Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Javni natečaj za uradniško delovno mesto Sodelavec - pripravnik v Strokovni službi Varuha

Na podlagi 58. člena, drugega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005 - odl. US, 113/2005, 21/2006 - odl. US, 23/2006 - skl. US, 62/2006 - skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - odl. US, 11/2007 - skl. US, 33/2007, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 65/2008, 40/2012 - ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/17 - odl. US) Varuh človekovih pravic Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

SODELAVEC - PRIPRAVNIK v Strokovni službi Varuha (eno delovno mesto)

Izbrani kandidat se bo usposabljal za opravljanje nalog predvsem na področjih mednarodne zaščite, vstopa, zapustitve in bivanja tujcev v državi ter pridobitve in prenehanja državljanstva; prepovedi diskriminacije ter spodbujanja k neenakopravnosti, nestrpnosti in nasilju; svobode vesti in verskih skupnosti; varstva narodnih in etničnih skupnosti ter njihovih pripadnikov. Izbira med kandidati bo opravljena upoštevajoč izkazano poznavanje navedenih področij, zaželene pa so tudi praktične izkušnje (npr. aktivno članstvo v kakšni področni civilnodružbeni organizaciji, študentsko delo v kakšnem državnem ali lokalnem organu v zvezi z navedenimi področji, ipd.) in siceršnja angažiranost na navedenih področjih (npr. udeležba na študentskih tekmovanjih v zvezi s tozadevnimi problematikami, diplomska in/ali magistrska naloga na tovrstno temo, ipd.).

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) (16201) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) (16202) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) (16203) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) (16204) ali najmanj visokošolska izobrazba prve stopnje, najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) in podobna izobrazba (16299),
 • znanje uradnega jezika in splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti


Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave, ki se nahaja v obrazcu Vloga za zaposlitev - Sodelavec - pripravnik.

Kandidat se bo usposabljal za opravljanje nalog (na zgoraj omenjenih področjih) delovnega mesta Sodelavec.

Naloge sodelavca so naslednje:

 • klasificiranje pobud
 • opravljanje drugih strokovnih del iz pristojnosti Varuha
 • proučevanje pobud in vlog, delo s pobudami in vlogami
 • strokovna opravila v zvezi s pobudami
 • pisanje odgovorov na pobude in vloge
 • reševanje pobud
 • sprejemanje strank
 • druga dela in naloge po nalogu funkcionarjev Varuha in direktorja strokovne službe.


Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili delovno razmerje za določen čas 10 mesecev, za čas opravljanja pripravništva, s polnim delovnim časom z možnostjo sklenitve delovnega razmerja za nedoločen čas po opravljenem pripravništvu. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Varuha človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, v Ljubljani oziroma v njegovih uradnih prostorih.

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis. Kandidati naj poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.


V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. list RS, št. 139/2006 in 104/2010) se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev-Sodelavec-pripravnik.doc  , ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo za delovno mesto: »za javni natečaj za prosto delovno mesto Sodelavec - pripravnik" na naslov Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info(at)varuh-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Rok za vlaganje prijav na javni natečaj je 15 dni od zadnje objave, to je do 30. 3. 2018. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Formalno nepopolne prijave, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje pogoje, navedene v javnem natečaju, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Varuha človekovih pravic RS (http://www.varuh-rs.si).

Informacije o področju in vsebini dela daje Martina Ocepek, direktorica strokovne službe, ki je dosegljiva na telefonski številki 01 475 00 76 (med 9.30 in 10.30 uro), splošne informacije o izvedbi javnega natečaja pa daje Andreja Novak, svetovalka generalnega sekretarja Varuha na telefonski številki 01 475 00 12 (med 9.30 in 10.30 uro).

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije

 

Številka: 0202 - 8 / 2018 - 1 - NO
Datum: 14.03.2018

Natisni: