Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest SODELAVEC v Strokovni službi Varuha

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005 - odl. US, 113/2005, 21/2006 - odl. US, 23/2006 - skl. US, 62/2006 - skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - odl. US, 11/2007 - skl. US, 33/2007, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 65/2008, 40/2012 - ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/17 - odl. US) Varuh človekovih pravic Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest

SODELAVEC v Strokovni službi Varuha

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo delovne izkušnje na področju delovnopravnih zadev, upravnih zadev (inšpekcijski postopki, davčni postopki in drugi), okolja in prostora, reguliranih dejavnosti in stanovanjskih zadev.

 

Delovno mesto Sodelavec v Strokovni službi Varuha je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v uradniškem nazivu sedme stopnje Svetovalec I.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) (16201) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) (16202) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) (16203) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) (16204) ali najmanj visokošolska izobrazba prve stopnje, najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) in podobna izobrazba (16299),

- najmanj 10 mesecev delovnih izkušenj,

- obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv*,

- znanje uradnega jezika in splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava,

- državljanstvo Republike Slovenije,

- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti

 

* Pri izbranih kandidatih se bo upoštevajoč 89. člen ZJU preverilo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru mora javni uslužbenec po imenovanju v naziv najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti navedeno usposabljanje.

 

Naloge so naslednje:

-           klasificiranje pobud

-           opravljanje drugih strokovnih del iz pristojnosti Varuha

-           proučevanje pobud in vlog, delo s pobudami in vlogami

-           strokovna opravila v zvezi s pobudami

-           pisanje odgovorov na pobude in vloge

-           reševanje pobud

-           sprejemanje strank

-           druga dela in naloge po nalogu funkcionarjev Varuha in direktorja strokovne službe.

 

Z izbranima kandidatoma bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili delovno razmerje za nedoločen čas,s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom. Izbrana kandidata bosta delo opravljala na sedežu Varuha človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, v Ljubljani oziroma v njegovih uradnih prostorih.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.

 

Prijava mora vsebovati:

 

1. Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter stopnjo zahtevnosti opravljanja dela),

3. Izjavo kandidata, da:

- je državljan Republike Slovenije,

- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

- zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

4. Izjavo, da za namen zaposlitve oz. javne objave dovoljuje Varuhu človekovih pravic RS pridobitev podatkov iz 1. in 3. točke iz uradnih evidenc

5. izjavo, da izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta.

 

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis. Kandidati naj poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Naloge Sodelavca se izvajajo v enem uradniškem nazivu in sicer v nazivu sedme stopnje Svetovalec I.

 

V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. list RS, št. 139/2006 in 104/2010) se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev-Sodelavec.doc, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo za delovno mesto: »za javni natečaj za prosto delovno mesto Sodelavec" na naslov Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info(at)varuh-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Rok za vlaganje prijav na javni natečaj je 8 dni od zadnje objave, to je do 9. 3. 2018. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala med drugim tudi na podlagi navedb v prijavi.

 

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Varuha človekovih pravic RS (http://www.varuh-rs.si).

 

Informacije o področju in vsebini dela daje ga Martina Ocepek, direktorica strokovne službe, na tel. št. 01/475 00 76 (med 9.30 in 10.30 uro), splošne informacije o izvedbi javnega natečaja pa daje Andreja Novak, svetovalka generalnega sekretarja Varuha, tel. št. 01/475 00 12 (med 9.30 in 10.30 uro).

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.

 

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije

Natisni: