Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Javna objava za zasedbo dveh delovnih mest SODELAVEC – pripravnik v Strokovni službi Varuha

Na podlagi 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF, v nadaljnjem besedilu: ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS, v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) Varuh človekovih pravic Republike Slovenije objavlja dve pripravniški uradniški delovni mesti za določen čas, za čas desetih mesecev

SODELAVEC – pripravnik v Strokovni službi Varuha (2 delovni mesti)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 • najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) (16201) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) (16202) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (16203) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (16204),
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
 • splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.

Izbrana kandidata se bosta usposabljala za opravljanje nalog uradniškega delovnega mesta Sodelavec.

Naloge delovnega mesta Sodelavec pa so naslednje:

 • klasificiranje pobud
 • opravljanje drugih strokovnih del iz pristojnosti Varuha
 • proučevanje pobud in vlog, delo s pobudami in vlogami
 • strokovna opravila v zvezi s pobudami
 • pisanje odgovorov na pobude in vloge
 • reševanje pobud
 • sprejemanje strank
 • druga dela in naloge po nalogu funkcionarjev Varuha in direktorja strokovne službe.

Prijava mora vsebovati:

1.   izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe, pridobljen strokovni naziv ter datum pridobljene izobrazbe in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.

2.   pisno izjavo kandidata, da izpolnjuje pogoje za zasedbo objavljenega pripravniškega delovnega mesta;

3.   pisno izjavo kandidata, da

 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega  dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

4.   pisno izjavo, da za namen zaposlitve dovoljuje Varuhu človekovih pravic pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradnih evidenc.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidati v njem poleg formalne izobrazbe navedejo tudi druga znanja in veščine, ki so jih pridobili.

Z izbranima kandidatoma bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom za čas 10 mesecev (za čas opravljanja pripravništva). Izbrana kandidata bosta delo opravljala v prostorih Varuha človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, v Ljubljani oziroma v njegovih uradnih prostorih.

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu »Vloga za zaposlitev-Sodelavec-pripravnik«, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo za prosto delovno mesto Sodelavec-pripravnik" na naslov Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info(at)varuh-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Rok za vlaganje prijav je 8 dni od objave na spletnih straneh Varuha človekovih pravic RS in objave Zavoda RS za zaposlovanje (rok začne teči od zadnje objave). Rok izteče 30. 10. 2019.

Informacije o področju in vsebini dela daje  Urška Nardoni, svetovalka generalnega sekretarja Varuha za pravna vprašanja na tel. št. 01/475 00 03 (med 9.30 in 10.30 uro), splošne informacije o izvedbi javnega natečaja pa daje Andreja Novak, svetovalka generalnega sekretarja Varuha, tel. št. 01/475 00 12 (med 9.30 in 10.30 uro).

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Natisni: