Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Neodgovorni obiskovalec in s tem povezane težave pri implementaciji ukrepov za preprečevanje okužbe s COVID-19

Varuha je direktorica DSO seznanila s težavami pri izvajanju ukrepov za preprečevanje vnosa in obvladovanje okužb s COVID-19. Na Varuha se je obrnila zaradi svojca, ki kljub opozorilom in prošnjam osebja in vodstva DSO ni hotel upoštevati zaščitnih ukrepov. DSO ni vedel, kako naj se odzove na ravnanje svojca, zato se je po usmeritve obrnil na MDDSZ in MZ, ki se na njegov dopis nista odzvala. Varuh je MDDSZ in MZ seznanil s svojim stališčem, in sicer da je potrebno »navodila« in »priporočila« utemeljiti na ustrezni zakonski podlagi, saj sicer ni možno določenih obveznosti uveljaviti in kršitelja le-teh ustrezno sankcionirati. Varuh je pobudo ocenil kot utemeljeno iz vidika dobrega upravljanja, in sicer neodzivnost omenjenih ministrstev na stisko dotičnega DSO in pomanjkanje natančnejših usmeritev v zvezi z ravnanjem posameznega DSO pri implementaciji ukrepov za preprečevanje vnosa in obvladovanja okužb s COVID-19.

* * *

Varuha človekovih pravic RS (Varuh) je direktorica doma za starejše (DSO) seznanila s težavami pri izvajanju ukrepov za preprečevanje vnosa in obvladovanje okužb s COVID-19 v povezavi izvajanja obiskov stanovalcev. DSO je s tem v zvezi dne 7. 7. 2020[1] začel s koordinacijo obiskov stanovalcev. Razlog, zaradi katerega se je DSO obrnil na Varuha, so bile težave, ki jim jih je povzročal določeni svojec, ki ni želel upoštevati ukrepov za preprečevanje vnosa in preprečevanje ter obvladovanje okužb s COVID-19. Omenjeni svojec ni upošteval koordinacije obiskov, ni upošteval časovnega intervala obiska, na obisk je prihajal vsak dan, ni uporabljal zaščitne maske, ni hotel izpolniti predpisanih obrazcev, povzročal je težave pri merjenju telesne temperature, ni upošteval razdalje 1,5m, ni upošteval navodil osebja in vodstva DSO itd. Neupoštevanje ukrepov je svojec opravičeval s pomanjkanjem zakonskih podlag in kršenjem človekovih pravic. Usmeritve in priporočila pa je ustno in pisno zavračal. DSO ni vedel, kako naj se odzove na ravnanje svojca, zato se je za usmeritve pri ukrepanju obrnil na Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in Ministrstvo za zdravje (MZ). Ker se omenjeni ministrstvi na njegov dopis nista odzvali, je za stališče zaprosil Varuha.

Varuh je naslovil poizvedbi na MDDSZ in MZ in ju seznanil s svojim stališčem, da je potrebno »navodila« in »priporočila« utemeljiti na ustrezni zakonski podlagi, saj sicer ni možno določenih obveznosti tudi uveljaviti oziroma kršitelja le-teh ustrezno sankcionirati.

MDDSZ nas je seznanilo, da se v zvezi s pravnimi podlagami, ki se nanašajo na sprejete ukrepe in navodila pridružuje odgovoru MZ kot pristojnemu ministrstvu. MDDSZ še piše, da je za obe pristojni ministrstvi zelo pomembno, da se ob izvajanju ukrepov v največji možni meri upošteva tudi varnost in korist stanovalcev in zaposlenih, čustveno in psihično dobro počutje stanovalcev ter prilagodljivost oz. fleksibilnost pri izvajanju omejitev v zvezi z obiski.

MZ v svojem dopisu pojasnjuje pravne podlage za sprejem ukrepov, povezanih z zmanjšanjem tveganja ter širjenja okužbe s COVID-19. Stališče MZ je, da ima v konkretnem primeru, ko svojec ne želi upoštevati ukrepov iz Odloka in ostalih predpisov ter Navodil ministrstva izvajalcem DSO, dostopna na spletni strani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/za-izvajalce-zdravstvene-dejavnosti/ z naslovom Domovi za starejše in drugi socialno varstveni zavodi, DSO legitimno pravico, da takemu svojcu zavrne vstop v DSO.

Varuh je pobudo ocenil kot utemeljeno iz vidika dobrega upravljanja, in sicer neodzivnost omenjenih ministrstev na stisko dotičnega DSO in pomanjkanje natančnejših usmeritev v zvezi z ravnanjem posameznega DSO pri implementaciji ukrepov za preprečevanje vnosa in obvladovanja okužb s COVID-19, kar zadeva izvajanje obiskov stanovalcev in morebitnega nespoštovanja ukrepov s strani posameznih svojcev (9.7-60/2020).

 


[1] V obdobju pisanja pobude je veljal Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-Cov-2 (Uradni list RS, št. 90/20; Odlok), ki ga je nadomestil Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 124/20, 135/20).

Natisni: