Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Kako prilagoditi oskrbovano stanovanje potrebam invalidne osebe?

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnila invalidna oseba, ki je želela kandidirati za oskrbovano stanovanje v upravljanju Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Težava je bila v tem, da so v kopalnicah oskrbovanih stanovanjih nameščene prhe, kar pa tej osebi zaradi njenih specifičnih potreb ne ustreza, saj pri uporabi prhe potrebuje pomoč, lahko pa tudi pade s stola. Če bi bila nameščena kad, teh težav ne bi imela. Ocenila je, da je v Sloveniji približno 200 oseb s potrebami, podobnih njenim. Oseba se je z vprašanji obrnila na Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kjer so ji pojasnili, da so oskrbovana stanovanja zgrajena na osnovi Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje (v nadaljevanju: Pravilnik). Ta v 14. členu določa, da je v kopalniški opremi oskrbovanih stanovanj prha in ne kad.

V okviru obravnave zadeve je Varuh na Svet za invalide Republike Slovenije, ki na podlagi Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) med drugim daje mnenje o zakonih in drugih predpisih, ki se nanašajo na invalidsko varstvo, naslovil poizvedbo s predlogi. Vendar pa je bilo iz odzivov Sveta razbrati, da ta zaradi finančnih in s tem povezanih kadrovskih težav ne zmore pripraviti vsebinskega odgovora na Varuhovo vprašanje, še manj pa obravnavati predloge Varuha, čeprav so se ti nanašali na izvrševanje zakonsko določenih pristojnosti Sveta. O nedelovanju Sveta posebej poročamo v primeru z naslovom »Nedelovanje Sveta za invalide«.  

Varuh se je obrnil tudi neposredno na Ministrstvo za okolje in prostor, ki je pristojno za pripravo predpisov s področja gradnje objektov. Ministrstvu je predlagal, da v sodelovanju s strokovnjaki iz Zveze paraplegikov Slovenije obravnava problematiko namestitev kadi v oskrbovanih stanovanjih, zavzame stališče do nje in se odloči, ali in na kakšen način to problematiko obravnavati v predpisih s področja gradnje.

Ministrstvo nas je seznanilo, da relevantnih predpisov ne nameravajo spreminjati, saj iz mnenja Zveze paraplegikov Slovenije izhaja, da so veljavne rešitve ustrezne. Zveza paraplegikov Slovenije je menila, da pri ureditvi povprečne prilagojene kopalnice za neznanega gibalno oviranega posameznika izvedba s prho v nivoju tlaka predstavlja univerzalno rešitev, funkcionalno za različno gibalno oviranost. Nadaljuje, da je kljub temu pri že izvedeni prhi možna nadgradnja z instalacijo kopalne kadi z montažno oblogo, pri čemer tovrstna prilagoditev ne bi pomenila konstrukcijskih ali primarnih instalacijskih posegov v strukturo stanovanjskega prostora, pač pa dodatni prilagoditveni detajl, ki je vezan na specifične sposobnosti določenega gibalno oviranega posameznika, podobno kot so to tehnični pripomočki (oporni ročaji, dvižne mehanske naprave, ipd.).

Ker je iz stališča ministrstva in Zveze paraplegikov Slovenije izhajalo, da veljavna ureditev že omogoča ustrezno prilagoditev oskrbovanega stanovanja tudi za specifične potrebe pobudnika, torej predelavo prhe v kad, smo pobudnika usmerili, naj pri iskanju konkretne rešitve za njegov stanovanjski problem naslovnika opozori na svoje specifične zahteve za prilagoditev kopalnice, pri utemeljevanju zahteve pa se lahko sklicuje tudi na mnenje Zveze paraplegikov Slovenije. 10.5-15/2016

Natisni: