Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ob svetovnem dnevu brezdomcev Varuh kljub nekaj malim uspehom lastnih prizadevanj pogreša strategijo države

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se s pojavom brezdomstva ukvarja že več let. O tem piše v svojih letnih poročilih o delu, na problematiko javno opozarja ter od pristojnih organov oblasti terja spremembe.

Pri pojavu brezdomnosti so osebe socialno izključene in ranjene v svojem dostojanstvu. Prizadete so cele družine. Ne gre samo za kršitve pravice do primernega stanovanja in doma, temveč tudi s tem povezanih ostalih pravic, kot so pravice do zdravstvenega zavarovanja ter pravice do socialnega varstva. Zato bi bilo treba k reševanju problematike brezdomstva pristopiti takoj, z vso resnostjo in odgovornostjo. Število brezdomnih oseb narašča, spreminja se njihova struktura, saj je vedno več brezdomnih družin. Po mnenju Varuha bi morala država že končno sprejeti strategijo obvladovanja brezdomnosti.

Varuh skrbno spremlja ravnanje vlade ter ostalih pristojnih na tem področju. Po večletnih opozorilih je bil avgusta letos končno sprejet Zakon o prijavi prebivališča, ki olajšuje prijavo t. i. zakonskega prebivališča na naslovu občine, na območju katere posameznik prebiva (brez pogoja pridobivanja materialne pomoči oziroma pogoja, da organ soglaša s prijavo). Tako se ne bodo več dogajali primeri, ko je posameznik zaradi izgube stanovanja in brezdomnosti izgubil pravico do zdravstvenega zavarovanja in tudi pravico do socialnega varstva.

Na zahtevo Varuha pa je Ustavno sodišče Republike Slovenije maja letos sprejelo odločitev, da je 28. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v nasprotju z Ustavo ter da se upravičencem do subvencije v tržnih in hišniških stanovanjih, ki izpolnjujejo dohodkovne in druge pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja, prizna tudi subvencija do priznanje neprofitne najemnine na način, kot je določen za subvencije neprofitnih najemnin. S tem je preprečilo še več primerov brezdomnosti.

Sorodne informacije:

 

17.3.2016 - varuhinja se je kot častna pokroviteljica udeležila 3. brezdomnega kongresa z naslovom Tudi mi smo brezdomni - strategija ter spregledane kategorije brezdomnih oseb v Sloveniji ter nagovorila udeležence; Gledališče Tartini, Piran: Varuhinja pozvala državo k sistematični ureditvi problematike brezdomnih

30.11.2015 - varuhinja se je udeležila 10. obletnice ambulante za brezdomne v Mariboru; Strossmayerjeva 15, Maribor

26.11.2015 – namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel se je udeležila okrogle mize z naslovom Brezdomstvo na sceni; Sedež Rdečega križa Koper, Koper: Namestnica varuhinje v Kopru o brezdomstvu

6.10.2015 - varuhinja in njena namestnica mag. Kornelija Marzel sta v luči svetovnega dneva brezdomcev, ki je bil 10. 10. 2015, na novinarski konferenci spregovorili o ugotovitvah Varuha o brezdomstvu. Pridružila sta se jima predsednik Slovenske mreže organizacij za delo z brezdomnimi osebami Boštjan Cvetič, ki je predstavil Strategijo brezdomstva v Sloveniji, in podpredsednica Mreže

12.5.2015 - Na kongresu o brezdomstvu varuhinja o oblikah brezdomstva skozi pogled VaruhaSuzi Kvas; Sejna soba Varuha, Ljubljana... Pred svetovnim dnevom o brezdomstvu z očmi Varuha in mreže za brezdomne.

16.6.2015 – varuhinja je s sodelavci na delovni obisk sprejela predstavnike civilne družbe s področja brezdomstva; Sejna soba Varuha, Ljubljana: O brezdomstvu na srečanju s civilno družbo in centri za socialno delo

12.3.2015 – varuhinja je kot častna pokroviteljica odprla 2. brezdomski kongres z naslovom Brezdomnost - Realnost našega družbenega vsakdana; Hotel Piran, Piran: Na kongresu o brezdomstvu varuhinja o oblikah brezdomstva skozi pogled Varuha

13.3.2014 - namestnik varuhinje Tone Dolčič je predaval na nacionalni konferenci Otroci brez doma – izmenjava dobrih praks pri preprečevanju brezdomstva; Brdo pri Kranju

Natisni: