Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Povabilo k oddaji ponudbe za zunanje izvajanje notranjega revidiranja za potrebe Varuha

Na podlagi prve alineje prve točke 2. člena Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-1/2012 z dne 10. 4. 2012 (v nadaljevanju Pravilnik), ki pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju Varuh) ureja postopke javnega naročanja do zakonsko predpisanih vrednosti, vabimo zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe za zunanje izvajanje notranjega revidiranja ter svetovanje s področja revidiranja za potrebe Varuha.

NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

1. NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA

Naročnik: Varuh človekovih pravic, Dunajska 56, 1000 Ljubljana
Matična številka: 585501200      
Davčna številka: 57006229  

2. ŠTEVILKA IN NAČIN ODDAJE NAROČILA

Javno naročilo št. 0406-12/2018 se izvede po enostavnem postopku, kot ga opredeljuje Pravilnik.

3. PREDMET NAROČILA

Predmet naročila so storitve zunanjega izvajanja notranjega revidiranja ter svetovanje s področja revidiranja za potrebe naročnika.

4. PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudbe je treba poslati po pošti ali vložiti na sedežu Varuha, 1109 Ljubljana, Dunajska 56, v zaprti ovojnici z oznako »Ponudba za revidiranje št. 0406-12/2018 - ne odpirajte«, na ovojnici mora biti napisan polni naslov ponudnika. Za pravočasno šteje ponudba, ki prispe v glavno pisarno Varuha do roka, ki je določen za oddajo ponudbe.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjene in podpisane obrazce, ki so sestavni del tega povabila in jih zložiti po vrstnem redu prilog. To pomeni, da mora obrazce:

 • podatki o ponudniku (Priloga: 1) – izpolniti in podpisati;
 • ponudbeni predračun (Priloga: 2) – izpolniti in podpisati;
 • izjava, da ponudnik v celoti sprejema pogoje postopka zbiranja ponudb in izjava, o  izpolnjevanju pogojev postopka zbiranja ponudb (Priloga: 3) podpisati;
 • referenčna lista (Priloga: 4) – izpolniti in podpisati;
 • vzorec pogodbe (Priloga: 5) – podpisati.

S podpisom vzorca pogodbe ponudnik potrjuje, da se je seznanil z vsebino pogodbe in da se z njo strinja.

5. PONUDBENA CENA IN IZPOLNITEV PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR in morajo vključevati vse postavke, navedene v obrazcu ponudbeni predračun.

Cene morajo biti fiksne na enoto opravljene storitve (zunanjo izvedbo revizije in svetovalne ure) za celotno obdobje veljavnosti pogodbe.

6. ROK ZA ODDAJO PONUDBE

Rok za oddajo ponudb je do vključno 21. 5. 2018 do 11.00 ure.

7. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba brez kakršnih koli popravkov in dopolnitev mora veljati 90 dni.

8. ČAS TRAJANJA POGODBENEGA RAZMERJA

Naročnik bo pogodbo sklenil z najugodnejšim ponudnikom za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja za dve leti.

9. POGOJI ZA PRAVILNOST PONUDBE

Za pravilno se šteje ponudba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • vsaj vodja revizijske skupine ima potrdilo za naziv preizkušeni notranji revizor Slovenskega inštituta za revizijo in/ali potrdilo za naziv državni notranji revizor, ali potrdilo za naziv preizkušeni državni revizor ali državni revizor;
 • vpis v register;
 • strokovne izkušnje na podobnih delih;
 • pri izvajanju revizije mora upoštevati usmeritve za finančno poslovodenje in notranje kontrole ter usmeritve za državno notranje revidiranje;
 • v obdobju zadnjih treh let je imel opravljene vsaj tri revizije v skupni vrednosti nad 7.500 EUR z vključenim DDV, od tega je bila vsaj ena revizija opravljena v okviru javnega sektorja.

Pogoj se dokazuje z izpolnjeno referenčno listo – priloga 4.

10. ROK PLAČILA IN OBRAČUN STORITEV

Rok plačila je 30. (trideseti) dan po uradnem prejemu pravilno izstavljenega elektronskega računa in opravljeni storitvi.

Storitve se bodo obračunale na podlagi potrjenega poročila za opravljeno delo. Iz dokumenta mora biti razvidna količina in vrsta opravljenega dela.

11. IZLOČITEV PONUDBE

Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s tem povabilom k oddaji ponudbe, bodo izločene iz postopka ocenjevanja. Nepravočasne ponudbe bodo izločene iz postopka odpiranja ponudb in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

Upoštevali bomo samo pravilne ponudbe.

13.       MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je najnižja skupna cena. Skupno ceno predstavlja »Cena skupaj z DDV« iz ponudbenega predračuna (točka 7).

Najugodnejša ponudba bo tista, ki bo ponujala najnižjo skupno ceno, navedeno v ponudbenem predračunu.

Primer dveh ponudb z enako ceno:

V primeru, da bosta dva ponudnika imela enako ponujeno najnižjo skupno ceno, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil nižjo urno postavko za svetovanje (točka 2 v ponudbenem predračunu).

14. PODATKI O NAROČNIKU ZA PRIPRAVO PONUDBE

Varuh je samostojen državni organ in neposredni uporabnik proračuna. Pri svojem poslovanju ravna po predpisih, računovodskih standardih in v skladu z navodili Ministrstva za finance. Računovodstvo za potrebe Varuha vodi Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo (MF), zaradi česar se dela finančne narave Varuha usklajujejo z ustreznimi službami Ministrstva za finance.

Osnovni podatki o naročniku za izdelavo ponudbe:

 • število zaposlenih na dan 11.05.2018: 40 od tega 3 za določen čas;
 • število prejetih računov v letu 2017: 888;
 • število novo nabavljenih osnovnih sredstev v letu 2017: 41 (VČP razpolaga s 1.1190 osnovnih sredstev);
 • število izdanih predlogov po enostavnem postopku v letu 2017: za naročilo storitev 221, za nakup blaga 64.

Na predlog Varuha je Državni zbor RS za delo institucije za leto 2017 v državnem proračunu določil finančna sredstva v višini 2.171.821 EUR. Sredstva so bila razdeljena v tri podprograme, in sicer:

 • za program Varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin so bila finančna sredstva, določena v skupni višini 1.886.898 EUR;
 • za program Izvajanje nalog in pooblastil DPM so bila finančna sredstva določena v skupni višini 158.972 EUR;
 • za program Projekt  Zagovornik – glas otroka so bila finančna sredstva določena v skupni višini 105.621 EUR.

Podrobnejši podatki o proračunskih sredstvih naročnika so objavljeni v posameznih letnih poročilih, ki so javno dostopna na spletni strani www.varuh-rs.si/publikacije-gradiva-izjave/letna-porocila-priporocila-dz-odzivna-porocila-vlade/.

Zunanje izvajanje notranjega revidiranja mora biti izvedeno v skladu s predpisi in standardi, notranjega revidiranja, ki jih izdaja minister, pristojen za finance in kodeksom poklicne etike notranjega revizorja, ki jih izdaja Slovenski inštitut za revizijo. Ponudba naj vsebuje tudi ceno za svetovanje glede možnih rešitev na področjih poslovanja, ki so predmet povabila. Ponudnik naj navede tudi predviden čas ter obvezno število ur za izvedbo navedenih opravil. Ponudnik je po končanem delu dolžan pripraviti poročilo in odgovoriti na morebitna vprašanja proračunske inšpekcije.

Okvirno število svetovalnih ur letno znaša do 10 ur.

Ponudniki se prijavijo za izvajanje storitev v celoti. Ponudnik se v okviru razpisanega enostavnega postopka javnega naročila ne more prijaviti samo za izvajanje posameznih storitev.

 

15. DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM

Ponudnik, ki potrebuje morebitna pojasnila tega povabila, lahko od naročnika po pošti, elektronski pošti (info@varuh-rs.si) ali telefaxu (01/475-00-40) do 18. 5. 2018 zahteva dodatna pojasnila.

Naročnik bo pisno odgovoril na vse pisne zahteve za dodatna pojasnila, ki jih bo prejel najkasneje prvi naslednji delovni dan po prejemu zahteve in vsaj en delovni dan pred potekom roka za predložitev ponudb. Odgovore bo naročnik objavil na spletni strani naročnika, poleg objave predmetnega javnega naročila.

Kontaktna oseba:

Kristijan LOVRAK, e-pošta: Kristijan.Lovrak@varuh-rs.si

 

Povabilo k oddaji ponudbe za zunanje izvajanje notranjega revidiranja za potrebe Varuha

 

Prošnja za dodatno pojasnilo k povabilu k oddaji ponudbe za zunanje izvajanje notranjega revidiranja za potrebe Varuha.

Odgovor na prošnjo za dodatno pojasnilo.

Natisni: