Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zavajanje vladne službe za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Pobudnik je v zvezi z neizvajanjem nadzora nad mirujočim prometom na odseku Liparjeve ceste v Mengšu, ki naj bi ga izvajal Medobčinski inšpektorat občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice, in neustrezno prometno ureditvijo na odseku te ceste očital nepravilnosti več javnim organom. Vendar je iz njegove vloge izhajalo, da Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (služba vlade) pričakuje pojasnila, ki naj bi podala odgovore na večino njegovih očitkov. Zato smo službo vlade zaprosili, da pobudniku poda pričakovani odgovor in nam ga posreduje v vednost.

Služba vlade je ravnala skladno z našim pozivom. Na podlagi razpoložljive spisne dokumentacije pa smo ugotovili, da je Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) v avgustu 2008 obravnavano zadevo posredovalo službi vlade v vednost in morebitno ukrepanje. Služba vlade je septembra 2008 pobudniku med drugim pojasnila, da v obravnavani zadevi ni podana njena pristojnost. Vendar je pobudnika obvestila, da je Medobčinski inšpektorat in župana občine Mengeš pozvala, naj preverita pobudnikove očitke in službo vlade seznanila z morebitnimi ukrepi za izboljšanje stanja. Občina Mengeš je zaprošena pojasnila podala v oktobru 2008. Iz njih je med drugim izhajalo, da redarska služba na predmetni lokaciji izvaja nadzor in sankcionira kršitve. Po prejemu pobudnikovih obvestil o razmerah na tej lokaciji je redarska služba nadzor na tem delu poostrila, predvidene pa ima tudi dodatne ukrepe (odstranitev vozila), če se bodo kršitve nadaljevale. Vendar je bilo v zadnjih mesecih opaziti umirjanje problematike mirujočega prometa na predmetni lokaciji. Pobudnik je službo vlade v decembru 2008 zaprosil za pričakovani odgovor. Svoje zaprosilo je ponovil v februarju 2009. Služba vlade je pobudniku odgovorila v marcu 2009. Pobudniku je pojasnila, da mu je odgovor glede obravnavane zadeve že podala. Hkrati mu je v prilogi posredovala tudi odgovor Občine Mengeš.

Ravnanje službe vlade smo kritično ocenili, saj je pobudnik na podlagi njenega dopisa o poizvedo­vanjih na Občini Mengeš pričakoval tudi njeno vsebinsko opredelitev do obravnavane zadeve. Kot nedopustno smo šteli ravnanje službe vlade, da je pobudniku podala odgovor šele po njegovi drugi urgenci in skoraj petih mesecih od prejema odgovora od Občine Mengeš. Pri tem se je služba vlade v celoti sklicevala na že podani odgovor in pobudniku le posredovala – preposlala odgovor Občine Mengeš.

Menili smo, da bi se morala služba vlade do obravnavane zadeve tudi vsebinsko opredeliti in ukrepati v primeru ugotovljenih nepravilnosti oziroma poiskati pristojni organ za ukrepanje. Služba vlade našemu mnenju ni sledila. Ker to ni bil edini tak primer, smo utemeljeno domnevali, da služba vlade posameznike, ki se obračajo na njo, najprej seznani s svojimi pristojnostmi in obsegom pooblastil, nato pa kljub lastnemu mnenju o svoji nepristojnosti, opravlja poizvedbe pri organih, ki naj bi storili kršitve. Prav ta način ravnanja službe vlade je bil predmet naše presoje. To ravnanje tudi po logičnem zaporedju zahteva vsebinsko opredelitev službe vlade do obravnavane zadeve, kar pa po prejemu pojasnil ni storila. S tem služba vlade zavaja posameznike, ki se s svojimi težavami obračajo na njo. Zato smo pobudo šteli za utemeljeno, Varuhovo mnenje o ravnanju Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko pa smo poslali v vednost Vladi Republike Slovenije. 8.4-2/2009

Natisni: