci sestanka tudi strinjali, da bo treba pred to spremembo zakonodaje izvesti temeljito analizo stanja. Sestanek se je ob strinjanju vseh udeležencev zaključil s spodbudnim zagotovilom državne sekretarke MDDSZ ge. Brede Božnik, da se bo povezala z odgovornimi državnimi sekretarkami na MP, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvu za zdravje in skupaj z njimi pripravila načrt za nadaljnje delo pri reševanju obravnavane problematike. 

Natisni: