Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Na srečanju mreže DPM-jev jugovzhodne Evrope o preprečevanju samomorilnosti in predoziranju v prostorih za pridržanje ter tudi o položaju članov DPM


Namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., sta se 29. in 30. 5. 2018 v Podrogrici v Črni Gori udeležila sestanka mreže državnih preventivnih mehanizmov (DPM) jugovzhodne Evrope (SEE NPM Network), ki jo je v okviru predsedovanja mreži organiziral varuh človekovih pravic Črne Gore v vlogi opravljanja nalog in pooblastil DPM.

Srečanje je bilo namenjeno izmenjavi izkušenj pri preprečevanju samomorov in predoziranja v prostorih za pridržanje, poleg tega pa tudi pogovoru o položaju osebja DPM. Udeležencem sta predstavnika DPM Slovenije predstavila strategijo preprečevanja samomorov, ki jo je Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij (UIRSKS) vzpostavila v letu 2003.

Varuh človekovih pravic RS je sicer že večkrat poudaril, da je treba v času prestajanja kazni zapora nameniti posebno pozornost tudi psihiatričnemu pregledu in oceni duševnega zdravja zaprte osebe s stališča morebitnih samomorilskih nagnjenj. Tako diagnosticirane osebe potrebujejo stalno psihiatrično obravnavo ali vsaj redne stike s psihologom. Obsojencem in pripornikom je država odvzela prostost, zato ima dolžnost sprejeti vse razumne ukrepe, da bi do primerov smrti ne prišlo. Na izpostavljeno problematiko je izrecno opozoril tudi v nekaterih letnih poročilih.

Dogodek v Podgorici se je zaključil z ugotovitvami, da je država zavezana, da z ustreznimi ukrepi varuje življenje vseh ljudi, ki so pod njeno pristojnostjo, vendar pa je treba (kot to izhaja tudi iz sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice) to obveznost razlagati tako, da organom oblasti ne nalaga nemogočega ali nesorazmernega bremena. Za učinkovito izvajanje svojega mandata bi morali biti DPM sezanjeni z vsemi primeri samomorov in njihovimi poskusi oziorma samopoškobami in oblasti so zavezane pripraviti ustrezno strategijo za preprečevanje samomorinosti, kjer ta še ni vzpostavljena. Naloga DPM pa je spremljeti njeno izvajanje in po potrebi predlagati dodatne ukrepe v smeri preprečevanja samomorilnosti.

V okviru pogovora o položaju osebja DPM so predstavniki mreže SEE NPM Network poudarjali pomen razdelitve obeh dejavnosti: preventivne, ki jo sestavljajo naloge DPM, in odzivne, pri kateri gre za obravnavanje prejetih pobud oziorma pritožb. Potrebo po taki ločitvi izrecno poudarja tudi 32. točka Smernic o državnih preventivnih mehanizmih SPT,  sprejetih v Ženevi novembra 2010. Ta določa, da se morajo naloge DPM – kadar organ, določen za DPM, poleg nalog v skladu z opcijskim protokolom opravlja tudi druge naloge – opravljati v okviru ločene enote ali oddelka, ki ima svoje osebje in ločen proračun. Delovanje posebne notranje organizacijske enote Varuha, ki izvaja le naloge in pooblastila DPM, je v letu 2017 določil tudi Zakon o dopolnitvah Zakona o varuhu človekovih pravic – ZVarCP-B (Uradni list RS, št. 54/17 z dne 29. 9. 2017) v 50.c členu. Določa tudi, da delo DPM vodi namestnik varuha, ki ga za določeno obdobje pooblasti varuh.

 

Sorodne novice: Otvorena konferencija Mreže NPM Jugoistočne Evrope - http://www.ombudsman.co.me/article.34000.news.html

 

 

Natisni: