Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Objava prostega delovnega mesta za določen čas

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13-popr. in 47/15-ZZSDT) in tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12-ZUJF) Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana objavlja eno prosto uradniško delovno mesto za določen čas za delo na projektu Zagovornik - Glas otroka

Sodelavec v Strokovni službi


Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas od 1.1.2016 do zaključka projekta Zagovornik - Glas otroka (projekt) v letu 2016 (predvidoma do 31.12.2016) oz. najkasneje do zaključka projekta v letu 2017 (31.12.2017).

Izbrani kandidat bo opravljal delo na uradniškem delovnem mestu brez imenovanja v naziv. Naloge Sodelavca se izvajajo v enem uradniškem nazivu in sicer v nazivu sedme stopnje Svetovalec I.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) (16201) ali  visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) (16202) ali visokošolska strokovna izobrazba (16203) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (16204)
 • 1 leto delovnih izkušenj
 • državljanstvo Republike Slovenije
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti


Zahtevana funkcionalna in specialna znanja oz. posebne sposobnosti sta: nižji nivo znanja najmanj enega svetovnega jezika (nižji nivo znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil) in usposobljenost za delo z urejevalniki besedil.

Naloge so naslednje:

 • klasificiranje pobud
 • opravljanje drugih strokovnih del iz pristojnosti Varuha
 • proučevanje pobud in vlog, delo s pobudami in vlogami
 • strokovna opravila v zvezi s pobudami
 • pisanje odgovorov na pobude in vloge
 • reševanje pobud
 • sprejemanje strank
 • druga dela in naloge po nalogu funkcionarjev Varuha in direktorja strokovne službe.


Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.

Prijava mora vsebovati:

 1. Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter stopnjo zahtevnosti opravljanja dela),
 3. Izjavo kandidata, da:

  • je državljan Republike Slovenije,
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 4. Izjavo, da za namen zaposlitve oz. javne objave dovoljuje Varuhu človekovih pravic RS pridobitev podatkov iz 1. in 3. točke iz uradnih evidenc
 5. izjavo, da izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta.


 Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njem poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim od 1.1.2016 do zaključka projekta Zagovornik - Glas otroka (projekt) v letu 2016 (predvidoma do 31.12.2016) oz. najkasneje do zaključka projekta v letu 2017 (31.12.2017). Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Varuha človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, v Ljubljani oziroma v njegovih uradnih prostorih.

Naloge Sodelavca se izvajajo v enem uradniškem nazivu in sicer v nazivu sedme stopnje Svetovalec I. Izbranemu kandidatu se bodo na delovnem mestu Sodelavec pravice in dolžnosti določile glede na uradniški naziv svetovalec I (začetni plačni razred delovnega mesta je 31, z napredovanjem je mogoče doseči 38. plačni razred).

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, na obrazcu v povezavi, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo za delovno mesto: »za javno objavo za prosto delovno mesto "Sodelavec" na naslov Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@varuh-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Rok za vlaganje prijav je 3 dni od javne objave na spletnih straneh Varuha človekovih pravic RS in objave Zavoda RS za zaposlovanje. Rok izteče 11.12.2015.

Informacije o objavi daje Andreja Novak, svetovalka generalne sekretarka Varuha, med 10.00 in 11.00 uro (tel: 01 475 00 12)

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Natisni: