Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Javni razpis za imenovanje Sveta varuha za človekove pravice

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije v povezavi s petim odstavkom 50.a člena Zakona o varuhu človekovih pravic-UPB2 (Uradni list RS, št. 69/17) objavlja

Javni razpis za imenovanje Sveta varuha za človekove pravice

Svet varuha* za človekove pravice (v nadaljnjem besedilu: Svet) je posvetovalno telo varuha za spodbujanje in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev pravne varnosti, ki deluje po načelu strokovne avtonomije.

Naloge Sveta so:

  1. sodelovanje pri pripravi ugotovitev varuha o stopnji spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter o pravni varnosti v Republiki Sloveniji,
  2. pripravljanje predlogov varuhu za uvedbo postopka v zvezi z morebitno kršitvijo človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
  3. obravnavanje širših vprašanj spodbujanja, varstva in nadzora glede človekovih pravic in temeljnih svoboščin na predlog varuha,
  4. obravnavanje poročil Republike Slovenije mednarodnim organizacijam glede človekovih pravic in sodelovanje pri pripravi samostojnih poročil varuha o uresničevanju mednarodnih obveznosti Republike Slovenije na področju človekovih pravic,
  5. predložitev stališč o razvojnih politikah glede človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
  6. ozaveščanje javnosti o pomenu in razvoju človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
  7. opravljanje drugih podobnih nalog na predlog varuha.


Sestava Sveta:

Svet sestavljajo predsednik in 16 članic oziroma članov (v nadaljnjem besedilu: člani). Sedem članov je predstavnikov civilne družbe, trije člani so predstavniki znanosti, dva člana pa sta predstavnika Vlade RS. Zagovornik načela enakosti, Informacijski pooblaščenec, Državni zbor RS in Državni svet RS imajo vsak po enega člana.

Sedem predstavnikov civilne družbe in tri predstavnike znanosti, ki so strokovnjaki na področju varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, imenuje varuh na podlagi javnega razpisa, pri čemer lahko največ dva predstavnika civilne družbe in največ enega predstavnika znanosti imenuje izmed oseb, ki se niso prijavile na javni razpis. Varuh na predlog zadevnega organa imenuje dva predstavnika Vlade RS in po enega predstavnika Zagovornika načela enakosti, Informacijskega pooblaščenca, Državnega zbora RS in Državnega sveta RS izmed zaposlenih v navedenih organih, ki niso funkcionarji ter poznajo področje varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Člani Sveta opravljajo svoje delo častno in samostojno ter imajo pravico do povrnitve stroškov za prihod na sejo Sveta. Sestava Sveta bo javno objavljena na Varuhovem spletišču.

Razpisni pogoji za imenovanje članov v Svet:

Na javnem razpisu lahko kandidirajo predstavniki civilne družbe in predstavniki znanosti, ki so strokovnjaki na področju varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pri njihovem imenovanju se bodo upoštevali izkušnje in delovanje kandidatov na področju človekovih pravic, njihova vizija delovanja v Svetu ter zastopanost različnih področij in prednostne usmeritve vVaruhovega delovanja.
Prijava mora vsebovati:

  1. področja delovanja in reference prijavitelja (priloga 1),
  2. vizijo delovanja v Svetu (priloga 2),
  3. življenjepis na obrazcu Europass (priloga 3).

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov prijavitelja in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv. Vloge prijaviteljev, ki ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog, bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
Mandat članov Sveta je vezan na mandat varuha, to je do 23. 2. 2019. Člani Sveta lahko po poteku mandata znova kandidirajo za imenovanje v Svet.

Pisne prijave naj prijavitelji pošljejo na naslov: Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana, v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za Svet varuha za človekove pravice« ali po elektronski pošti na naslov info@varuh-rs.si najpozneje do vključno 6. 4. 2018.

Dodatne informacije v zvezi z javim razpisom lahko kandidati dobijo vsak delovni dan med 10. in 11. uro pri namestnici varuhinje človekovih pravic dr. Korneliji Marzel, na telefonski št.: 01 475 00 50 ali na e-naslovu: info@varuh-rs.si.

Prijavitelji bodo o izboru obveščeni najpozneje do konca maja 2018.


Vlasta Nussdorfer,
varuhinja človekovih pravic


* Uporaba moške spolne slovnične oblike velja za oba spola v celotnem besedilu.

 


Prijavni obrazec na javni razpis za imenovanje Sveta varuha za človekove pravice


Natisni: