Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Informativno zbiranje predlogov možnih kandidatov za namestnika oziroma namestnico varuha človekovih pravic

8. decembra 2006 poteče mandat dvema namestnikoma varuha človekovih pravic, eno mesto pa je nezasedeno. Varuh predlaga državnemu zboru imenovanje namestnika najmanj šest mesecev pred potekom mandatne dobe prejšnjega namestnika. Varuh ima najmanj dva in največ štiri namestnike. Namestnika oz. namestnico imenuje na predlog varuha državni zbor. Mandatna doba namestnikov traja šest let. Po poteku mandatne dobe so lahko ponovno imenovani.

Zadeve iz pristojnosti varuha se delijo na naslednja področja:
- ustavne pravice
- omejitve osebne svobode
- socialna varnost
- delovno pravne zadeve
- upravne zadeve
- sodni postopki
- okolje in prostor
- gospodarske javne službe
- stanovanjske zadeve
- varstvo osebnih podatkov
- varstvo otrokovih pravic
- diskriminacija in nestrpnost.

Za vsako področje je pristojen eden izmed namestnikov. Podrobnejšo delitev posameznega področja določi varuh, ob upoštevanju:  vsebinske povezanosti problematike, organizacije in vrste postopkov državnih in drugih organov, do katerih ima pooblastila ter zaokroženosti strokovnih področij.
Ker varuh človekovih pravic na podlagi drugega odstavka 45. člena Zakona o varuhu človekovih pravic ZVarCP predlaga državnemu zboru imenovanje namestnika oziroma namestnice varuha človekovih pravic, informativno zbiram predloge možnih kandidatov za namestnika oziroma namestnico varuha človekovih pravic. Predloge je treba poslati na naslov Varuh človekovih pravic, Dunajska 56, Ljubljana do 25. maja 2006.

Matjaž Hanžek
varuh človekovih pravic

Številka: 0106-13/2006
Datum: 15.05.2006

Natisni: