Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Institucija Varuha sodelovala na seji Odbora Združenih narodov proti mučenju

Odbor Združenih narodov v Ženevi

Namestnika varuha Ivan Šelih in Miha Horvat sta se v imenu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v Ženevi 14. 11. 2023 udeležila 78. seje Odbora proti mučenju (angl. Committee Against Torture, krajše: CAT), ustanovljenega na podlagi Konvencije Združenih narodov proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju. Odbor na navedeni seji obravnava s strani Republike Slovenije predloženo četrto periodično poročilo Republike Slovenije o implementaciji omenjene konvencije (država je s predložitvijo sicer zamujala več let).

CAT je že večkrat poudaril pomen informacij v zvezi z implementacijo konvencije, ki mu jih zagotovijo nacionalne institucije za človekove pravice (angl. National Human Rights Institution, krajše: NHRIs) oziroma državni preventivni mehanizmi (angl. National Preventive Mechanism, krajše: NPMs). V Republiki Sloveniji je nosilec obeh navedenih mandatov Varuh človekovih pravic Republike Slovenije - pristojnosti in naloge državnega preventivnega mehanizma (DPM) po Opcijskem protokolu k že omenjeni konvenciji izvršuje od leta 2008, v začetku leta 2021 pa je kot edina slovenska institucija dosegel tudi najvišji možen status (status A) po Načelih o statusu nacionalnih institucij za človekove pravice (t.i. Pariška načela), sprejetih s strani Generalne skupščine Združenih narodov. Varuh je letos že na lastno pobudo posredoval CAT-u svoje alternativno poročilo, v katerem je izpostavil svoje kritične ugotovitve o implementaciji navedene konvencije, na povabilo k srečanju, pa sta namestnika plenumu odbora zdaj še ustno predstavila nekatere dodatne tozadevne podrobnosti in nato tudi odgovarjala na vprašanja njegovih članov.

Ker je to CAT posebej zanimalo že po prejšnjem periodičnem poročanju države, je namestnik varuha Horvat uvodoma predstavil stanje v zvezi s krepitvijo položaja institucije Varuha v državi (zlasti zakonodajne spremembe, tj. novelo ZVarCP-B iz leta 2017, na podlagi katere se je ustanovilo Svet za človekove pravice kot svetovalno telo Varuha in Center za človekove pravice, DPM pa določilo kot stalno notranjo organizacijsko enoto) in podatke o človeških in finančnih virih institucije za zadnjih nekaj let. Namestnik varuha Šelih je kot vodja DPM nadaljeval s predstavitvijo izkušenj iz dela te enote z (ne)implementacijo priporočil, prezasedenostjo socialnovarstvenih zavodov in zavodov za prestajanje kazni zapora ter tamkajšnje pomanjkanje osebja, uporabo posebnih varovalnih ukrepov v psihiatričnih bolnišnicah, video snemanja policijskih zaslišanj pridržanih oseb, nastanjevanja mladoletnih migrantov v Center za tujce kot zaprto vrsto institucije ter omejevanje osebne svobode otrok, ki dejansko ne morejo zapustiti socialnovarstvenih institucij, v katere so nameščeni.

Naknadna vprašanja članov odbora so se nanašala predvsem na proces implementacije priporočil Varuha oziroma DPM s strani oblasti, prestajanje kazni doživljenjskega zapora, uporabo posebnih varovalnih ukrepov v psihiatričnih bolnišnicah, zdravniško dokumentiranje poškodb oseb z odvzeto prostostjo in drugo problematiko. Na povabilo poročevalca glede problematike, na kateri bi odbor našo državo lahko še posebej opozoril oziroma nanjo naslovil priporočila za izboljšanje stanja, sta namestnika izpostavila potrebo po sprejemu ustreznih rešitev za namestitev posameznikov, ki potrebujejo zadržanje v varovanem oddelku socialnovarstvenega zavoda in torej poleg ustrezne oskrbe potrebujejo tudi ustrezno varovanje, tako, da bi v obstoječih varovanih oddelkih posebnih socialnovarstvenih zavodov ne prihajalo več do prezasedenosti. Opozorila sta tudi na problematiko ustrezne pravne podlage za omejevanje osebne svobode uporabnikom v CUDV in VDC v Sloveniji in poudarila potrebo po zagotovitvi dodatnih ustreznih kapacitet oziroma še drugih lokacij za nastanjanje migrantov, zlasti prosilcev za mednarodno zaščito (Azilni dom v Ljubljani s kapaciteto 350 je bil v letu 2023 npr. večkrat zaseden z več kot 1000 ljudmi, ob takšni prezasedenosti pa so postale tamkajšnje razmere vprašljive tudi z vidika prepovedi nečloveškega oziroma poniževalnega ravnanja - na tozadevna Varuhova opozorila se je država sicer že odzvala z napovedmi o iskanju dodatnih rešitev, vendar ni videti, da bi se te iskalo oziroma tudi dejansko našlo dovolj hitro).

Dodatne informacije v angleškem jeziku: In Dialogue with Slovenia, Experts of the Committee against Torture Describe the State’s National Preventive Mechanism as One of the Most Effective in the World, Ask about Reported Violations of Asylum Seekers’ Rights and Measures to Address Violence against Women.

 

 

Natisni: