Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

O upravljanju z vodami na srečanju Varuha s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora

Varuh človekovih pravic RS je v četrtek, 02. 02. 2017, pripravil prvo v letošnjem letu in skupno že 56. redno srečanje s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora, ki je bilo tokrat namenjeno široki tematiki upravljanja z vodami.

Gostje tokratnega srečanja so bili predstavniki novoustanovljene Direkcije RS za vode (v nadaljevanju DRSV) direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar, direktorica Urada za upravljanje z vodami mag. Suzana Stražar, vodja Sektorja za presojo dokumentacije, upravljanje s premoženjem in vodne pravice Danijela Bevk Knez in vodja Sektorja za razvoj in plan dr. Nataša Smolar Žvanut. Uvodoma so predstavniki DRSV udeležencem srečanja predstavili pristojnosti in delovna področja DRSV, med drugim tudi organizacijsko shemo in cilje, ki so si jih zadali v prihodnosti. Poglavitni cilj DRSV je vzpostavitev sistema upravljanja voda, ki omogoča njihovo celostno upravljanje: to je izkoristiti vodni potencial Slovenije kot razvojno priložnost, upoštevati vodno zmogljivost pri prostorskem načrtovanju ter zmanjševati ogroženost življenj, zdravja in premoženja prebivalcev. Za dosego tega je sistem celovitega upravljanja voda organiziran in kadrovsko pokrit na državni ravni in po porečjih na regionalni in lokalni ravni.

Sledila je razprava, v kateri so udeleženci srečanja sodelovali z vprašanji, ki so se v večjem delu nanašala na predvidene spremembe področne zakonodaje in konkretno izpostavljene primere. Večkrat je bila omenjena predvsem poplavna ogroženost Slovenije, ki je trenutno zelo aktualna nacionalna problematika in zahteva prednostno obravnavo na vseh ravneh države. Predstavniki civilne družbe opozarjajo, da je poplavljenost območij vse prevečkrat posledica ravno pomanjkljivo ali neustrezno sprejetih prostorskih načrtov. Zato pozdravljajo ustanovitev DRSV, a pričakujejo določene izboljšave in napredek na področju delovanja vodne stroke. Predvsem se nadejajo okrepitve vloge DRSV v postopkih sprejemanja aktov prostorskega načrtovanja in pri sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor glede oblikovanja temeljnih strateških odločitev. DRSV sledi pripombam udeležencev in se zaveda svoje pomembne vloge, zato si prizadevajo v najkrajšem času izvesti nujne in prednostne naloge, odpraviti zaostanke ter opraviti prepotrebne investicijske projekte.

Varuhinja je s sodelavci pozdravila pripravljenost DRSV sodelovati na srečanju in njihova prizadevanja pri izvajanju predpisanih pristojnosti in nalog. Učinkovito sodelovanje pristojnih organov s predstavniki civilne družbe in izmenjava stališč ter strokovnih vidikov je ključnega pomena za kontinuirano izboljševanje delovanja organov. Varuh bo še naprej aktivno spremljal delovanje DRSV, tako na strateški ravni kot v okviru konkretnih pobud, ki jih prejema Varuh, ter si tako prizadeval za odpravo pomanjkljivosti trenutno veljavne ureditve.

 

 

 

 

Natisni: