Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Javni natečaj za delovno mesto Svetovalec Varuha v strokovni službi Varuha

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005 - odl. US, 113/2005, 21/2006 - odl. US, 23/2006 - skl. US, 62/2006 - skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - odl. US, 11/2007 - skl. US, 33/2007, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 65/2008, 40/2012 - ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/17 - odl. US) Varuh človekovih pravic Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo enega prostega uradniškega delovnega mesta


SVETOVALEC VARUHA v Strokovni službi Varuha (eno delovno mesto)

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo delovne izkušnje pretežno na področju delovnopravnih zadev in na področju upravnih postopkov.

Delovno mesto Svetovalec Varuha v Strokovni službi Varuha je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v treh uradniških nazivih in sicer v nazivu tretje stopnje - Svetnik, nazivu druge stopnje - Višji svetnik in nazivu prve stopnje - Svetnik Varuha. Izbrani kandidat se bo skladno s četrtim odstavkom 84. člena ZJU imenoval v najnižji naziv, v katerem se opravlja delo na uradniškem delovnem mestu Svetovalec Varuha, to je v naziv tretje stopnje - Svetnik.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:


- specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) (17001) ali  visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) (17002) ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) (17003) ali visokošolska izobrazba druge stopnje (17999)
- 6 let delovnih izkušenj,
- obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv*,
- znanje uradnega jezika in splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava,
- državljanstvo Republike Slovenije,
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti

* Pri izbranih kandidatih se bo upoštevajoč 89. člen ZJU preverilo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru mora javni uslužbenec po imenovanju v naziv najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti navedeno usposabljanje.

Naloge so naslednje:


- najzahtevnejša strokovna opravila v zvezi s pobudami
- izvajanje najzahtevnejših preiskovalnih opravil po navodilih varuha, namestnikov varuha in direktorja strokovne službe
- izdelava poročil, predlogov in mnenj Varuha
- reševanje pobud
- opravljanje drugih najbolj zahtevnih opravil iz pristojnosti Varuha
- druga dela in naloge po nalogu varuha in drugih funkcionarjev Varuha.

Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Varuha človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, v Ljubljani oziroma v njegovih uradnih prostorih.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij znanosti ali doktorat, zahteva pa se univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem znanosti, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialistični študij. Za delovna mesta oziroma nazive se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za eno leto v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima opravljen pravniški državni izpit oz. pravosodni izpit.

Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Prijava mora vsebovati:

1. Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter stopnjo zahtevnosti opravljanja dela),
3. Izjavo kandidata, da:
- je državljan Republike Slovenije,
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
4. Izjavo, da za namen zaposlitve oz. javne objave dovoljuje Varuhu človekovih pravic RS pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradnih evidenc
5. izjavo, da izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis. Kandidati naj poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki so jih pridobili.

V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. list RS, št. 139/2006 in 104/2010) se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.


Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev - Svetovalec Varuha, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo za delovno mesto: »za javni natečaj za prosto delovno mesto Svetovalec Varuha" na naslov Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@varuh-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Rok za vlaganje prijav na javni natečaj je 8 dni od zadnje objave, to je do vključno 18. 1. 2019. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Formalno nepopolne prijave, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje pogoje, navedene v javnem natečaju, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala med drugim tudi na podlagi navedb v prijavi.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Varuha človekovih pravic RS (http://www.varuh-rs.si).

Informacije o področju in vsebini dela daje dr. Kornelija Marzel, namestnica varuhinje, na tel. št. 01/475 00 20 (med 9.30 in 10.30 uro), splošne informacije o izvedbi javnega natečaja pa daje ga. Andreja Novak, svetovalka generalnega sekretarja Varuha, tel. št. 01/475 00 12 (med 9.30 in 10.30 uro).

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije

 

 Vloga za zaposlitev

 

Številka: 0202 - 6 / 2019 - 2 - NO
Datum: 09/01/2019

Natisni: